Rukometaš banjalučkog Borac m:tela laureat 65. Izbora deset najboljih sportista Republike Srpske: Lju­bi­šić naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma FOTO

Dar­ko Pa­ša­gić
Rukometaš banjalučkog Borac m:tela laureat 65. Izbora deset najboljih sportista Republike Srpske: Lju­bi­šić naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma FOTO

BA­NjA­LU­KA - Ru­ko­me­taš ba­nja­luč­kog Bor­ca m:tel Bo­jan Lju­bi­šić naj­bo­lji je spor­ti­sta Re­pu­bli­ke Srp­ske za 2019. go­di­nu.

Struč­ni ži­ri 65. Iz­bo­ra de­set naj­bo­ljih spor­ti­sta u or­ga­ni­za­ci­ji "Gla­sa Srp­ske" ko­jem je pred­sje­da­vao ne­ka­da­šnji fud­ba­ler, a da­nas di­rek­tor mla­đih ka­te­go­ri­ja u In­ter­u i sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka UEFA Alek­san­dra Če­fe­ri­na De­jan Stan­ko­vić, ko­ji je za re­pre­zen­ta­ci­ju Ju­go­sla­vi­je, Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, te Sr­bi­je na­stu­pao 103 pu­ta, od­lu­ku je do­nio jed­no­gla­sno.

Iako je 10. apri­la na­pu­nio 38 go­di­na, gol­man Ba­nja­lu­ča­na ove go­di­ne je bio naj­za­slu­žni­jih što je Bo­rac osvo­jio Kup BiH, dru­go mje­sto u Pre­mi­jer li­gi BiH i pla­si­ra­li se u če­tvrt­fi­na­le Če­lendž ku­pa. Ovo mu je dru­go po­ja­vlji­va­nje na li­sti, jer je pri­je 16 go­di­na, u iz­bo­ru za 2003. bio pla­si­ran na de­se­to mje­sto.

- Pre­sre­ćan sam što sam u ovim po­znim igrač­kim go­di­na­ma do­bio, za me­ne, si­gur­no naj­ve­će pri­zna­nje u ka­ri­je­ri. Ovo je na­gra­da za du­go­go­di­šnji rad i sva od­ri­ca­nja. Ovo ni­je sa­mo mo­je, već i pri­zna­nje za ci­je­li klub, ali i ru­ko­met u Re­pu­bli­ci Srp­skoj - na­gla­sio je Lju­bi­šić.

Na­gra­du naj­bo­ljem spor­ti­sti Re­pu­bli­ke Srp­ske uru­čio je Stan­ko­vić ko­ji je pr­vi put bio u ova­kvoj ulo­zi.

- Ka­ko smo od­lu­ku do­ne­li jed­no­gla­sno, ve­ru­jem da ni­smo po­gre­ši­li. Bi­lo je pri­lič­no te­ško, ali mi­slim da je od­lu­ka is­prav­na. Ovo je od­lič­no is­ku­stvo za me­ne, ma­ni­fe­sta­ci­ja je bi­la pre­le­pa i za­i­sta sam se le­po ose­ćao. Ba­nja­lu­ka i Srp­ska su mi u sr­cu i iz­u­zet­no sam po­ča­stvo­van što sam ove go­di­ne bio na če­lu ži­ri­ja - re­kao je Stan­ko­vić.

Dru­go mje­sto na li­sti de­set naj­bo­ljih za­u­zeo je džu­di­sta Le­o­ta­ra Igor Đu­ri­ca, ko­me je naj­ve­ći uspjeh u go­di­ni na iz­ma­ku ti­tu­la se­ni­or­skog pr­va­ka Bal­ka­na. Na tre­će mje­sto pla­si­rao se pli­vač "22. apri­la" Mi­haj­lo Če­pr­ka­lo, ko­ji je to­kom ove go­di­ne is­pli­vao dvi­je B nor­me za Olim­pij­ske igre u To­ki­ju u di­sci­pli­na­ma 100 me­ta­ra slo­bod­no  i 100 me­ta­ra del­fin, te ima re­al­ne šan­se da se po­sli­je Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju na­đe i me­đu put­ni­ci­ma za To­kio. Iza njih su se pla­si­ra­li: od­boj­ka­ši­ca Bi­mal Je­din­stva iz Brč­kog Jo­va­na Bi­ber­džić, ski­jaš Ja­ho­ri­ne Mar­ko Šlji­vić, atle­ti­čar­ka Pr­nja­vo­ra Je­le­na Ga­jić, ko­šar­kaš Igo­kee Da­li­bor Ilić, fud­ba­ler Rad­ni­ka Vla­di­mir Bra­do­njić, bok­ser Rad­ni­ka Ra­den­ko To­mić i ka­ra­ti­sta Pan­te­ra plus Lu­ka Vi­do­vić.

Osim na­gra­da za de­set naj­bo­ljih do­di­je­lje­na su pri­zna­nja i pla­ke­te u još 11 ka­te­go­ri­ja. Naj­bo­lji spor­ti­sta iz Re­pu­bli­ke Srp­ske dru­gu go­di­nu za­re­dom je naj­bo­lja od­boj­ka­ši­ca Evro­pe Ti­ja­na Bo­ško­vić. Ona je ove go­di­ne za­jed­no sa re­pre­zen­ta­ci­jom Sr­bi­je osvo­ji­la ti­tu­lu pr­va­ke Evro­pe u Tur­skoj. Pri­zna­nje za tre­ne­ra go­di­ne u Re­pu­bli­ci Srp­skoj do­bio je tre­ner džu­do klu­bo­va Ran­do­ri i Cr­ve­na zve­zda Lju­bi­ša Maj­dov, ko­ji je naj­za­slu­žni­ji za uspje­he si­na Ne­ma­nje, ko­ji je ove go­di­ne bio tre­ći na Svjet­skom pr­ven­stvu,  pri­je tri da­na is­pu­nio je nor­mu za Olim­pij­ske igre u To­ki­ju 2020. go­di­ne. Pri­zna­nje za naj­bo­lje am­ba­sa­do­re spor­ta Re­pu­bli­ke Srp­ske do­bi­li su se­lek­tor od­boj­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re Velj­ko Ba­šić i fud­ba­ler Cr­ve­ne zve­zde Mar­ko Ma­rin.

Pla­ke­tu za spe­ci­jal­ne i pa­ra­lel­ne ve­ze Re­pu­bli­ke Srp­ske i Sr­bi­je ove go­di­ne do­bi­li su pred­sjed­nik struč­nog žirija De­jan Stan­ko­vić, do­sko­ra­šnji po­moć­nik mi­ni­stra za po­ro­di­cu, omla­di­nu i sport RS Dra­gan Ja­ći­mo­vić, te Od­boj­ka­ški sa­vez RS i Od­boj­ka­ški sa­vez Sr­bi­je. Pri­zna­nje za iz­u­zet­na do­stig­nu­ća u pa­ra­o­lim­pij­skom spor­tu do­bio je član Ko­šar­ka­škog klu­ba in­va­li­da Vr­bas Dra­žen Duv­njak, ko­ji je sa Ba­nja­lu­ča­ni­ma vi­še­stru­ki šam­pi­on RS i BiH, te ap­so­lut­ni vla­dar NLB li­ge, a sve za­pa­že­ni­je uspje­he po­sti­že i na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Pla­ke­ta za du­go­go­di­šnji do­pri­nos raz­vo­ju spor­ta do­bi­li su Želj­ko Pe­tro­vić i Rat­ko Ra­do­va­no­vić, lju­di ko­ji su u atle­ti­ci, od­no­sno fud­ba­lu, osta­vi­li ne­iz­bri­siv trag. Na­gra­du pu­bli­ke do­bi­la je čla­ni­ca Sport­skog sa­ve­za Me­Ne­Ra­Li Mi­la­da Elez, ko­ja je na Svjet­skom pr­ven­stvu za oso­be sa in­va­li­di­te­tom u Abu Da­bi­ju osvo­ji­la sre­br­nu i bron­za­nu me­da­lju u sto­nom te­ni­su.

Pla­ke­ta za sport­ski po­du­hvat go­di­ne pri­pa­la je Ha­ri­su Emi­no­vi­ću, mom­ku ko­ji se bez pro­ble­ma no­si i ne­ri­jet­ko po­bje­đu­je pot­pu­no zdra­ve sto­no­te­ni­se­re. U kon­ku­ren­ci­ji spor­ti­sta sa in­va­li­di­te­tom na do­ma­ćim te­re­ni­ma ni­je mu bi­lo rav­nog, a sa ko­le­ga­ma iz Sto­no­te­ni­skog klu­ba in­va­lida Vr­bas oki­tio se zlat­nom me­da­ljom na tak­mi­če­nju u Fin­skoj.

Pla­ke­ta post­hum­no uru­če­na je po­ro­di­ci pr­vog IHF su­di­je u BiH Du­ša­na Vr­hov­ca, a me­dij­ski part­ner "Gla­sa Srp­ske" na ovoj ma­ni­fe­sta­ci­ji Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Re­pu­bli­ke Srp­ske kao naj­bo­lju sport­sku ma­ni­fe­sta­ci­ju u pro­te­kloj go­di­ni oda­brao je Me­đu­na­rod­nu bi­ci­kli­stič­ku tr­ku Be­o­grad - Ba­nja­lu­ka.

De­set naj­bo­ljih

 

1. Bo­jan Lju­bi­šić 

 Lju­bi­šić je pro­te­kle se­zo­ne osvo­jio Kup BiH, te sa Bo­rac m:telom igrao fi­na­le pr­ven­stva, dok su Ba­nja­lu­ča­ni pr­vi put po­sli­je ra­ta do­če­ka­li pro­lje­će u Evro­pi, sti­gav­ši do če­tvrt­fi­na­la Če­lendž ku­pa. Pro­gla­šen je za naj­bo­ljeg igra­ča Pre­mi­jer li­ge, a naj­za­slu­žni­ji je po­je­di­nac što je Bo­rac osvo­jio Kup i imao za­pa­že­ne re­zul­ta­te na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Iako je u zre­lim go­di­na­ma i ove se­zo­ne je po­naj­bo­lji član "cr­ve­no-pla­vih".

2. Igor Đu­ri­ca

Iako je po go­di­na­ma još na pre­la­zu iz­me­đu ju­ni­o­ra i se­ni­o­ra, Đu­ri­ca se od­lič­no no­sio sa mno­go sta­ri­jim od se­be. Član Džu­do klu­ba Le­o­tar šam­pi­on je Bal­ka­na u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, po­je­di­nač­no i ekip­no. Šam­pi­on je i BiH i osva­jač pr­vog mje­sta na pr­ven­stvu BiH u mla­đim se­ni­o­ri­ma. Osvo­jio je tre­će mje­sto na prvenstvu Bal­ka­na za ju­ni­o­re, kao i na pr­ven­stvu RS za se­ni­o­re.

3. Mi­haj­lo Če­pr­ka­lo

Pli­vač 22. apri­la iz Ba­nja­lu­ke to­kom ove go­di­ne is­pli­vao je dvi­je B nor­me za Olim­pij­ske igre u To­ki­ju u di­sci­pli­na­ma 100 me­ta­ra slo­bod­no 49.99 i 100 me­ta­ra del­fin 53.52 se­kun­de, pa ima re­al­ne šan­se da se po­sli­je Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju na­đe i me­đu put­ni­ci­ma za To­kio. Na SP u Gvang­džuu osvo­jio je 30. mje­sto. Pr­vi je pli­vač iz BiH ko­ji je 100 slo­bod­no is­pli­vao za ma­nje od 50 se­kun­di.

4. Jo­va­na Bi­ber­džić 

Ro­đe­na Tre­binj­ka od 2017. go­di­ne no­si dres Bi­mal Je­din­stva sa ko­jim je osvo­ji­la dvi­je du­ple kru­ne u ni­zu. Sa Br­čan­ka­ma je uče­stvo­va­la u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu šam­pi­o­na, a ove go­di­ne, još je u kon­ku­ren­ci­ji u CEV ku­pu. Je­din­stvo po­sti­že od­lič­ne re­zul­ta­te u no­vo­for­mi­ra­noj sred­nje­e­vrop­skoj MEV­ZA li­gi. Član je žen­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH, a pro­gla­še­na je za naj­bo­lju od­boj­ka­ši­cu RS za 2019. go­di­nu.

5. Mar­ko Šlji­vić

Naj­bo­lje je ran­gi­ra­ni ski­jaš iz Re­pu­bli­ke Srp­ske. Ove go­di­ne na­stu­pao je na Svjet­skom pr­ven­stvu u Oreu, spe­ci­ja­li­sta je za teh­nič­ke di­sci­pli­ne, sla­lom i ve­le­sla­lom. Mno­go pu­ta peo se na po­di­jum na tr­ka­ma u BiH i okru­že­nju, dok je na Svjet­skom pr­ven­stvu za­u­zeo 22. mje­sto u sla­lo­mu u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Tre­nut­no je 307. ski­jaš na svi­je­tu i vje­ru­je da će uče­stvo­va­ti na na­red­nim ZOI u Ki­ni 2022. go­di­ne.

6. Je­le­na Ga­jić

To­kom ove go­di­ne po­pra­vi­la je lič­ni re­kord za sko­ro pet se­kun­di na 800 me­ta­ra, a kru­nu na od­lič­nu se­zo­nu sta­vi­la je u Bu­gar­skoj na pr­ven­stvu Bal­ka­na na ko­jem je za­u­ze­la dru­go mje­sto. Če­tvr­ta je bi­la na dvo­ran­skom pr­ven­stvu Bal­ka­na, a upi­sa­la je ne­ko­li­ko po­bje­da na me­đu­na­rod­nim mi­tin­zi­ma, te po­tvr­di­la do­mi­na­ci­ju na do­ma­ćim sta­za­ma, jer je šam­pi­on­ka RS i BiH na 400 i 800 me­ta­ra.

7. Da­li­bor Ilić

Je­dan od naj­ta­len­to­va­ni­jih ko­šar­ka­ša na ovim pro­sto­ri­ma osva­jač je Ku­pa BiH sa ko­šar­ka­ši­ma Igo­kee sa ko­jom igra i ABA li­gu. Iako je već tre­ću se­zo­nu me­đu se­ni­o­ri­ma, po­mo­gao je ju­ni­o­ri­ma Igo­kee da stig­nu do tre­ćeg mje­sta u ABA li­gi. Ka­pi­ten je U19 re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, a bio je i uče­snik NBA kam­pa "Ko­šar­ka bez gra­ni­ca" to­kom ol-star vi­ken­da NBA li­ge 2018. go­di­ne.

8. Vla­di­mir Bra­do­njić

Je­dan od naj­bo­ljih fud­ba­le­ra Rad­ni­ka pro­šle i ove se­zo­ne do­pri­nio je da Bi­je­ljin­ci po dru­gi put u isto­ri­ji stig­nu do me­đu­na­rod­ne sce­ne. Sa Rad­ni­kom je igrao kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu Evro­pe, ali je Spar­tak iz Tr­na­ve bio bo­lji po­sli­je iz­vo­đe­nja pe­na­la. Vo­dio je svoj klub do tro­fe­ja u Ku­pu RS. Igra­ma je skre­nuo pa­žnju mno­go ve­ćih klu­bo­va i tre­ba oče­ki­va­ti da mo­žda već na zi­mu pre­đe u neki od njih.

9. Ra­den­ko To­mić

Ka­pi­ten je Bok­ser­skog klu­ba Rad­nik, ak­tu­el­nog pr­va­ka Pre­mi­jer li­ge BiH. Tro­stru­ki je uza­stop­ni šam­pi­on BiH i uče­snik vi­še me­đu­na­rod­nih tak­mi­če­nja od ko­jih se ove go­di­ne iz­dva­ja­ju Evrop­ske igre i Bal­kan­sko pr­ven­stvo. Ostva­rio je pla­sman u kva­li­fi­ka­ci­je za Olim­pij­ske igre u To­ki­ju. Ove go­di­ne ne­ma po­ra­za na do­ma­ćim rin­go­vi­ma, a osvo­jio je i dru­go mje­sto na Evro ku­pu to­kom 2019. go­di­ne.

10. Lu­ka Vu­ko­vić

Član Ka­ra­te klu­ba Pan­te­ri plus ovim spor­tom se ba­vi već 14 go­di­na, no­si­lac je cr­nog po­ja­sa 1. dan. Naj­zna­čaj­ni­ji re­zul­tat mu je sre­bro na pr­ven­stvu Bal­ka­na za se­ni­o­re u Čač­ku, a na­stu­pio je i na se­ni­or­skom EP. Osvo­jio je pe­to mje­sto na pr­ven­stvu BiH, šam­pi­on je Re­pu­bli­ke Srp­ske, dok je bron­ze osvo­jio na Svjet­skom ku­pu u Uma­gu i pr­ven­stvu Me­di­te­ra­na za mla­đe se­ni­o­re.

Na­gra­de perspektivnima

Kao i sva­ke go­di­ne u sklo­pu za­vr­šne ma­ni­fe­sta­ci­je Iz­bo­ra de­set naj­bo­ljih spor­ti­sta Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­ni­star­stvo po­ro­di­ce, omla­di­ne i spor­ta uru­či­lo je pri­zna­nja za de­set naj­per­spek­tiv­ni­jih spor­ti­sta i jed­nog spor­ti­stu sa in­va­li­di­te­tom. Me­đu per­spek­tiv­ni­ma na­šli su se: Jo­van Ro­sić (atle­ti­ka), Ma­tej Ra­šić (stre­lja­štvo), Ser­gej Pu­dar (kik-boks), Mi­li­jan Ko­vač (od­boj­ka), Du­šan Mač­kić (ka­jak), Ni­ko­la Tu­ra­nja­nin (fud­bal), Mar­ko Ko­va­čić (pli­va­nje), Sa­ra Pla­ka­lo­vić (ski­ja­nje), Mi­la Pe­tro­vić (džu­do), Uroš Ra­dan (ka­ra­te) i Snje­ža­na Dži­da (spor­ti­sta sa in­va­li­di­te­tom).

"Zlat­no pe­ro Li­mun Pa­pić":  Kon­dić na­sli­je­dio Bo­ži­ća

No­vi­nar El­ta te­le­vi­zi­je De­jan Kon­dić do­bio je "Zlat­no pe­ro Li­mun Pa­pić" pri­zna­nje, ko­je se do­dje­lju­je naj­bo­ljem sport­skom no­vi­na­ru u pro­te­kloj go­di­ni.

Ova na­gra­da no­si ime po do­a­je­nu sport­skog no­vi­nar­stva i pi­sa­ne ri­je­či i jed­nom od ute­me­lji­va­ča ak­ci­je Iz­bor de­set naj­bo­ljih spor­ti­sta Li­mu­nu Pa­pi­ću, ko­ji je svoj rad­ni vi­jek pro­veo kao no­vi­nar i ured­nik u "Gla­su Srp­ske". Na­gra­da je ute­me­lje­na 2003. go­di­ne, a pr­va je uru­če­na post­hum­no po­ro­di­ci Li­mu­na Pa­pi­ća. Po­sli­je su pri­zna­nje za naj­bo­ljeg sport­skog no­vi­na­ra do­bi­ja­li Želj­ko Ti­ca 2004. go­di­ne, Bra­ne Ra­du­lo­vić 2005, Slav­ko Ba­sa­ra 2006, Dra­gan No­va­ko­vić 2007, Dra­gan Pa­jić 2008, Dar­ko Dra­gi­če­vić 2009, Si­ni­ša Tr­ku­lja 2010, Ne­ma­nja Ba­bić 2011, Ma­ja Pre­dra­go­vić 2012, Zo­ran Pr­nja­to­vić 2013, Jo­va­na Kec­man 2014, To­mo Ma­rić 2015, Si­ni­ša Ko­ta­raš 2016, An­drej Kne­že­vić 2017 i Bo­jan Bo­žić 2018. go­di­ne.

- Ve­li­ka je čast i oba­ve­za do­bi­ti pri­zna­nje za naj­bo­ljeg sport­skog no­vi­na­ra, po­go­to­vo što ono no­si ime po le­gen­dar­nom sport­skom no­vi­na­ru. Iskre­no ni­sam oče­ki­vao na­gra­du i za­to od sr­ca za­hva­lju­jem "Gla­su Srp­ske" i ži­ri­ju ko­ji je od­lu­čio da bu­dem do­bit­nih ovog pre­sti­žnog pri­zna­nja - na­gla­sio je Kon­dić.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana