Форд освежио С-Маx и Galaxy

Agencije
Форд освежио С-Маx и Galaxy

Форд је пред­ста­вио освежене мо­де­ле С-Маx и Galaxy ко­ји ће се ус­ко­ро наћи у европ­ским про­дај­ним са­ло­ни­ма, а међу ко­ји­ма су и лу­ксу­зне, Viginale ва­ри­јан­те.

Ова два MPV ауто­мо­би­ла има­ју рас­ко­шни­је ди­зај­ни­ра­ну мас­ку хла­днја­ка са хор­ми­ра­ним окви­ром. Хро­ми­ра­ни укра­сни до­да­ци та­кође уо­кви­ру­ју и отво­ре у пре­днјем бра­ни­ку у ко­ји­ма су сме­ште­на све­тла за ма­глу.

Ford Galaxy Viginale има ко­ман­дну та­блу обложену кожом, гре­ја­ни во­лан и алу­му­ни­јум­ске апли­ка­ци­је на па­пучица­ма ножних ко­ман­ди, док С-Маx Viginale између ос­та­лог садржи гре­ја­на и хлађена пре­днја се­ди­шта са елек­тричним по­де­ша­ва­нјем по­ложаја и фун­кци­јом ма­саже.

Мо­де­ле С-Маx и Galaxy за 2020. по­креће 2.0-ли­тар­ски ди­зе­лаш, дос­ту­пан у три вер­зи­је сна­ге. Ба­зични ра­спо­лаже са 150 кс, сре­дњи прои­зво­ди 190 кс, а нај­јачи испо­ручује 240 кс.

Осно­вне вер­зи­је опре­мље­не су 6-брзин­ским ма­ну­ел­ним ме­њачем, док је у ску­пљим ва­ри­јан­та­ма на ра­спо­ла­га­њу уна­пређени 8-сте­пе­ни ауто­ма­тик.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана