Ford osvežio S-Max i Galaxy

Agencije
Ford osvežio S-Max i Galaxy

Ford je pred­sta­vio osvežene mo­de­le S-Max i Galaxy ko­ji će se us­ko­ro naći u evrop­skim pro­daj­nim sa­lo­ni­ma, a među ko­ji­ma su i lu­ksu­zne, Viginale va­ri­jan­te.

Ova dva MPV auto­mo­bi­la ima­ju ras­ko­šni­je di­zaj­ni­ra­nu mas­ku hla­dnja­ka sa hor­mi­ra­nim okvi­rom. Hro­mi­ra­ni ukra­sni do­da­ci ta­kođe uo­kvi­ru­ju i otvo­re u pre­dnjem bra­ni­ku u ko­ji­ma su sme­šte­na sve­tla za ma­glu.

Ford Galaxy Viginale ima ko­man­dnu ta­blu obloženu kožom, gre­ja­ni vo­lan i alu­mu­ni­jum­ske apli­ka­ci­je na pa­pučica­ma nožnih ko­man­di, dok S-Max Viginale između os­ta­log sadrži gre­ja­na i hlađena pre­dnja se­di­šta sa elek­tričnim po­de­ša­va­njem po­ložaja i fun­kci­jom ma­saže.

Mo­de­le S-Max i Galaxy za 2020. po­kreće 2.0-li­tar­ski di­ze­laš, dos­tu­pan u tri ver­zi­je sna­ge. Ba­zični ra­spo­laže sa 150 ks, sre­dnji proi­zvo­di 190 ks, a naj­jači ispo­ručuje 240 ks.

Osno­vne ver­zi­je opre­mlje­ne su 6-brzin­skim ma­nu­el­nim me­njačem, dok je u sku­pljim va­ri­jan­ta­ma na ra­spo­la­ga­nju una­pređeni 8-ste­pe­ni auto­ma­tik.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana