У ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године

22.09.2017 14:09 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

"ГМП КОМПАНИ" ДОО                                            

Билећка 2Ф

БАЊАЛУКА 78102

ОГЛАС

Фабрика намјештаја "ГМП КОМПАНИ" расписује конкурс за раднике из Приједора:

1. Тапетаре,

2. Шиваче,

3. Столаре

4. Конструкторе намјештаја,

5. Раднике осталих квалификација са искуством у индустрији намјештаја (радници квалификовани или неквалификовани са искуством у производњи тапацираног намјештаја).

Организован је превоз аутобусом фирме за раднике из Приједора.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на интернет страницу фирме  њњњ.гмпкомпани.цом или лично, у просторијама предузећа, на адреси  Билећка 2Ф код Приједорске петље.

Све информације можете добити на тел. 051/ 585-384.

**************

ЈУ ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА" ПРИЈЕДОР

НИКОЛЕ ПАШИЋА 6

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Професор руског језика и књижевности, 8 часова у школској 2017/2018. години, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године,

• За радно мјесто под редним бројем 1. у радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

• Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

         

I  Општи услови су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању, и чланова 2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су обавезни доставити:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених (240 ECTS бодова) и сљедеће стручно звање за:

1)      Руски језик - професор руског језика и књижевности,

    - професор руског и српског језика и књижевности                    

 Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс и документацију из члана 7. Правилника потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника. 

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом. Увјерење треба да садржи податке прописане чланом 19. Правилника

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

• Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 2.10.2017. године у просторијама Школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

- Интервју са кандидатима у 11 часова.

 Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и   интервју; а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

• Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

• Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти. На коверти обавезно  назначити адресу школе - Комисији за избор (навести, радно мјесто на које се конкурише). Пријаве се могу доставити лично на протокол Школе или путем поште.

**********

ЈУ ОШ"ПЕТАР КОЧИЋ"

ПЕТОГ КОРПУСА ББ

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

1.       Наставник/професор разредне наставе - 2 извршиоца на одређено радно вријеме у продужени боравак до 30.6.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом.

2.       Наставник/професор разредне наставе - 2 извршиоца на одређено радно вријеме до повратка радница са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом.

3.       Наставник/професор физике - 1 извршилац за 6 часова физике на одређено радно вријеме, до 31.8.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом.

4.       Психолог - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице   са породиљског боловања, завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са радним искуством и положеним стручним испитом.

5.       Рачуновођа - 1 извршилац на неодређено радно вријеме, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању,  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању. (На радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством).

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односи се на кандидате под тачком 1. 2. и 3.

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се у просторијама школе дана, 10.10.2017. године, у 10 часова те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***************

        

ЈУ СШЦ "ЂУРО РАДМАНОВИЋ"

Доситеја Обрадовића 4, Нови Град;

Тел: 052/752-125; Тел/факс: 052/751-230;

Е-mail:msig@teol.net

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. На одређено вријеме:

1.1. Професор математике, 1 извршилац, 14 часова, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 1.10.2018. г., са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 76. Закона о средњем образовању и васпитању чл. 1, 2, 4, 6,  9, 10, 15. и 17. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

б) овјерену фотокопију радне књижице;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

ђ) увјерење о радном стажу од ранијих послодаваца;

е) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 3.10.2017. године (уторак), у 10 часова у просторијама ове Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити ПРИЈАВА НА КОНКУРС (НАВЕСТИ РАДНО МЈЕСТО ЗА КОЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ) , а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

*********

                                                                  

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"

КОЗАРСКА ДУБИЦА        

Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица,

тел. ++387 52 416-306

факс: ++387 52 424-370,

Е-mail: ss34@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор музичке културе, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник.... 1 извршилац

2. Професор математике, 9 часова, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник.....1 извршилац

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да  доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1)      Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном  фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по    конкурсу, а прије заснивања радног односа; 

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

    II  Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком "за конкурс" и навести радно мјесто на које се конкурише (не отварати).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве , као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 2.10.2017. године, у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

                                                    

**************

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ЉУБИЈА

ДРАГЕ ЛУКИЋА ББ

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

1.       Наставник математике, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, за лице  без искуства - приправник, 4 часа седмично  .....................................................................  1 извршилац

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС, Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца и

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом. Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе са назнаком "за конкурс". Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, биће подвргнути интервјуу који ће бити обављен у просторијама школе у понедјељак, 2.10.2017. године, са почетком у 10.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица