У ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године

У ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године 22.09.2017 14:39 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ИМЉАНИ - КНЕЖЕВО

78230 Кнежево, Имљани бб

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник биологије 2 часа - на одређено вријеме - приправник,

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Потребна документација:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контактом и списком приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе 2.10. 2017. године, са почетком у 12.20 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***************

ОСНОВНИ СУД ПРЊАВОР

Предсједник суда расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

за пријем на одређено вријеме

1. Судијског приправника – волонтера ................. 1 извршилац

Приправник – волонтер се прима на период од двије године.

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и

- да је по свим радним и људским квалитетима достојан угледа државног службеника.

Посебни услови:

- завршен правни факултет – VII степен стручне спреме, без радног искуства и

 оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената.

Кандидат је дужан уз пријаву са кратком биографијом доставити доказ (оригинал или овјерену фотокопију) о испуњавању општих и посебних услова јавног огласа и то:

- овјерену копију дипломе или увјерење о завршеном правном факултету, са потврдом о положеним испитима или овјереном копијом индекса,

- доказ о познавању рада на рачунару у припреми и изради докумената,

- извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству и

- увјерење да се не води кривични поступак.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити на адресу:

Основни суд у Прњавору, ул. Београдска, бр. 6, 78430 Прњавор.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју и тестирање радом на рачунару, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

****************

ХАРВЕСТ ДОО БАЊАЛУКА

Краља Петра I Карађорђевића 83а,

78000 Бањалука

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

Радно мјесто:

- Стручни референт за техничко-оперативне послове и рад на телефонским позивима

Бр. особа: 1 радница

Опис рада:

Бројни, разноврсни радови у фирми, рад на телефонским позивима, самосталност код рада, рад са људима, пословна кореспонденција. Задаци ће бити детаљније представљени на личном разговору.

Наша очекивања:

Искуства на подручју самосталног рада, флексибилност, способност комуникације, пословност, лична уређеност, одговорност, поузданост, способност тимског рада, прецизност, позитивна усмјереност.

Потребна знања и вјештине:

- VI или VII степен економске, пословне или сличне струке

- познавање рада са рачунаром (Word, Excel, PowerPoint, Е-mail, Интернет)

- пожељан властит превоз

Шта нудимо:

Стално школовање, лични раст и напредовање у високо мотивисаној околини.

Општина рада: Бањалука

Радно вријеме: у понедјељак од 11 до 19 часова и од уторка до петка од 8 до 16.30 часова.

Почетак рада: према договору

Плата: стимулативна – према договору

Рок пријаве: најкасније до 30.9.2017. године

Начин пријаве: Озбиљне кандидаткиње, које желе прихватити изазов, пошаљите нам вашу пријаву и CV, са описом знања и вјештина писмено на електронску пошту: office@harvest или на адресу: Харвест д.о.о., Краља Петра I Карађорђевића 83а, 78000 Бањалука.

**************

ЈУ ОШ "ХОЛАНДИЈА" СЛАТИНА

Николаја Велимировића бр 9. Слатина 78253

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник енглеског језика, приправника, 18 часова седмичне норме, за рад у ЦШ у Слатини на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства                 1 извршилац

2. Наставник енглеског језика, лице са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом, 18 часова седмична норма, за рад у ЦШ у Слатини, ПО у Бошковићима и ПО Друговићи на неодређено вријеме                1 извршилац

3. Наставника енглеског језика, лице са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом, 10 часова седмичне норме, за рад у ПО у Бошковићима, на одређено до краја школске 2017/18 године.                                                                    1 извршилац

4. Наставника физике, лице са радним искуством од најмање годину дана и положеним стручним испитом, 6 часова седмичне норме, за рад и то: 2 часа у ЦШ у Слатини и 4 часа у ПО у Бошковићима (понедјељак - сриједа), на одређено вријеме до краја школске 2017/18.      1 извршилац

5. Наставника географије, лице са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом, 4 часа седмичне норме, за рад у ПО у Бошковићима, (уторак - четвртак) на одређено вријеме до краја школске 2017/18. године                                                         1 извршилац

6. Наставника хемије, лице са радним искуством од најмање годину дана и положеним стручним испитом, 6 часа седмичне норме, за рад у ПО у Бошковићима, (понедјељак - четвртак) на одређено вријеме до краја школске 2017/18. године                                                1 извршилац

7. Наставника информатике, лице са радним искуством од најмање годину дана и положеним стручним испитом, 4 часа седмичне норме, за рад у ЦШ у Слатини, (петак) на одређено вријеме до краја школске 2017/18. године                                                           1 извршилац

8. Наставника разредне наставе, приправника, за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2017/18. години                   2 извршиоца

Уз пријаву је потребно доставити документе утврђене Законом о раду и чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању и то:

а) увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетног лица, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму утврђеним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и Правилника о измјени правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:    

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за кандидате гдје се тражи радно искуство од редног броја 2-7)

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју предвиђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и члана 115. Закона о основном васпитању и образовању дана, 2.10.2017. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Холандија" у Слатини.

- Кандидати који испуњавају услове из конкурса, неће бити накнадно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве са документацијом и контакт телефоном доставити поштом на адресу школе / ЈУ Основна школа "Холандија" Слатина, Улица Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина/

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.                                  ****************************

"ЕЛНЕТ ДОО

КАРАЂОРЂЕВА ББ

Телефон: 051/964-000

 

ОГЛАС

за пријем 2 радника

Област: Телекомуникације

Рад на: Одређено вријеме

Регија: Лакташи

Опис радног мјеста

Електромонтер у кабловској телевизији

Број извршилаца: 2

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- електротехничар, IV степен;

- пожељно радно искуство;

- до 35 година старости.

Оглас је отворен до 25.9.2017. године.

Сви кандидати који су заинтересовани за рад, пријаву са биографијом могу доставити на адресу Елнет д.о.о., Карађорђева 69, 78250 Лакташи, путем е-mailа: info@elnetrs.ba или лично у просторије Елнета.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НОВАК ПИВАШЕВИЋ"

СТАРА ДУБРАВА - ЧЕЛИНАЦ

расписује

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Професор српског језика – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом

За наведено радно мјесто поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став (1) Закона о основном васпитању и образовању, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 3. тачка а) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став (5) Закона о основном васпитању и образовању и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

 (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

 Уз потписану пријаву са адресом пребивалишта и телефонским бројем, кандидат је дужан доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу),

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити, прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања за све године студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида или борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из једне од ових категорија (кандидати из ових категорија се не бодују посебно, али имају предност у случају да два или више кандидата имају исти број бодова).

Дана, 2.10.2017. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Новак Пивашевић" Стара Дубрава, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Новак Пивашевић" Стара Дубрава, 78243 Стара Дубрава.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" БАЊАЛУКА 

Мише Ступара 24

Тел. 051/258-302

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац,

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списком приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у уторак, 3.10.2017. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако не приступе интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука, Мише Ступара бр.24, 78000 Бањалука, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

 *******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ "ЛАЗАР ЂУКИЋ" РИБНИК

Раде Јованића бр. 39,79 288 Рибник

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор физике, 13 часова, на одређено радно вријеме до 30.6.2018. године;

2. Професор психологије, 2 часа, на одређено радно вријеме до 30.6.2018. године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведена радна мјеста, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

- Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- увјерење о држављанству РС или БиХ,

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидати који буду изабрани, а прије заснивања радног односа,

- увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана, 29.9.2017. године, у просторијама школе, са почетком у 10 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

- Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

- Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу школе.

******************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БАЊАЛУКА

Ул. Ужичка бб, 78 000 Бањалука

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Водитељ продуженог боравка - наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2018. године

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

4) Увјерење о држављанству;

5) Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 2.10.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

                             *********************************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

 расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1.       Педагог школе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме због замјене одсутног радника до његовог повратка, пуна норма.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава посебне услове наведене у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата,

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

6. увјерење о држављанству РС или БиХ,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

9. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 42/16).

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 3.10.2017. године (уторак), у 10 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком "За Комисију за избор кандидата".

******************

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Младена Стојановића 7, Бањалука

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник информатике

- 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године, непуна норма (4 часа), лице без искуства - приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос ће се примити лице без искуства.

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ, а што се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа).

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајућу стручну спрему утврђену чланом 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Прилог број 1, редни број 17. )

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи, а она подразумијева:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем приправника у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен и

3) резултати остварени на интервјуу и тесту.

          Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама Грађевинске школе у Бањалуци дана, 3.10.2017. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу

 "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

*************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" КНЕЖЕВО

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

Одређено вријеме до 30.6.2018. године

1. Наставник разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу у ПШ Брегови ................................................ 1 извршилац

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – школа ће службеним путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 8. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (подносе кандидати за радно мјесто за које се тражи радно искуство).

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радно мјесто за које се тражи радно искуство,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен 29.9.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа "Доситеј Обрадовић" Кнежево Ул. Дујка Комљеновића бб .

 Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

******************

ЈУ ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" БИСТРИЦА БАЊАЛУКА 

Бистрица бб

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Наставник разредне наставе, пуна норма рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до завршетка наставе у школској 2017/18. години, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у сриједу, 4.10.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Мирослав Антић" Бистрица Бањалука, Бистрица бб, 78000 Бањалука, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

 ********************

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД

БАЊАЛУКА

Браће Подгорника бр.8

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Машински техничар......................више извршилаца за рад у технологији и контроли квалитета

Услови:

- Машински техничар, IV степен стручне спреме

- Са или без радног искуства

- Познавање рада на рачунару

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com.

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail mirjana.lazic@jel.livar.si.

*******************

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

Триве Амелице 24, Бањалука

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године

У радни однос примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 2.10.2017. године, са почетком у 12 часова у просторијама Школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа "Алекса Шантић" Триве Амелице 24, Бањалука, са назнаком "За конкурс" или лично у секретаријат Школе.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***************

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

Карановац, бб - Бањалука

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор физичког васпитања - 1 извршилац, непуна норма - 12 часова, на неодређено вријеме - приправник

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           

 Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 4.10.2017. године, у 12 часова у просторијама школе обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Милан Ракић" Карановац бб - Бањалука; 78000 Бањалука са назнаком "за конкурс".

                    

 *****************

 ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"      

 78 215 ДРАГОЧАЈ

расписује:

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Наставник информатике ...... 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, непуна норма 11 часова са радним искуством

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су :

- да је држављанин РС или БиХ а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана, 3.10.2017. године (уторак), са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата и пријаве кандидата који не приступе на интервјуу неће се узети у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Десанка Максимовић" Драгочај бб, 78 215 Драгочај, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

****************

ВИШИ ПРИВРЕДНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњеног радног мјеста без заснивања радног односа у Вишем привредном суду у Бањалуци на одређено вријеме (до двије године).

1. Судијски приправник - волонтер – 1 (један) извршилац

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. општа здравствена способност,

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу,

4. да се не води кривични поступак.

Посебни услови:

- Правни факултет

- Познавање рада на рачунару.

Потребна документација:

1. увјерење о држављанству

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о невођењу кривичног поступка

4. доказ о школској спреми

5. увјерење о здравственој способности

6. краћа биографија и контакт телефон.

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.

Документ под р.б. 5. ће доставити кандидати који уђу у ужи избор.

Избор кандидата за радно мјесто судијски приправник – волонтер ће се извршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Виши привредни суд у Бањалуци, улица Гундулићева број 108 (IV спрат), Бањалука.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица