ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године

02.03.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 28.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

******************

        

ЈУ  ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ"

СКЕЛАНИ

Сребреница

 расписује

                                                                     

  КОНКУРС

 за пријем у радни однос

- Наставник руског језика, 8 часова редовне наставе, на неодређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 45/16).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених ии овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатака дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 15.3.2018. године, у 13.15 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком "Комисија за избор".    

**************

АД "ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ"

БРАТУНАЦ

 објављује:

                                                          

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање упражњеног радног мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт  АД "Технички ремонт" Братунац

I

Акционарско друштво за производњу и ремонт "Технички ремонт" АД Братунац  врши пријем једног (1) кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

 Технолог-конструктор

II

Кандидат који се пријављује на оглас за попуњавање упражњеног радног мјеста мора испуњавати сљедеће услове:

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

- Да је пунољетан,

- Да има општу здравствену способност,

- Да се против њега не води кривични поступак,

Посебни услови:

- Занимање: Мастер инжењер машинства ВСС Машински факултет смјер, (Производно машинство),

- Степен стручне спреме: VII/VIII/X

- Обавезно радно искуство на 2D, 3D моделима, Cam/Cad

- Страни језици: Енглески језик (Б1-Б2 ниво).

- Познавање рада у програмима: Solidworks, AutoCad, Инвентор

                                                                                                                                                                                                                                              Додатна знања и вјештине

- Висок ниво организације

- Способност брзог уочавања

- Интуитивно размишљање

- Добра координација

- Сарадња са пројектантима, производњом,

- Упорност, постављање високих циљева, самопоуздање,

- Искуство и знање у техничко-конструкционом-технолошком смислу

- Добре комуникативне способности

III

           Потребна документација:

- Радна биографија (CV)

- Диплома завршене школе

- Доказ о радном искуству

- Сертификат, диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

IV

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу доставити путем поште, сајта фирме или Е-mail-а на:

Адреса: Улица Подградачка 11, Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

Е-mail: zeljko.panzelic@trb.ba или путем сајта: www.trb,ba (опција career)

Контакт особа: Жељко Пантелић, дипл. правник

                                                                                                   

****************

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ЈАКШИЋ" МИЛИЋИ

 расписује :        

КОНКУРС

За избор наставника

На  одређено вријеме

1. Наставник разредне наставе, приправник, ............................. 1 извршилац

(До повратка радница са породиљског боловања).

2. Наставник руског језика, (2 часа седмично), приправник....... 1 извршилац

(до 31.8.2018. године )

Кандидат  треба да испуњава  опште услове предвиђене Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16), Услове прописане Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10 и  25/14), Правилника о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број: 102/14, 45/16).  

         Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да је  радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, 

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјеце, трговине људима, за кандидата који буде изабран школа ће тражити службеним путем.

Посебни услови:

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс), за пријем у радни однос  потребно је доставити поред документације напријед наведене и сљедеће:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

        

2. Додатак  дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци  о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење општинског/ градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

5. Увјерење општинског/ градског органа/ управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6.  Увјерење општинског/ градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса односно који су благовремено доставили пријаве и потребну документацију  обавиће се интервју  дана,  12.3.2018. године, у 12 часова у просторијама ЈУ ОШ "Алекса Јакшић" Милићи.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће  бити враћене  кандидатима.

Конкурс остаје отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу  ЈУ Основна школа "Алекса Јакшић" Милићи, улица Јована Ј. Змаја број 3.  а ближе информације могу се добити на телефон 056/ 745-400.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********************

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

СРЕБРЕНИЦА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

- Библиотекар, 1 извршилац на одређено вријеме – до повратка радника са јавне функције

I Општи услови

Општи услови за кандидата су:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

5. да се против њега не води кривични поступак.

       II -  Посебни услови

1. ВСС ( 240 ECTS бодова) - друштвени смјер,

2. познавање рада на рачунару.

III - Потребна документа

    Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

3. доказ о завршеном образовању,

4. овјерена писмена изјава о познавању рада на рачунару,

5. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци), увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од шест мјесеци) и доказ о општој здравственој способности-љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре,

6. увјерење завода за запошљавање да се води у евиденцији незапослених лица.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу коју су навели у пријави или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

       IV -  Рок за подношење пријаве и објављивање конкурса

         Јавни конкурс објавиће се у дневном листу "Глас Српске".  Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања у наведеном дневном листу.  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: Народна библиотека Сребреница, Сребреничког одреда б.б., 75430 Сребреница, са назнаком, "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица