JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

29.12.2017 00:01 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************************

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

"ЗВОРНИК"

КОНКУРС

за пријем радника

Потребан нам је један радник за рад у рачуноводству  који испуњава сљедеће услове:

I   Општи услови

1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да су старији од 18 година,

3. да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,

4. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

5. да нису на функцији у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти.

II  Посебни услови:

1. ВШС (економске струке),

2. најмање три (3) године радног искуства у струци

Радник нам је потребан за рад на одређено вријеме у периоду од три (3) мјесеца.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњености општих услова под тачкама 1. и 2., као и доказ о испуњености посебни услова.

Доказе о испуњености општих услова под тачкама 3, 4. и 5. кандидати су дужни приложити у форми својеручно потписане изјаве.

Докази (документи) се достављају у оригиналу или овјереном препису.

Уз пријаву на конкурс кандидати у дужни доставити и биографију о кретању у служби са адресом становања и контакт телефонима. 

Пријаве се достављају путем поште на адресу: ЈУ Студентски центар "Зворник", Каракај бб, 75400 Зворник.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на огласној табли бироа за запошљавање и у дневним новинама "Глас Српске".

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања у средствима из претходног става.

Не благовремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

******************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ЗВОРНИК

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  бодова или  еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на 

    предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

- диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење којим доказује да има најмање пет година радног искуства у струци у

  просвјети након стицања дипломе,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима -

  доставља изабрани кандидат прије заснивања радног односа,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора -

  издато од надлежног Центра јавне безбједности,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат  запослен,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

 - кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  у раду.                                                    

Директор школе се  бира  на период од  четири године.

Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске" Бањалука посредством Завода за запошљавање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса.

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени писменим путем у року од осам дана од дана доношења одлуке о именовању.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: "Пријава на конкурс".

Контакт телефон: 056/490-615

************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ШЕКОВИЋИ                         

                                                                                     

        расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник  биологије -  4 часа, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године,  приправник - 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 За наведено радно мјесто пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду ("Службени гласник РС", бр.1/16), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр.44/17), услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр.102/14 и 45/16), односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Уз потписану  пријаву са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом, кандидати треба да доставе доказе о испуњавању општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа  и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4)  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

5) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Интервју  са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 10.1.2018. године  у 10 часова у просторијама  школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс. 

           Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

           Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа "Јован Дучић" Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком  - пријава на конкурс - Тел: 056/653-206.

                     *******************                                                                                                                                           

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СРЕБРЕНИЦА

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 Радно мјесто:

1. Референт на пословима реализације права из Закона о дјечијој заштити у дијелу регулисања права на накнаду за вријеме коришћења породиљског одсуства....1 извршилац

2. Референт на пословима реализације права из Закона о дјечијој заштити.......1 извршилац

Опис послова:

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији ЈУ Центра за социјални рад Сребреница.

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на траженом радном мјесту,

- да се против кандидата не води кривични поступак,

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан 9. став 1. Устава БиХ.

Посебни услови:

Позиција број 1:

- средња стручна спрема - Гимназија, економске струке, здравствене струке и информатичке струке,

- једна година радног искуства,

- положен стручни испит за рад у органима државне управе,

- познавање рада на рачунару

Позиција број 2:

- ВСС – Седми степен стручне спреме или завршен први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова, факултет друштвеног смјера

- једну годину радног искуства

- положен стручни испит за рад у органима  државне управе

- познавање рада на рачунару

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос ЈУ Центра за социјални рад Сребреница, а на основу ранг-листе кандидата утврђење бодовањем по критеријумима прописаним чланом 9. овог Правилника.

Потребна документа

Уз пријаву (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат је дужан доставити у оригиналу или овјереној фотокопији доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

3. доказ о завршеном образовању,

4. доказ о траженом радном искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

5. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

6. изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан 9. став 1. Устава БиХ,

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен.

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања односно копију свједочанстава

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10. доказ о познавању рада на рачунару.

Комисија

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка за пријем радника обавиће разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава

Пријаве на конкурс са потребним документима достављају се лично у пријемну канцеларију ЈУ Центар за социјални рад Сребреница или путем поште, на адресу Центра: Ул. Маршала Тита бб, 75 430 Сребреница, са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс"

Конкурс ће бити објављен посредством Завода за запошљавање и у дневном листу "Глас Српске".

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

********

ЗУ АПОТЕКА "МЕДИКА" БРАТУНАЦ

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

I - ЗУ АПОТЕКА "МЕДИКА" Братунац расписује конкурс за пријем радника на одређено вријеме.

 1.  Магистар фармације - 1 (један) извршилац

 2.  Фармацеутски техничар - 1 (један) извршилац

II - Општи услови:

- да су држављани РС или БиХ, да су старији од 18 година, да се не води кривични поступак, да нису осуђивани за кривично дјело и да имају општу здравствену способност.

III - Посебни услови:

(1) - завршен одговарајући факултет са звањем магистар фармације, положен стручни испит и посједовање важеће лиценце; познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство у апотеци (није неопходно);

(2) - завршена средња медицинска школа - звање фармацеутски техничар, положен стручни испит за звање фармацеутски техничар; познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство у апотеци (није неопходно);

IV - Потребна документација:

- увјерење о држављанству, извод из МКР,

- увјерење да се не води кривични поступак, увјерење да није осуђиван за кривично дјело, доказ о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

- овјерена копија дипломе,

- овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту.

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије Апотеке "Медика" Братунац или на адресу апотеке, са назнаком "Пријава на конкурс", ул. Петра Кочића бб, 75420 Братунац, те сва питања и нејасноће могу се послати на е-mail:volica.micic@yahoo.com или на тел. 065/000-488.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица