JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 10. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 10. 2017. године 20.10.2017 21:56 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.10. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Адреса: Сребреничког одреда бб,

Тел: 056/445–514, 445–501                                                                                                                               

Број: 01-014-773/2017. године

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у Општинској управи општине Сребреница

I - Расписује се Јавни  конкурс за  попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме  у општинској управи општине Сребреница, и то:

1. Самостални стручни сарадник за управљање људским ресурсима.............1 извршилац,

2. Координатор послова физичког обезбјеђења.................................................... 1 извршилац,

3. Самостални стручни сарадник за статистику, план, анализу и привредне

ресурсе .....................................................1 извршилац,

IV - Општи услови

1. да  је држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да је  старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање  послова у градској, односно општинској управи,

5. да није  отпуштан из  органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

6. да није у сукобу интереса, односно да  не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

V - Посебни услови

- за радно мјесто под редним бројем 1.

• школска спрема: ВСС – VII степен или I – циклус (240 ECTS бодова) дипл./"бацхелор". права или друштвеног смјера

• радно искуство: једна године радног искуства у одговарајућем степену образовања,

• стручни испит: положен стручни испит за рад у управи;

- за радно мјесто под редним бројем 2.

• Школска спрема: IV степен стручне спреме, специјализација након ССС

• радно искуство:   једна година радног искуства у одговарајућем степену образовања

• стручни испит: положен стручни испит МУП-а за послове физичког обезбјеђења

• посједовање возачке дозволе за управљањем моторним возилом "Б" категорије.

- За радно мјесто под редним бројем 3.

• школска спрема: ВСС – VII степен или И – циклус (240 ECTS бодова)

• стручни испит: положен стручни испит за рад у управи

• радно искуство: 1 година радног искуства у одговарајућем степену образовања.

• посебно знање: познавање рада на рачунару

VI -  Потребна документа

(1)Уз пријаву на конкурс, кандидати су  дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже  фотокопије:

1. дипломе о завршеној стручној спреми,

2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр: 68/11, 85/11 и 7/15), (за позицију 1. и 3.)

3. увјерење о положеном стручном испиту за послове физичког обезбјеђења издат од стране МУП-а Републике Српске (за позицију 2.)

4. исправе којом  се доказује радно искуство  у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

5. возачка дозвола "б" категорије (за позицију 2.)

6. доказ о познавању рада на рачунару ( за позицију 3), кандидат доставља увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 (3)Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију личне карте или пасоша и  фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1. није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),

2. није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,

3. није отпуштан  из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

4. да не постоји неспојивост у складу са поглављем III конкурса.

5. наведене изјаве саставни су дио прописаног обрасца Пријаве на конкурс и не  достављају се посебно.

6. доказ о општој здравственој способности, достављају само изабрани кандидати.

(4) Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву, у којој наводи позиције за које се пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту овог конкурса.  

VII - Усмени интервју и избор кандидата

(1) Са свим кандидатима који  буду испуњавали услове  конкурса Комисија за спровођење Јавног конкурса обавиће усмени интервју,  на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације локалне самоуправе (изузев за позицију бр. 2) и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.  О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно  писменим путем и путем интернет странице општине Сребреница.

(2) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је  да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије  достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, и  овјерену изјаву о испуњености услова из  поглавља VI,  став   ( 3) тачка   1), 2), 3) и 4), као и  доказ о општој здравственој способности.

(3) Ако прворангирани кандидат  у прописаном року не достави доказе  из претходног става, или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата,  по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да поступи у складу са одредбама става 2. овог поглавља.

VIII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је  15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава  за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу-Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и у шалтер сали општине Сребреница.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова прописаних чланом 67. став 1. Закона, а  који су наведени у  ставу (3) т. 1, 2, 3 и 4,  поглавља VI конкурса.

Непотпуне и  неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда бб, са назнаком: Пријава на Јавни   конкурс  за попуну упражњених радних мјеста у општинској управи општине Сребреница.

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Приликом попуне упражњених мјеста, даће се предност под истим условима корисницима права у складу са прописима из области права бораца, ратних инвалида, породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Контакт  особа: Владан Миловановић, шеф кабинета; телефон: 056/445-507.

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници  општине Сребреница.

Ако конкурс  не буде објављен истовремено,  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.                                                                                             

****************

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" БРАТУНАЦ

Директор ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Радост" Братунац доноси Одлуку о:

ИЗМЈЕНИ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Врши се измјена Јавног конкурса бр. 143/17. од 9.10.2017. године за пријем рачуновође 50% радног времена, до повратка радника са породиљског одсуства, објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 11.9.2017. године.

Интервју ће се обавити са кандидатима који који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса дана 23.10.2017. године, а не 23.8.2017. године како је наведено у конкурсу.

Наведена грешка је техничке природе и не утиче на услове конкурса који кандидати морају испуњавати.

**************

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ",

Доситеја Обрадовића 6

БРАТУНАЦ

Број: 360/17

          расписује се:

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе,  на одређено вријеме, приправник до повратка раднице са  боловања - надуже до 31.8.2018......................................................2 извршиоца

2. Професор/наставник разредне наставе, на одређено вријеме, приправник  до 31.8.2018. год, ......................................................................................................................................1 извршилац

3. Професор/наставник енглеског језика (4+6 часова седмичне норме), у подручним одјељењима на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, - приправник...............2 извршиоца

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против. Увјерење о неосуђиваности  школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата.

          Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном)  и документације којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се у петак, 27.10.2017. године, са почетком у 12 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве  и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Братунац, Доситеја Обрадовића 6, 75420          Братунац, са назнаком "За конкурс" или лично у секретаријат школе.

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***********

ЈУ "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА" СРЕБРЕНИЦА

Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Водитељ јутарњег чувања дјеце (професор/наставник разредне наставе), 20% радног времена, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, приправник, један извршилац;

2. Наставник православне вјеронауке, 19 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду, сви кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује се увјерењем о неосуђиваности  које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи искуство;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

7. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. За радно мјесто наставника православне вјеронауке потребна је сагласност Епархије зворничко-тузланске.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе 31.10.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати  на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на адресу школе© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица