ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године

16.02.2018 00:00 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 14.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

************

ЈУ ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ"

  СКЕЛАНИ

  расписује                                                                        

КОНКУРС

 за пријем у радни однос

1. Психолог, 50% радног времена, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за рад са ученицима;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент;   

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

 - увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- љекарско увјерење (не може бити старије од шест мјесеци и прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа);

 - увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење по службеној дужности прије заснивања радног односа);

  - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;  

  - додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

-  увјерење о положеном стручном испиту;

 - увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 27.2.2018. године, у 13.15 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком  "Комисија за избор".    

 *******************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ШЕКОВИЋИ                                                                                                 

       расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник српског језика - 16 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства –приправник - 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 За наведено радно мјесто пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду ("Службени гласник РС", бр.1/16), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр.44/17), услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр.102/14 и 45/16), односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Уз потписану пријаву са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом, са назнаком за које радно мјесто се пријављују кандидати треба да доставе доказе о испуњавању општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издато  од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа  и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Интервју  са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 26.2.2018. године у 13 часова у просторијама  школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс. 

           Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

           Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа "Јован Дучић" Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком - пријава на конкурс - Тел: 056/653-206.

**************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ШЕКОВИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2017/2018. години

1. Физика..............................................................9 часова, до 30.6.2018. године, приправник

2. Практична настава - машинска струка.........12 часова, до 30.6.2018. године, приправник

Поред услова предвиђених Законом о раду  ("Службени гласник РС", број: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника ("Службени гласник РС", број:  34/15 и 83/15) за гимназију и Правилника о врсти стручне спреме наставника ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15) за средње стручне школе.

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопија дипломе, (240 ECTS бодова),

- Увјерење о просјечној оцјени током студирања,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 27.2.2018. године, у 13.15 часова.

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар II Петровић Његош", ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи.

*******************

ЈУ "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА"

СРЕБРЕНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Водитељ јутарњег чувања дјеце (професор/наставник разредне наставе) у ПШ Поточари, 50% норме, на одређено вријеме,  до 30.6.2018. године, приправник, један извршилац;

2. Наставник географије, 12 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са обављања функције, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

3. Наставник демократије, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

4. Наставник математике и физике, 20 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду,  кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује се увјерењем о неосуђиваности  које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи искуство;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

7. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе 28.2.2018. године са почетком у 10 часова за водитеља јутарњег чувања дјеце, у 11 часова за наставника географије и наставника демократије, и у 12 часова за наставника математике и физике.

Кандидати се неће посебно позивати  на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе: ЈУ "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА", Ул. Миливоја Мићића бб,                                                                       

75430 Сребреница. Контакт тел: 056/440-216                                                                                                                                                                         

***********

ЈУ ОШ  "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

 БРАТУНАЦ

 расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник хемије на одређено вријеме – 16 часова до повратка раднице са боловања .....................................................са искуством 1 извршилац.

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима, наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном) и документације којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

- Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену  проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статуту бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидатима из категорије бораца:

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се у понедјељак, 26.2.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе. ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Братунац, Доситеја Обрадовића 6, 75420 Братунац са назнаком "За конкурс" или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица