ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.03. 2019. године

15.03.2019 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

 

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

     

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Начелник општине Власеница  расписује  јавни конкурс  за  пријем приправника   у Општинску управу општине Власеница са високим образовањем на одређено вријеме у трајању од годину дана за  једног извршиоца и средњом стручном спремом на одређено вријеме у трајању од шест мјесеци за једног извршиоца.

 

1.  Дипломирани правник – 240 ECTS........... ......................1 извршилац

2.  Техничар електроенергетике ...........................................1 извршилац

 

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног  образовања први пут заснива радни однос  у том степену стручне спреме или звања.

II Општи услови

1. да  је  држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

 

III  Посебни услови:

 

Диплома о завршеном високом образовању одговарајућег смјера (под бројем 1.)

Сведочанство о завршеној средњој школи IV степен одговарајуће струке (под бројем 2.)

 

IV   Уз пријаву на  јавни конкурс кандидат  прилаже   сљедећа документа у оригиналу или овјереној фотокопији:

1.  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.  извод из матичне књиге рођених,

3.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

4.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није отпуштен  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

5.  овјерену изјаву  код надлежног органа да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине,

6.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),

7. овјерену изјаву код надлежног органа да није обављао приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања ,

8.  диплому  о завршеној стручној спреми (кандидат који је  високо образовање  стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење-изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду  високошколске установе да диплома није издата (под бројем 1.)

9. свједочанство  о завршеној средњој школи IV степен  одговарајуће струке (под бројем 2.)

Кандидати који буду изабрани дужни су доставити увјерење о општој здравственој  способности прије заснивања радног односа на одређено вријеме.

 

VВ Комисија ће одбацити закључком неблаговремене  и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

 

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника  у Општинској управи општине Власеница.

 

VII   Рок за подношење пријава је 15 дана од дана  објављивања у  дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве се могу подносити непосредно у Шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу општина Власеница, ул. Светосавска 14, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”. За  додатна обавјештења о јавном конкурсу може се обратити Бунијевац Павлу  на телефон 056/490-075.

О резултату  јавног конкурса сви кандидати биће обавијештени, а документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

*********************

 

 

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”

ПИЛИЦА, ЗВОРНИК

 

                  расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник или професор музичке културе, 7 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања, са искуством, положен стручни испит  – 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18).

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о положеном стручном испиту

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Тесла”  Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику и “Гласу Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                                                 

                                                                                                                                         © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица