JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године

10.11.2017 00:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

СШЦ "МИЛОРАД ВЛАЧИЋ"

ВЛАСЕНИЦА

      расписује

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Наставник здравствене његе и рехабилитације......... 6 часова вјежби, на одређено вријеме до 31.8.2018. године.                                                                           

                                                                             

 I  Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност и психофизичку способност за рад са ученицима,

4. да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

II Посебни услови

1. Завршен факултет одговарајућег смјера у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова (Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама).

2. Под редним бројем 1. лице без искуства (дипл. медицинска сестра или виша медицинска сестра - техничар).

III Потребна документација:

• Пријава на конкурс са кратком биографијом,

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

• Извод из матичне књиге држављана,

• Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (доставља се након одабира кандидата, а прије заснивања радног односа, не старије од 6 мјесеци),

• Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела, а посебно за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће затражити службеним путем од надлежне установе након што кандидат буде изабран),

• Овјерена фотокопија дипломе, или увјерење о завршеном школовању,

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

• Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати 20.11.2017. године у просторијама школе са почетком у 13.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Контакт телефон 056/734-833, 056/490-711

Пријаве са документима слати поштом или доставити лично у запечаћеној коверти на адресу: СШЦ "Милорад Влачић" Власеница  Св. Апостола Петра и Павла 37, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на конкурс

*************

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

Начелник општине Власеница 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

I Начелник општине расписује Јавни конкурс  за попуњавање  упражњених радних мјеста и пријем намјештеника  у радни однос  у Општинску управу општине Власеница на радна мјеста:

1. Старјешина ватрогасне јединице.......................................................1 извршилац

2. Ватрогасац-командир одјељења..........................................................1 извршилац

3. Ватрогасац-сервисер..............................................................................1 извршилац

4. Ватрогасац-вођа смјене...........................................................................4 извршиоца

5. Ватрогасац........................................................................................2 извршиоца

6. Ватрогасац –возач....................................................................4 извршиоца

II Опис послова:

За радно мјесто означено под редним бројем 1.

Организује и руководи радом територијалне ватрогасне јединице, доноси годишњи план и програм рада, обезбјеђује реализацију Плана заштите од пожара, доноси планове и програме стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и обезбјеђује њихову реализацију, врши распоред на дужности по смјенама, утврђује појединачне обавезе за извршење по плану и програму стручног оспособљавања, контроле исправности средстава и опреме за гашење, као и друге задатке запослених у ТВЈ, подноси извјештај о раду ТВЈ и реализацији задатака дефинисаних  Планом заштите од пожара и годишњим планом и програмом, предлаже мјере јачања стручне оспособљености ТВЈ и мјере за побољшање укупног стања заштите од пожара на подручју општине, врши набавку канцеларијске опреме и потрошног материјала, сарађује са инспекцијом за заштиту од пожара и Ватрогасним савезом Републике Српске по питањима из надлежности ТВЈ, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 2.

Помаже старјешини ТВЈ у његовом раду и извршава послове које му из своје надлежности повјери старјешина, врши контролу исправности техничких средстава рада и води евиденцију о извршеним прегледима техничких средстава и опреме, издаје упутства и наредбе за рад ватрогасаца и прати њихово извршавање, брине о психофизичкој спремности ватрогасаца за извршавање оперативних задатака у свим условима рада, изводи теоретску и практичну  обуку према програму стручног оспособљавања, учествује у припреми и изради елабората за извођење здружених  тактичких вјежби на специфичним објектима у којима је планирано учешће више јединица, учествује у извођењу обука за запослене у предузећима и установама и за грађане у превентивној заштити од пожара и почетном гашењу пожара, руководи акцијама гашења пожара, прави распоред коришћења годишњих одмора, подноси писмене пријаве старјешини за евентуална кршења правила ватрогасне службе, обавља и друге послове по налогу старјешине ватрогасне јединице.

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 3.

Помаже старјешини ТВЈ у његовом раду и извршава послове које му из своје надлежности повјери старјешина, врши контролу исправности техничких средстава рада и води евиденцију о извршеним прегледима техничких средстава и опреме, издаје упутства и наредбе за рад ватрогасаца и прати њихово извршавање, брине о психофизичкој спремности ватрогасаца за извршавање оперативних задатака у свим условима рада, изводи теоретску и практичну  обуку према програму стручног оспособљавања, учествује у припреми и изради елабората за извођење здружених  тактичких вјежби на специфичним објектима у којима је планирано учешће више јединица, учествује у извођењу обука за запослене у предузећима и установама и за грађане у превентивној заштити од пожара и почетном гашењу пожара, руководи акцијама гашења пожара, прави распоред коришћења годишњих одмора, подноси писмене пријаве старјешини за евентуална кршења правила ватрогасне службе, обавља и друге послове по налогу старјешине ватрогасне јединице.

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 4.

Руководи смјеном у дежурству у свим акцијама гашења пожара и пружања помоћи у спашавању људи и материјалних добара, брине о стручном  усавршавању радника у смјени, вођењу дневника рада и свих потребних евиденција у току дежурства, подноси старјешини ТВЈ извјештај и скицу гашења пожара по окончању акције, брине о оправданости, готовости, спремности радника у његовој смјени, контролише исправност ватрогасних возила и других средстава за гашење пожара у смјени, брине о чишћењу, прању, подмазивању и самостално отклања мање кварове и недостатке, путем теоретске  и практичне наставе непосредно усавршава своје знање, као и знање запослених у смјени, одговара за рад и дисциплину радника у његовој смјени, дежура у служби и врши физичко обезбјеђење објеката и опреме, сарађује са органима безбједности за вријеме гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара, обавља и друге послове по налогу старјешине ватрогасне јединице.

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 5.

Непосредно учествује на извршавању послова и задатака гашења  пожара, спашавања људи и материјалних добара, учествује у реализацији програма стручне обуке ватрогасаца и задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, извршава задатке по налогу вође смјене, пријављује вођи смјене све уочене кварове и недостатке на средствима рада и опреме, брине о хигијени просторија за дежурство и других заједничких просторија, обавља и друге послове из дјелокруга ТВЈ:

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 6.

Непосредно учествује на извршавању послова и задатака гашења пожара, спашавања људи и материјалних добара, учествује у реализацији програма стручне обуке ватрогасаца и задатака потребних  за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, извршава задатке по налогу вође смјене, управља моторним возилом, врши редовно одржавање возила, контролу техничке исправности возила, чишћење, прање и подмазивање возила по повратку са интервенције, у границама својих могућности врши отклањање ситних кварова, води евиденцију о коришћењу возила и врши правдање утрошка горива и мазива, извршава и друге задатке по налогу вође смјене, брине о хигијени гаражног простора, обавља и друге послове из дјелокруга ТВЈ.

Статус радног мјеста: намјештеник

III  Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност (односи се само за радно мјесто под редним бројем 1.)

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу намјештеника  у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

IV Посебни услови

За радно мјесто под редним бројем 1.

ВСС, Факултет техничких наука, VII степен или ВШС или завршене студије првог циклуса са најмање 180 ECTS бодова техничког смјера, 3  године  радног  искуства у  струци  и положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара

За радно мјесто под редним бројем 2.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 2 године радног искуства у  струци , положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасца-командира  одјељења) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине

За радно мјесто под редним бројем 3.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 2 године радног искуства у струци , положен стручни испит за професионалног ватрогасца, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац-сервисер) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

За радно мјесто под редним бројем 4.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 2 године радног искуства у струци, положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац-вођа смјене) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

За радно мјесто под редним бројем 5.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 2 године радног искуства  у струци, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

За радно мјесто под редним бројем 6.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 2 године радног искуства у струци, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, положен испит за возача Ц категорије, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац-возач) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

V Пријава  на  јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и општине Власеница, а  може се преузети и у шалтер сали Општинске управе општине Власеница на шалтеру број 7.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести  назив  јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног мјеста намјештеника, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радном искуству, додатним способностима и посебне изјаве.

Тачност података наведених  у обрасцима пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.

VI   Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу фотокопију сљедећих докумената:

1) фотокопију увјерења о држављанству

2) свједочанство о завршеној средњој стручној спреми

3) увјерење или потврда о радном искуству у струци (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

4) фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара (за радна мјеста под редним бројем 1, 2 и 4) и фотокопију увјерења  о положеном стручном испиту за професионалног ватрогасца (за радна мјеста под редним бројем 3, 5 и 6)

5) фотокопију возаче дозволе за радно мјесто под редним бројем 6.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

VII  Са свим кандидатима који буди испуњавали опште и посебне  услове, конкурсна комисија обавиће интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о  познавању организације  јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени и путем интернет странице општине Власеница.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VIII  Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фотокопији из поглавља VI тачке 1), 2), 3)  4) и тачке 5. за радно мјесто под редним бројем 6. и  овјерене изјаве из  поглавља III тачке 4), 5), 6) и 7)  и увјерење о општој здравственој способности за радно мјесто под редним бројем 1. и  увјерење  да је здравствено и психофизички способан за вршење  послова гашења пожара и спасавања људи и имовине за радна мјеста под редним бројевима 2, 3, 4, 5. и 6.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или  посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

IX  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у  дневном листу "Глас Српске".

 Пријаве се могу подносити непосредно у шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу: Општина Власеница, ул. Светосавска 14, са назнаком "Пријава на Јавни конкурс".

За давање  додатних  обавјештења о Јавном конкурсу задужен је Бунијевац Павле, телефон 056/490-075.

**************

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

Начелник општине Власеница

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

I Начелник општине расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста и пријем службеника у радни однос у Општинску управу општине Власеница на радна мјеста:

1. Самостални стручни сарадник за послове архиве, овјеру потписа рукописа и преписа....................................................1 извршилац

2. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности...............................................1 извршилац        

3. Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво......................................1 извршилац                                                                                 

4. Стручни сарадник  за послове борачко-инвалидске заштите и здравствену и  социјалну заштиту..............................................1 извршилац       

                         

II Опис послова:

За радно мјесто означено под редним бројем 1.

Прати прописе из области архиве и овјере, прима захтјеве за проналажење предмета из архиве и даје их овлашћеним радницима општинске управе на реверс, води рачуна да се издати предмети на реверс на вријеме врате у уредном стању,  проналази предмете у архиви, фотокопира предмете из архиве по захтјевима странака и овлашћених радника општинске управе, учествује у архивирању предмета и њихово слагање у архиви, учествује у вршењу шкартирања регистраторског материјала и припрема предају архивске грађе надлежном архиву, обавља послове овјере  потписа, рукописа и преписа  у складу са законом и упутством, води посебан уписник за овјеравање, одговоран је за употребу и чување печата које користи у раду, одговоран је за провођење система управљања квалитетом по међународним ICO стандардима, одговоран је за законито и благовремено обављање послова, одговоран је исправност и одржавање средстава рада, сачињава план и извјештај о раду и доставља га начелнику одјељења, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења

Одговорност за правилну примјену  метода рада, поступака или стручних техника.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, пета категорија трећег звања.

За радно мјесто означено под редним бројем 2.

Координација рада са другим одјељењима/службама општинске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, израда анализе, информација и извјештаја из области културе, спорта и физичке културе и НВО за које је надлежно, израда увјерења о чињеницама  о којима се води службена евиденција, праћење стања  и предлагање мјера за побољшање стања за које је основано, израда извјештаја о раду и реализација  закључака скупштине општине, примјена и праћење прописа и других аката из области рада одјељења, учешће у изради приједлога буџета општине, израда анализа, информација и извјештаја из области здравствене и социјалне заштите, сарадња са домом здравља, болницом, центром за социјални рад и другим установама из области социјалне заштите, сарадња са школама, факултетима и установама из области спорта и физичке културе, израда оперативних планова по областима које су у надлежности одјељења, а односе се на друштвене дјелатности.

Одговорност за правилну примјену  метода рада, поступака или стручних техника.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, пета категорија трећег звања.

За радно мјесто означено под редним бројем 3.

Припрема рјешења за рад државних и приватних предузећа и предузетничких радњи у складу са законом и другим прописима, даје упутства странкама у вези са издавањем рјешења за обављање привредне дјелатности, води прописане евиденције о предузетничким  радњама и предузећима и на основу истих издаје увјерења, формира базу података и доставља извјештаје начелнику одјељења с циљем израде аналитичко-информативних материјала, припрема  податке и учествује у изради извјештаја о стању рјешавања управних предмета и издатих увјерења, припрема рјешавање управних ствари у првостепеном поступку у предмету издавања одобрења за оснивање самосталних  радњи, обављања  дјелатност како основног, тако и допунско-додатног занимања из свих области занатско-предузетничке дјелатности и врши све врсте статусних промјена за вријеме обављања занатско-предузетничке дјелатности, припрема рјешења у предмету издавања  одобрења за вршење јавног превоза лица или ствари-властити превоз, такси превоз  и ауто школа у ванлинијском друмском саобраћају, одговоран је за провођење система управљања квалитетом по међународним ИСО стандардима, одговоран је за законито и благовремено обављање послова, одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, сачињава план рада и извјештај о раду и доставља начелнику одјељења,

обавља и друге послове по налогу начелника одјељења

Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, пета категорија трећег звања.

За радно мјесто означено под редним бројем 4.

Исплате новчаних помоћи породицама погинулих бораца, војним инвалидима, учесницима НОР-а или члановима њихових породица из средстава буџета општине, води евиденцију о стамбеном збрињавању и припрема податке за унос у информациони систем, прати број корисника породичне и личне инвалиднине који су остварили право на здравствену заштиту и друга права у вези остваривања здравствене заштите, води регистар о корисницима, испуњава здравствене књижице и пријављује у Фонд здравственог осигурања, Пореску управу Власеница, комплетира предмет од поднеска и прикупља потребну документацију за остваривање права, прати стање и предлаже мјере у области здравствене и социјалне заштите, води евиденцију споменика, издаје увјерења о статусу  породица погинулих  бораца, ратних  војних инвалида, статуса бораца и ЦЖР, врши пријаве и одјаве корисника права на здравствено осигурање, комплетира предмете једнократне помоћи борачких категорија, одговоран је за провођење система управљања квалитетом по међународним ИСО стандардима, одговоран је за законито и благовремено обављање посла, одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, сачињава план рада и доставља начелнику одјељења, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења.

Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, седма категорија трећег  звања

III  Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

IV Посебни услови

За радно мјесто под редним бројем 1.

ВСС, факултет друштвеног смјера, VII степен или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, положен стручни испит за рад у управи, 1 година  радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 2.

ВСС, Економски факултет или други факултет друштвеног смјера, VII степен или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, положен стручни испит за рад у управи, 1 година  радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 3.

ВСС, Правни факултет, VII степен или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, положен стручни испит за рад у управи, 1 година  радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 4.

ССС, математичко-физичко рачунарска, средња школа економског смјера или гимназија, IV степен, положен стручни испит за рад у управи, 6 мјесеци радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Лице које је у другом органу или организацији радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да  се прими у радни однос на  руководеће, односно извршилачко радно мјесто уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.

V Пријава  на јавни  конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који је доступан на интернет страници  Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и општине Власеница, а  може се преузети и у шалтер сали Општинске управе општине Власеница на шалтеру број 7.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести  назив  јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног мјеста службеника, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радном искуству, додатним способностима и посебне изјаве.

Тачност података наведених  у обрасцима пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.

VI   Уз пријаву на  јавни конкурс кандидати прилажу фотокопију сљедећих докумената:

1) фотокопију увјерења о држављанству

2) диплому  о завршеној стручној спреми (кандидат који је  високо образовање  стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење-изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду  високошколске установе да диплома није издата.

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року  шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи  Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85/11 и 7/15)

4)  увјерење или потврда о  радном  искуству у струци (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

5) увјерење о  познавању рада на рачунару (увјерењем школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета - фотокопија индекса која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или  другу исправу која потврђује стечено знање или занимање које непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној  средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

VII Са свим кандидатима  који буди  испуњавали опште и посебне  услове, конкурсна комисија обавиће интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку,  познавању организације  јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно  писменим путем обавијештени и путем интернет странице општине Власеница.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VIII  Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фотокопији из поглавља VI тачке 1), 2), 3), 4) и 5), овјерене изјаве из  поглавља III тачке   4), 5), 6) и 7)  и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или  посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

IX  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске"

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу подносити непосредно у шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу: Општина Власеница, ул. Светосавска 14, са назнаком "Пријава на Јавни конкурс".

За давање  додатних  обавјештења о Јавном конкурсу задужен је  Бунијевац Павле, телефон 056/490-075.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица