ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године

03.08.2018 00:43 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

***********

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА

Доситејева бб,

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА,

тел. ++387 52 416-306, факс: ++387 52 424-370,

Е-mail: ss34@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник медицинске групе предмета, за занимања физиотерапеутски и фармацеутски техничар, 20 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством .....1 извршилац;

2. Наставник медицинске групе предмета, за занимања физиотерапеутски и фармацеутски техничар, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник..........................1 извршилац;

3. Наставник теорије и вјежби за предмете: Здравствена заштита са првом помоћи, и Здравствена њега и рехабилитација, 12 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.............................1 извршилац;

4. Наставник практичне наставе за занимање: Техничар за ЦНЦ технологије, 3 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави...........................1 извршилац

5. Наставник вјежби за предмете: Основе масаже, Кинезиологија, Физикална терапија, Кинезитерапија, 18 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством ..................1 извршилац

6. Наставник фармацеутске групе предмета, 20 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством ......................................1 извршилац,

7. Наставник фармацеутске групе предмета, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством .......1 извршилац,

8. Наставник стручних предмета и практичне наставе за занимања прехрамбени техничар и пекар, 17+5 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.......................................1 извршилац.

9. Наставник предмета: биологија и микробиологија, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави...................1 извршилац

10. Наставник предмета музичка култура, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством........................1 извршилац

11. Наставник предмета математика, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник....1 извршилац

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1)      Да је држављанин РС – увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатом од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

За радна мјеста под редним бројем 3. и 5. признаваће се звање и степен стручне спреме утврђен Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим стручним и средњим техничком школама.

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла – за радна мјеста за које се тражи радно искуство.

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана, 13.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 14.8.2018. године, са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

*******************

           

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ РАДОСТ” Приједор,

 Вука Караџића 21,

 79101 Приједор

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 4 извршиоца, на одређено вријеме, најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом.

2. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 2 извршиоца, на одређено вријеме, приправника.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

За позицију 1:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача,

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

За позицију 2:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства/стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме. (Ово увјерење прилажу само кандидати који конкуришу за позицију бр. 1)

Кандидати су дужни да доставе овјерену фотокопију свих докумената будући да иста неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Напомена:

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, а који су конкурисали за позицију под редним бројем 1. биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића, дана 17.8.2018. године у 10 часова, док ће кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, а конкурисали су за позицију број 2. бити подвргнути интервјуу, који ће се обавити у просторијама вртића, дана 17.8.2018. године у 12 часова, с тога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству), не могу бити старија од шест мјесеци. Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица