JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

29.12.2017 00:04 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

****************

                      

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб Чајниче,

тел-факс 058/315-156;

тел 058/310-020; 058/310-021;                              

е-mail: os190@skolers.org

 расписује

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

      1. Наставник/професор техничког образовања, 8 часова Централна школа на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством;

      2. Наставник/професор  физике ....12 часова  физике на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године, централна школа, са радним искуством;

       

Радник ступа на рад даном потписивања уговора о раду на одређено радно вријеме.    

 Пријављени кандидати треба да осим услова утврђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број 1/16), испуњавају и услове прописане у члану 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број:44/17) и услове

Предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени  гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

        Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

          1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

          2. Увјерење о положеном стручном испиту;

          3.  Извод из МК рођених;

          4.  Увјерење о држављанству;

          5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

           Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности (према мјесту рођења кандидата), затражиће Школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

            У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

             У складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/17) и  Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102 /14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима:

        

         Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

         Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих документа којима доказују испуњеност посебних услова:

1.  Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

2. Просјечна оцјена током  студирања -  у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

-  Интервју кандидата дана, 10.1.2018. године, са почетком у 10 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс не враћа се.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, ЈУ Основна школа "Јован Дучић" Чајниче, улица Игумана Василија бб Чајниче.

*************

                                                                                                         

ЈУ ОШ "БОШКО БУХА"

ШТРПЦИ

 расписује

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 1. Професор наставник њемачког језика -  на одређено вријеме, од дана пријема до завршетка наставног процеса школске 2017/18. године, 1 извршилац - за 10 часова, са радним искуством  и положеним стручним испитом.

         Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

      а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске",  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за радно мјесто на које конкуришу.

       Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

          1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

          2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

          3.  Извода из МК рођених или личне карте;

          4.  Увјерења о држављанству

          5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

      Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

         Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

         Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа - документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 8.1.2018. године, са почетком у 12 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***     

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

                ************                                                                                                         

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ                                                                                                                          

расписује

I

1. Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто - Стручни сарадник у настави на Машинском факултету Источно Сарајево.

Број извршилаца: 1

II

Посебни услови:

1. Стручни сарадник у настави:

- ВСС - VII степен образовања или први циклус студија, са 240 ECTS бодова

- познавање рада на рачунару

III

Кандидати су дужни испуњавати опште и посебне услове прописане Законом о раду и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету,

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

5. оригинал увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерена копија дипломе;

7. доказ о познавању рада на рачунару.

IV

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове извршиће се провјера радних способности путем тестирања и интервјуа.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву - Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "пријава на конкурс за радно мјесто - Стручни сарадник у настави на Машинском факултету".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица