ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25. 04. 2018. године

27.04.2018 00:26 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.04. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

********************

"АДРИА" ДОО ВИШЕГРАД

Гаврила Принципа бб, 73240 Вишеград

www.adria-bih.com

Е-mail: adriavgd@gmail.com

                                                                   

                                                                

КОНКУРС

за пријем у радни однос

Опис радног мјеста:

Радник на пословима одржавања (електричар)  - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

ССС техничког смјера

Радно искуство на пословима одржавања

Комуникативност и спремност на тимски рад, прилагодљивост, тачност, одговорност и ефикасност у раду

Возачка дозвола "Б" категорије

Локација: Вишеград

Контакт: 065/660-511

Трајање конкурса: 30 дана (истиче 20.5.2018.)

******

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Општина Источно Ново Сарајево

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Ђенерала Драже Михајловића 40

Тел: 057 340 - 194

Факс: 057 340 – 194, Е-mail: ms04@skolers.org

 расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I   Расписује се конкурс за избор и именовање директора школе;

II  За директора школе може бити да буде изабрано лице које поред општих услова испуњава сљедеће услове:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе  из тачке 1.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Да има предложен  програм рада у наредном четворогодишњем мандату,

III Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс дужан је приложити  овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- Диплому о завршеној стручној спреми;

- Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 1. Закона о основном васпитању и образовању.

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора - затражиће по службеној дужности  ЈУ Школа за основно музичко образовање;

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци);

- Извод из Матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

- Приједлог програма  рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

IV Конкурс остаје отворен 15 /петнаест/дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

V   Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

VI   Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу:

ЈУ Школа за основно музичко образовање

Ђенерала Драже Михаиловића бр.40

71123 Источно Ново Сарајево

Са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Школе за основно музичко образовање (НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме, тачну адресу становања кандидата;

Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VII Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

VIII  Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора школе у року од 8 /осам/ дана од дана пријема обавјештења.

*******

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем радника

I

1. Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто - стручни сарадник за културу, умјетност и спорт у Ректорату  Универзитета у Источном Сарајеву.

 Број извршилац: 1

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова; друштвеног/техничког смјера);

- једна година радног искуства;

- познавање рада на рачунару;

- познавање енглеског језика;

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених,

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци,

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету,

4. овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере,

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се

против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерену копију дипломе,

7. доказ о радном искуству,

8. доказ о познавању рада на рачунару;

9. доказ о познавању енглеског језика;

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву - Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто " Стручни сарадник за културу, умјетност и спорт" у Ректорату Универзитета".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

*************

КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО  

Меше Селимовића 1, Тел. 057/316-592   

Е-mail:kpzi.sarajuevo@mpr.vladars.net

Факс. 057/316-594

  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем помоћника директора – постављење на период 5 година

1.  Помоћник директора за здравствену службу  (ВСС)  -

       1 извршилац – постављење на 5 година    

а)  Опис послова радног мјеста

                                                                             

 руководи Службом и одговоран је за организацију у здравственој служби, као и за вођење бриге о здравственом стању лица лишених слободе,

 врши систематске прегледе лица лишених слободе по њиховом пријему и отпусту.

 сачињава извјештај о здравственој и радној способности лица лишених слободе,

 врши преглед свих лица пријављених на љекарски преглед,

 врши отварање и затварање боловања, давања поштеда, издавање упутница за болничко лијечење и специјалистичке прегледе ван Завода,

 обавља попуњавање образаца, вођење евиденције о боловањима и упутама за лијечење и прегледе ван Завода,

 стара се о раду амбуланте,

 учествује у раду тима пријемно-отпусног одјељења за предлагање програма поступања са осуђеним лицима,

 израђује требовања лијекова санитетског материјала и других средстава за потребе Здравствене службе,

 обавља административне послове у вези одобравања екстерног лијечења лица лишених слободе, (прибављање одобрења надлежних органа и институција и сл)

 на службени захтјев издаје љекарска увјерења,

 врши надзор над хигијеном просторија у којим бораве и раде лица, а за које је прописана санитарна исправност,

 организује и стара се о дезинфекције, дезинсекцији и дератизацији просторија Завода

 контролише исправност намирница у кухињи Завода и хигијену просторија,

 мјесечно подноси извјештај директору Завода о хигијенско-епидемиолошкој ситуацију,

 обавља и друге послове по налогу директора,

б) Кандидати који се пријаве на конкурс треба да испуњавају опште услове  и то:

1. Да је држављанин РС - БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6. Да се против кандидата не води кривични поступак;

7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

в) Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

   

1. Висока стручна спрема – медицински факултет звање доктор медицине;

2. Најмање 1 године радног искуства у струци након стечене ВСС;

3. Положен стручни испит из области здравства и стечена лиценца за обављање здравствене дјелатности;

г) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Диплому о стеченој стручној спреми;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5. Увјерење о некажњавању;

6. Љекарско увјерење о здравственој способности;

7. Потврду о радном искуству;

8. Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од надлежног органа);

9. Увјерење о положеном стручном испиту.

10. Лиценцу за обављање љекарске дјелатности.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4, 5, 6. и 8. не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је трајног карактера.

д) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у  Службеном гласнику Републике Српске, дневном листу "Глас Српске"  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште на адресу:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

улица Меше Селимовића бр. 1, са назнаком "КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СЛУЖБУ".

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју, на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

                                                  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица