JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

22.12.2017 15:54 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

********************

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

"НЕВЕН" ВИШЕГРАД

Тел. 058/ 620-461

obdanistenevenvg@gmail.com

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног извршиоца на одређено вријеме у Јавну установу "Невен"

I

Расписује за јавни конкурс за пријем једног извршиоца са НСС, ради обављања помоћних послова у кухињи у трајању од годину дана, пуно вријеме - 40 сати седмично, 1 извршилац, у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград.

II

 Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

5. Да се против њега не води кривични поступак

III

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење да нису осуђивани (не старије од три мјесеца),

4. Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

5. Овјерену фотокопију дипломе,

6. Доказ да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, као незапослена лица.

Документа која буду приложена на јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС -  Филијала Источно Сарајево - Биро Вишеград и огласној табли ЈУ "Невен".

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград, са назнаком "Комисија за спровођење поступка за пријем радника у ЈУ "Невен" Вишеград".

************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ТРНОВО

Тел./факс: 057 610 394

Е-mail: os195@teol.net

Адреса: Трновског батаљона 33, 71220 Трново

Конкурс ЈУ ОШ "Свети Сава" Трново објављен дана 11.10.2017. године у "Гласу Српске" поништава се под бр.

1.      Наставник биологије - 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом ............................................1 извршилац, због материјалне грешке у конкурсу.

********************

ЈУ СШЦ ПАЛЕ

ЊЕГОШЕВА БР. 7, ПАЛЕ

Телефон (57) 223-001, факс: 223-118

Е-mail: skolasrednja@gmail.com

Web/site:www.sscpale.org

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор српског језика, 15 часова, на одређено вријеме до 30.6.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 1 извршилац.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" број 1/16) испуњавају и сљедеће услове:

• Има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15).

• Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

• Није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

• Има положен стручни испит за рад у настави.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју и тестирање ће се обавити 3.1.2018. године у 10 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Улица Његошева број 7

71420 Пале, са назнаком "За конкурс".

Контакт телефон: 057/223-001.                       

                                              

**********

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске дана 29.3.2017. године у дијелу који се односи на избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Специфични језици и ужу област образовања Германистика - њемачки језик и лингвистика (предмети: Савремени њемачки језик 1, Савремени њемачки језик 2, Савремени њемачки језик 3, Савремени њемачки језик 4, Савремени њемачки језик 5, Савремени њемачки језик 6, Савремени њемачки језик 7, Савремени њемачки језик 8, Увод у германистичку лингвистику и Творба ријечи њемачког језика) на Филозофском факултету Пале.

*********

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛIXА

ЈУ СШЦ "ИСТОЧНА ИЛIXА"

тел./факс 057/342-735, рачуноводство и секретар: 057/320-620

Стефана Немање бр. 10, ЈИБ: 4400512440005; МБ: 01831674

е-mail: ss70@skolers.org

web: www.ssciilidza.org

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Професор клавира - 9 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" 34/15 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

8. увјерење о радном стажу или увјерење о радном искуству, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа; уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/14 и 42/16).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 3.1.2018. године у 10 часова, а интервју у 11 часова у просторијама школе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Источна Илиџа",

улица Стефана Немање број 10,

71123 Источно Сарајево, са назнаком "Пријава на конкурс" .

Контакт телефон: 057/342-735.                       

**********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ПАЛЕ"

ПАЛЕ

Тел: 057/200-170 директор

Тел./факс: 057/233-025 секретар

os194sekretar@skolers.org

врши

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

објављеног дана 13.12.2017. у "Гласу Српске"

За радно мјесто под редним бројем 1. наставник српског језика, умјесто пуна норма треба да стоји 14 часова.

Остали текст остаје непромијењен.

Кандидати који су се пријавили на конкурс не морају поново достављати

документа. Интервју са кандидатима ће се обавити 29.12.2018. године у 11 часова у

ЈУ Основној школи "Пале" Пале.          

**********                   

                                                                          

ОПШТИНА ТРНОВО

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Трново

I Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме.

1. Технички секретар, оператер на АТ централи, ССС извршилаца ......................................1.

II Запослени из тачке 1 овог конкурса обавља послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Трново.

III Статус: намјештеник

IV Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак,

- да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова

у Општинској управи, јединице локалне самоуправе.

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу која се обавља у општинској управи.

V Посебни услови

1. - средња стручна спрема, IV степен,

- најмање једна година радног искуства,

VI Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из МКР,

- увјерење о некажњавању,

- доказ да се не води кривични поступак,

- диплому о завршеној школској спреми,

- доказ о радном искуству,

- доказ о здравственој способности (само кандидат који буде изабран)

Јавни конкурс ће бити објављен у "Гласу Српске" и огласној табли општине.

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју.

Пријаве се могу доставити лично на протокол општине Трново, или путем поште на адресу: Општина Трново, Трновског батаљона 86, 71220 Трново, са назнаком "за комисију за пријем".

За додатне информације о јавном конкурсу, контакт особа Новка Лучић, тел. 057/610-237.

Прописани образац за пријаву кандидата може се преузети на шалтеру писарнице општине Трново, као и са веб странице општине.

 ************

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ"

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I - Конкурс се расписује за попуну радних мјеста у Предшколској установи Дјечији вртић "Патријарх Павле" Источно Ново Сарајево на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци то:

1. Васпитач - 3 извршиоца

2. Васпитач приправник - 2 извршиоца и

3. Педагог – приправник - 1 извршилац

II - Општи услови

Кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност,

4. Да нису отпуштани из државне службе на било ком нивоу власти БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,

5. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

6. Да се против њих не води кривични поступак.

III - Посебни услови

Кандидати морају испуњавати сљедеће посебне услове:

1. За васпитача:

- ВСС - VII степен стручне спреме или завршен први циклус студија или еквивалент високог образовања на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- 1 (једна) година радног искуства у струци и

- положен стручни испит за васпитно-образовне раднике у предшколској установи.

2. За васпитача - приправника:

- ВСС - VII степен стручне спреме или завршен први циклус студија или еквивалент високог образовања на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

3. За педагога - приправника:

- ВСС - VII степен стручне спреме или завршен први циклус студија или еквивалент високог образовања на студијском програму педагогије.

IV - Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни приложити сљедеће овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

• Увјерење о држављанству,

• Извод из матичне књиге рођених,

• За доказе из тачке II подтачке 4. и 6. општих услова, кандидати достављају овјерену писану изјаву, као и изјаву о непостојању сукоба интереса,

• Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

• Диплому о завршеном образовању,

• Увјерење/потврду о радном искуству у струци (достављају кандидати из тачке И подтачке 1),

• Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовне раднике у предшколској установи (достављају кандидати из тачке И подтачке 1).

Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове из овог конкурса биће позвани на интервју, а о чему ће бити благовремено обавијештени.

Кандидати који буде примљени, прије заснивања радног односа дужни су доставити увјерење о неосуђиваности и увјерење о општој здравственој способности.

V - Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Дјечији вртић "Патријарх Павле" Источно Ново Сарајево, Змај Јовина бб, 71123 Источно Ново Сарајево, са називом "Комисија за спровођење поступка пријема радника у ПУ Дјечији вртић "Патријарх Павле" Источно Ново Сарајево.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица