JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29. 11. 2017. године

01.12.2017 00:19 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 29.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА БР. 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

1. Професор разредне наставе

- 1 извршилац, у ПШ у Гнионици, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.11.2018. године, са радним искуством -

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном и васпитном образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

На конкурс доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног стажа;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана 12.12.2017. године у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу школе.

*********

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

1. Поништава се расписани јавни конкурс број 390/17 од 6.11.2017. године       објављен у дневном листу „Гласу Српске“ дана сриједа 8.11.2017.

- Професор демократије – 1 извршилац, 3 часа на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, (завршен факултет социологија, филозофија)

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Разлог за поништење конкурса су техничка грешка.

Одлуку објавити у дневном листу „Глас Српске“ путем Завода за запошљавање Републике Српске.

*************

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Професор демократије и људских права - 1 извршилац, 3 часа на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, (завршен факултет социологија, филозофија)

1. Услови конкурса

1.1. Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Документација која се прилаже уз пријаву

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

г) извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања,

д) увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

ђ) увјерење о невођењу кривичног поступка које издаје надлежни суд (не старије од 3 мјесеца),

е)       увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

2.1.   Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3. Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

4. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу школе, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку „пријава на конкурс - комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ“.

5. Интервју:

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 11.12.2017. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

*******************

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ КАКМУЖ

КАКМУЖ – БАРЕ И

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за сљедеће упражњено радно мјесто у школи

1. Наставник/професор енглеског језика - 8 часова у подручном одјељењу Карановац, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Послове наставника/професора енглеског језика може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему и звање:

1) Професор енглеског језика и књижевности или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је енглески језик самосталан или равноправан предмет,

2) Наставник који има завршену педагошку академију, група енглески језик и књижевност или другу двопредметну групу у којој је енглески језик уписан у дипломи о завршеној вишој школи,

3) Наставник који има завршен четворосеместрални студиј за допунско образовање из енглеског језика на Филозофском факултету Универзитета у Бањалуци.

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и е-mail);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10.    увјерења о радном стажу издата од ранијих послодаваца код којих је кандидат био запослен,

11.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 8.12.2017. године, у 12.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидат не приступи законском интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном огласу о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем mailа).

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком „за конкурс“.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица