ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године

02.03.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 28.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

                   

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ 

ЊЕГОШЕВА БР. 7, Пале Телефон (57) 223-001, Факс: 223-118

Е-Mail skolasrednja@gmail.com

Web:www.sscpale.org

 расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор физике, 10 часова, на одређено вријеме најдаље до 28.2.2019. године, приправник, 1 извршилац;

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим  услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", број: 1/16) испуњавају и сљедеће услове:

• Има одговарајући ниво образовања-завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

• Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

• Није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против, достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће Школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју и тестирање ће се обавити 12.3.2018. године у 10 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева број 7, 

71420 Пале, са назнаком "За конкурс".

Контакт телефон: 057/223-001.                       

                   *************************                    

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Бановић Страхиње 8, телефон: 057/318 – 896,

факс: 057/318 – 895,

е-mail: os188@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста

1. Наставник ликовне културе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, 16 часова редовне наставе, на неодређено вријеме.

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. тачка ј) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III Уз пријаву својеручно потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 45/16):

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 14.03.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс".

ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош"Источна Илиџа

Бановић Страхиње 8

71123 Источно Сарајево

**********

ЈУ СШЦ "ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

СОКОЛАЦ

 расписује 

КОНКУРС

 за пријем  радника у радни однос

Опис радног мјеста

1. Професор Основа предузетништва (2 часа) на одређено радно вријеме до 14.6.2018. године, са положеним стручним испитом  – један извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске" бр 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 76. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12 и бр. 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и бр. 83/15):

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржан  дана, 14.03.2018. године,  у 11 часова у  просторијама ЈУ Средњошколски центар "Василије Острошки" у Сокоцу.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу или лично доставити: ЈУ Средњошколски центар "Василије Острошки" Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити "ПРИЈАВА НА КОНКУРС", а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***********

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

 КОНКУРС

Организациона јединица: Економски факултет Пале

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Пословно право и право друштава ..........…………………....................................………...............................1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија........................................................................................................1 извршилац

Каракај бб, 75 400 Зворник

Организациона јединица: Музичка академија Источно Сарајево

1. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну/умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), Теоријско-умјетничка група предмета ...................................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну/умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), Теоријско-умјетничка група предмета ..................................................................................................1 извршилац

3. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну/умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета Соло пјевање.......1 извршилац

Вука  Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Биљне науке, ботаника .................................................................................................................1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Организациона јединица: Правни факултет Пале

1. За избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Међународно право......................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Теоријска економија.......................................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Кандидати морају да испуњавају опште  услове предвиђене Законом о раду и посебне услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.   © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица