ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године

02.03.2018 00:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 28.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" БУКОВИЦА ВЕЛИКА

74 213 БУКОВИЦА ВЕЛИКА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

2. Професор/наставник историје - приправник - 1 извршилац - 8 часова на одређено вријеме до повратка радника са функције.

3. Професор/наставник информатике - 1 извршилац - 10 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење о положеном стручном испиту и

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Потребна документација:

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

*        Увјерење о држављанству,

*        Извод из матичне књиге рођених,

*        Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

*        Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

*        Увјерење да се не води кривични поступак,

*        Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

*        Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

* Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

* Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа "Милан Ракић", Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора. Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са положеним стручним испитом разматраће се и приправници.

Дана, 13.3.2018. године, у 10 часова одржаће се интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

*******************

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" БУКОВИЦА ВЕЛИКА

74 213 БУКОВИЦА ВЕЛИКА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Предмет

На основу члана 136. Закона о основном васпитању и образовању, Школски одбор ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

− За директора ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ и РС, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

− Да има општу здравствену способност за рад,

− Да је држављанин БиХ/РС,

− Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

− има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и испуњава услове из члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању,

− има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

− није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

− да има предложен програм рада и да се истиче у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

− Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

− Извод из матичне књиге рођених,

− Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

− Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

− Доказ односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),

− Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

− Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

− Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

− Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

− Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису (не старије од шест мјесеци).

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се у затвореним ковертама могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Милан Ракић" Буковица Велика".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора школе у року од 8 (осам) дана од дана достављања рјешења школи. Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

*************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

за избор директора школе

         Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

За свој рад директор одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за именовање директора школе су:

За директора ЈУ ОШ "Свети Сава" Модрича може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

1. извод из матичне књиге рођених;

2. увјерење о држављанству;

3. диплому о завршеној стручној спреми;

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

6. увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда;

7. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

8. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

9. кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора Школа ће затражити службеним путем од надлежног ЦЈБ за изабраног кандидата по Инструкцији Министарства просвјете и културе број: 07.020/610-17/10 од 26.1.2010.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног Министарства.

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

******

ЈУ ОШ "ОЗРЕН" ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

 

I

Поништава се конкурс за пријем у радни однос професора техничког образовања, на одређено вријеме - 4 часа редовне наставе, објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 7. фебруара 2018. године, из материјално-правних разлога.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневном листу "Глас Српске".

************

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МАЛА ИНДУСТРИЈА" ДОБОЈ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА 72

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за пријем радника

Предшколској установи "Мала индустрија" Добој због отварања новог објекта потребни васпитач, педагог, психолог и професор разредне наставе. Пријаве слати на мејл установе: малаиндустријаЖгmail.цом или се обратити на контакт телефон 065 791 730.

*************

"БЕТОН-ПРОМЕТ" ДОО ВРАЊАК

74 488 ВРАЊАК

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

"Бетон-промет" д.о.о. Врањак расписује конкурс за пријем пет радника у радни однос од 1.3.2018. године.

На мјестима извршиоца:

      4 радника у производњи,

      1 радник - возач "Ц" категорије.

Све детаљне информације можете добити на број телефона 053/871-324.

**********

ЈУ ОШ "СУТЈЕСКА" МОДРИЧА

МАКСИМА ГОРКОГ 2

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац,

2. Наставник демократије, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 6 часова - до 30.6.2018. године, 1 извршилац,

3. Наставник математике, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са боловања, 1 извршилац,

4. Педагог школе, на одређено вријеме, без искуства - приправник, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

Опште услови:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у коме је наведено стручно звање у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за лица за која се тражи искуство и положен стручни испит,

У складу са чланом 104. Став 6. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са документима слати поштом на адресу школе или лично сваког радног дана од 8 до 12 часова.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, односно који су доставили потпуне и благовремене пријаве интервју ће се обавити у просторијама школе дана, 13.3.2018. године (уторак), са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се не враћају пријављеним кандидатима.

**************

ЈУ "СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник српског језика и књижевности - 19 часова,

- са радним искуством (положен стручни испит за рад у настави),

- на одређено вријеме (до повратка радника са породиљског одсуства) –

Број извршилаца 1.

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 15.3.2018. године, у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

********************

"ЕЛТИГ" ДОО ДОБОЈ

КАРАЂОРЂЕВА 39

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за пријем у радни однос

1. Електричар - електроенергетски смјер или аутоматика

Услови:

- ССС (III или IV степен) електротехничке школе,

- радно искуство из области електроенергетике, аутоматике и управљања,

- познавање и читање електро шема, шемирање ормара и сл.,

- возачка дозвола Б, Ц или Е категорије.

За пријаву потребно доставити CV са сликом, личним подацима, кратком биографијом и претходним радним искуством.

Пријаве се достављају лично на адресу: Карађорђева 39, Добој или путем mail-а: оффицеЖелтиг.цом

Предност имају кандидати до 40 година старости са подручја општине Добој.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица