ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.05 2018. године

25.05.2018 01:26 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 23.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

I -  У Општинску управу Дервента у Одјељењу за стамбено-комуналне послове  прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

- Стручни сарадник за уређење грађевинског земљишта путеве......................................................................................................1 извршилац

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: треће звање.

II - Опис послова

- Опис послова које обавља стручни сарадник за уређење грађевинског земљишта и путеве: учествује у изради програма уређења градског грађевинског земљишта за стамбену, привредну и другу врсту изградње, његово опремање комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и појединачно коришћење,

учествује у изради рјешења о накнади по програму за уређење градског грађевинског земљишта, израђује стручну оцјену изградње комуналне инфраструктуре, за уређење градског грађевинског земљишта, рукује и чува планску и пројектну документацију, предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и других аката, информација, извјештаја и програма из области уређења грађевинског земљишта и локалних путева, врши надзор над обављањем послова и спровођење одредаба, закона, других прописа и општих аката из области уређења градског грађевинског земљишта и путева, обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења.

         

III Општи услови:

1. да је држављанин РС односно БиХ

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.

IV – Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто:

-        Поред општих услова прописаних законом, посебни услови су: ССС – средња стручна спрема у четворогодишњем трајању - грађевинска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у општинској управи.

V – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1. диплому односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС.

3. исправу којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију увјерења о држављанству РС односно БиХ,

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат: 

а)       није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

б)      није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в)       није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г)       не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњеног радног мјеста за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, и

д) увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници општине Дервента њњњ.дервента.ба.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Општина Дервента – начелник општине, Трг ослобођења бб Дервента, са назнаком Комисија за спровођење поступка за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Општинску управу Дервента.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Гласу Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске".

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107.

****************

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I Конкурс се расписује за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Модрича, на неодређено вријеме

1. Самостални стручни сарадник за управно-правне послове борачко-инвалидске заштите ...........................................................................................1 (један) извршилац,

II Опис послова радног мјеста:

Запослени на радном мјесту из тачке И има статус службеника и обавља послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Модрича.

III      Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18. година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе.

IB      Посебни услови за радно мјесто:

 висока стручна спрема, дипломирани правник или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

 најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања,

 положен стручни испит за рад у органу управе,

 познавање рада на рачунару,

V Потребна документа и поступак избора:

(1)Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу "Пријава на јавни конкурс" (образац број 1.), који је доступан на интернет страници општине Модрича или интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, а исти се може преузети и лично у шалтер сали Општинске управе Модрича.

(2) Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и изјаву да кандидат:

1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX тачка 1. Устава БиХ,

2. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

4. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

(3) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

1. фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје),

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органу управе или изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 мјесеци од дана запослења положити стручни испит,

3. исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и

4. исправу-доказ да познаје рад на рачунару (ако кандидат нема доказ о познавању рада на рачунару врши се провјера од стране стручне комисије општинске управе, прије обављеног интервјуа).

(4) Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

(5) Приликом попуњавања упражњеног радног мјеста даје се предност, под истим условима, корисницима права у складу са прописима о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

(6) Прворангирани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији из тачке В став 2. подтачка 2., и овјерену изјаву за подтачке 1, 3 и 4. јавног конкурса, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави напријед наведене доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

ВИ    Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Општина Модрича, улица Видовданска 1. са назнаком "Пријава на конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у општинској управи".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Олга Суботић, контакт телефон: 053/810-511 локал 181.

**********

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор/наставник хемије, (10 часова) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

2. Професор/наставник биологије - приправник (10 часова) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење о положеном стручном испиту и

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Потребна документација:

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

* Увјерење о држављанству,

* Извод из матичне књиге рођених,

* Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

* Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

* Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

* Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

* Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

* Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са Емаил адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе са назнаком јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора. Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са положеним стручним испитом разматраће се и приправници.

Дана, 5.6.2018. године, у 10 часова одржаће се тест и интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

****************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КАКМУЖ

КАКМУЖ – БАРЕ И БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за сљедећа упражњена радна мјеста у школи

1.       Рачуновођа – на неодређено вријеме са радним искуством, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства - 1 извршилац

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

• Послове рачуновође у школи може да изводи лице које има завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, е-маил адресом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и е-маил);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење о положеном државном испиту

9. одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства

10.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

11.     увјерења о радном стажу издата од ранијих послодаваца код којих је кандидат био запослен,

12.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; а са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће интервју дана, 1.6.2018. године (петак), у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидат не приступи законском интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном огласу о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем маила).

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком "за конкурс".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица