ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године

24.08.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

                                                .                                                                

*********

**************

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

Наставник/професор физике, један извршилац са искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, непуна норма - 10 наставних часова:

УСЛОВИ КОНКУРСА

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. тачка м) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

III

У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто под тачком 1,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком “за конкурс”.

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 31.8.2018. године у 10.30 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

**************

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Директор Јавне установе Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:

-        Наставник стручних предмета за занимање техничар мехатронике (дипломирани инжењер мехатронике, 240 ECTS ) – пуна норма, са радним искуством, на одређено вријеме ( до краја школске 2018/19 години, односно да 31.08.2019. године )

Број извршилаца  1.

- Наставник стручних предмета за занимање техничар мехатронике (дипломирани инжењер машинства, 240 ECTS) – 10 часова, са радним искуством, на одређено вријеме (до краја школске 2018/19. године, односно до 31.8.2019. године )

Број извршилаца  1.

- Наставник за предмет музичка култура - 3 часа, са радним искуством, на одређено вријеме (до краја наставе у школској 2018/19. години, односно до 30.6.2019. године)

Број извршилаца  1.

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕТЦС бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ СШЦ “Михајло Пупин”, ул. Светог Саве бб, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 4.9.2018. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

*************

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РС

ФИЛИЈАЛА ДОБОЈ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

за избор директора школе

 

Дана 15.8.2018. године усљед техничке грешке објављен је Конкурс за избор директора ЈУ “Економска школа” Добој те се исти овом приликом поништава.

*************

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ” БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА И ИЗМЈЕНА КОНКУРСА

за упражњена радна мјеста

          Врши се измјена јавног конкурса за пријем у радни однос број: 549/18 од 6.8.2018. године, објављеног дана 8.8.2018. године у дневним новинама “Глас Српске”, у поднаслову, тачка 2. на начин да се након ријечи “Наставник/професор енглеског језика”, умјесто броја 6 уписује број 4.

Тачка 4. брише се.

          Сви општи и посебни услови конкурса као и термини интервјуа и тестирања остају непромијењени.

Пријаве кандидата који су се на конкурс пријавили за предмет енглески језик прије објављивања ових измјена ће се разматрати а пријаве кандидата за предмет њемачки језик ће бити враћене кандидатима.

*****************

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ БР. 17

74 450 БРОД

ИСПРАВКУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за пријем у радни однос приправника у Општинску управу Општине Брод

I

          У тексту јавног конкурса за пријем у радни однос приправника у Општинску управу Општине Брод, број: 02-123-20/18 од 10.8.2018. године тачка IV - посебни услови, тачка б. мијења се и гласи:

“IV – Посебни услови

б) За позицију под I-б,

- редни број 1:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова,

- редни број 2:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова,”

II

          Рок за пријаву на јавни конкурс тече од дана објављивања исправке јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, огласној табли и интернет страници општине Брод. У случају да исправка јавног конкурса не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

          Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављивања исправке јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

************

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ” КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник хемије 2 часа - радник са искуством на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања до 31.8.2019. године.

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду (“Сл.  гласник РС” бр. 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС бр. 44/17 и 31/18). Пријем радника извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 74/18) кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу стручну спрему.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

- пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог бораца Одбрмбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Уколико се на конкурс не јави радник са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Тодор Докић” Календеровци

74413 Календеровци - Дервента

са назнаком - пријава на оглас

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити 31.8.2018. године у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

****************

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник стручних предмета - доктор медицине, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, пуна норма, 1 извршилац.

2. Наставник стручних предмета - доктор медицине, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма. (Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве приправника)...1 извршилац.

       Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени  гласник  Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану  пријаву  кандидат  је  дужан доставити:

1. увјерење  о  држављанству,

2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, кандидат  ће  накнадно  доставити, уколико  буде  изабран, односно  примљен  у  радни  однос,   

4. лице  које  је  правоснажном  пресудом  осуђивано  за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над  дјететом  или  малољетним  лицима  не  могу  обављати  рад  у школи,  а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

       Сви документи  се  достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци  на  адресу школе,  Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

       Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у понедјељак 3.9.2018. године у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

       Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         

      Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*************

ЈУ ОШ “ШАМАЦ” ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- наставник њемачког језика, на 16 часова, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства,

- наставник информатике, на 6 часова, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне  и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Право учешћа на конкурс имају и:

- лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и

- лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсти стручне спреме.

Кандидат, уз потписану пријаву, доставља следећа документа:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошкој-психолошкој дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу потпуне издато од ранијег послодавца,

  - увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са документацијом достављати лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Шамац” Шамац, Доситеја Обрадовића број 4, 76230 Шамац.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија не разматра.

          Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

          Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18).

*************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КАКМУЖ

КАКМУЖ – БАРЕ I БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за сљедеће упражњено радно мјесто у школи

1. Професор музичке културе - 10 часова, на неодређено вријеме, приправник – 1 извршилац.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 44/17 и 31/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се оказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15), и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18)

- Послове професора музичке културе може да изводи:

1. Професор музичке културе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је музичка култура самосталан или равноправан предмет;

2. Академски музичар с положеном педагошком групом предмета;

3. Дипломирани музичар - музички педагог или дипломирани музички педагог;

4. Дипломирани музичар - дипломирани музиколог или етномузиколог са положеном педагошком групом предмета;

5. Наставник који има завршену педагошку академију, група за музичку културу;

6. Дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора) или професор црквене музике и појања;

7. Дипломирани теоретичар умјетности са положеном педагошком групом предмета;

8. Дипломирани композитор са положеном педагошком групом предмета;

9. Дипломирани музички умјетник са положеном педагошком групом предмета;

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, имејл адресом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и е-mail);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку или дидактичко-методичку групу предмета;

8. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа; а уколико кандидат не приступи законском интервјуу и тестирању, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на расписани конкурс, у складу са чл. 113. став 1. Закона, о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем мејла).

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на сљедећу адресу

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Какмуж,

Баре И бр. 11,

74 317 Петрово

са назнаком “за конкурс”

*********

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор енглеског језика - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја наставне године) за 4 часа седмично,

2. Професор руског језика - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја наставне године) за 2 часа седмично,

3. Професор машинске групе предмета - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) за 10 часова седмично,

4. Професор практичне наставе за машинску групу предмета за IV степен, на одређено вријеме (до краја наставне године) за 3 часа седмично.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 102/12).

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

5. Увјерење о држављанству,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 3. септембра 2018. године у 8.30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” број 102/14).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

*************

ЈУ “ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос,

с искуством и положеним стручним испитом

1. Професор српског језика, 18 часова, са положеним стручним испитом до 31.12.2018. године,

2. Професор физичког васпитања, 14 часова, до повратка радника са функције, са положеним стручним испитом,

3. Професор машинске групе предмета, 7 часова, до краја школске године (31.8.2019) са положеним стручним испитом,

4. Професор физике, 4 часа, на неодређено радно вријеме, са положеним стручним испитом,

5. Професор хемије, 2 часа, на неодређено радно вријеме са положеним стручним испитом.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/2016), кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” бр. 29/2012, 80/2014 и 83/2015) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме и профила траженог конкурсом издате од послодавца код којег је кандидат био запослен у траженом звању,

12. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Сви документи се достављају као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе (путем поште), ул. Цара Душана бр. 18. Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс” за које радно мјесто се конкурише и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 3.9.2018. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***************

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

за пријем наставника

I – На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до краја школске 2018/2019. године – 31.8.2019. године, и то:

1. Професор филозофије и социологије, 4 часа седмично, један извршилац

2. Професор математике, 5 часова седмично, један извршилац

2. На неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

      - Професор психологије, 4 часа седмично, један извршилац.

УСЛОВИ

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16) које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15), и то:

1.       Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са  остварених  најмање 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области,

2.       Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности  за рад са ученицима,

3.       Да има положен стручни испит за рад у настави.

НАПОМЕНА:

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата  који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент,

4.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци (доставља кандидат који буде избран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање кандидата извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:102/14 и 42/16).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 31.8.2018. године у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Цвијић”, Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком “пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***************

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Директор Јавне установе основне школе “Петар Петровић Његош” из Бољанића, расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

1.       Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. са радним искуством и положеним стручним испитом.

2.       Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раника са породиљског одсуства са радним искуством и положеним стручним испитом.

3.       Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раника са породиљског одсуства - приправник.

4.       Математика – 16 часова, приправник до повратка радника са породиљског одсуства.

Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 ) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. и 106. став Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 , 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 ).

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

1        Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз пријаву доставити у оригиналу или овјереном препису (не старијем од 6 мјесеци) сљедећу документацију:

- Пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефон,

- диплома о завршеном факултету,

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених,

- увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјене који је кандидат остварио током студирања или додатак који је издат уз диплому.

- Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата , а прије заснивања радног односа.

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријама радника у радни однос у основној школи и то:

-        Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локане самоуправе гдје је кандидат пријављен.

2. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са имејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Петар Петровић Његош”, Бољанић 74322 Бољанић, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора школе, ако се не јави довољан број кандидата са радним искуством у обзир ће се узети и остале пријаве.

Дана 3.9.2018. године, понедељак у 12 часова одржаће се интервју и тестирање кандидата.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Напомене:

Школа ће писменим путем на имејл адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

****************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1.       Наставник/професор енглеског језика – 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац.

2.       Наставник/професор биологије – 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 1 извршилац, приправник – 1 извршилац.

3.       Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 5 извршилаца.

4.       Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник – 1 извршилац.

5.       Наставник/професор разредне наставе за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 4 извршиоца.

II

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

а) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а)  Енглески језик:

1) професор енглеског језика и књижевности или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је енглески језик самостални или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, група енглески језик и књижевност или другу двопредметну групу у којој је енглески језик уписан у дипломи о завршеној вишој школи,

3) наставник који има завршен четворосеместрални студиј за допунско образовање из енглеског језика на Филозофском факултету Универзитета у Бањалуци,

4) дипломирани филолог – англистика.

б)  Биологија:

1)  професор биологије,

2)  професор биологије и хемије,

3)  дипломирани биолог са положеном педагошком групом предмета,

4)  наставник који има завршену педагошку академију, група биологија са другим наставним предметом,

5)  дипломирани професор биологије

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

**************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор наставника

1.       Наставник/професор разредне наставе – продужени боравак – лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања а најдаље до 31.12.2018 године – 1 извршилац

2.       Наставник/биологије – на 4 часа - лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 31.08.2019 год. – 1 извршилац.

УСЛОВИ:

1.       Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18.) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18)

2.       Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

(2)     Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла,

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију.

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Након закључивања јавног конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију.

- Комисија провјерава благовременост и потпуност пријава, те евидентира сваки достављени документ и констатује да ли кандидат формалноправно задовољава услове тражене јавним конкурсом.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа,

(Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18.).

 - Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 - Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

**********

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник српског језика 5 часова - на одређено вријеме до 31.8.2019. године

          Са радним искуством и положеним стручним испитом,        1 извршилац

2.       Наставник енглеског језика 14 часова - на одређено вријеме до 31.8.2019. године

Са радним искуством и положеним стручним испитом         1 извршилац

3.       Наставник ликовне културе 5 часова - на одређено вријеме до  31.8.2019. године

          Са радним искуством и положеним стручним испитом,        1 извршилац

4.       Наставник физике 8 часова - на одређено вријеме до 31.8.2019. године

          Са радним искуством и положеним стручним испитом,        1 извршилац

5.       Наставник биологије 8 часова - на одређено вријеме до 31.8.2019. године

Са радним искуством и положеним стручним испитом,        1 извршилац

6.       Наставник разредне наставе на одређено вријеме до 9.5.2019. године

          Са радним искуством и положеним стручним испитом,        1 извршилац

7.       Наставник разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са функције

          Са радним искуством и положеним стручним испитом,        1 извршилац

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране) , на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић”, ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18).

***************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Водитељ продуженог боравка - 3 извршиоца, професор разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до завршетка наставног процеса у школској 2018/19. години, а најдуже до 31.6.2019. године.

1.       Услови конкурса

1.1 . Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)       да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)       да је радно способан, а то доказује љекарским  увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

 Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број 77/09,86/10 и 25/14 и 76/15). прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17)испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема  радника у радни однос у основној школи  (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 45/16) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а)       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена,

в)       увјерење о положеном стручном испиту

г)       извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

д)      увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

ђ)       увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в)       Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3.       Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” 74275 Блатница, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку “пријава на конкурс – комисија за избор водитеља продуженог боравка - не отварати”

5.       Интервју:

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана 4.9.2018. у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.       Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

************

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

Наставник музике - Одсјек виолина - (2) извршиоца на одређено вријеме

-        (1) извршилац - 24 часа / без положеног стручног испита, до краја наставне 2018/2019.

-        (1) извршилац - 12 часова / без положеног стручног испита, до краја наставне 2018/2019.

Услови:

1)      Завршена Академија (седми степен) – дипломирани музичар – виолиниста,

2)      Дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 5/16).

Општи услови, потребна документа:

1.       Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

2.       Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4.       Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

6.       увјерење о невођењу кривичног поступка.

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14. и 45/16.)  је:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Права учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве, и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у петак 31.8.2018. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “За конкурс”.

************

ПШУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “МАЛА ИНДУСТРИЈА” ДОБОЈ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА 72

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за пријем радника

На неодређено вријеме:

1.       Медицинска сестра - 1 извршилац

Мјесто рада: Добој

Пол: Женско

Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене законом.

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити путем телефона 065/791-730 или лично на адресу послодавца.

Конкурс је отворен до 28.8.2018. године.

СПИСАК ПОСЛОДАВАЦА

1.       ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Теслић,

2.       ЈУ СШЦ “Михајло Пупин” Дервента,

3.       ЈУ Завод за запошљавање РС, Филијала Добој

4.       ЈУ ОШ “Лијешће” Брод,

5.       Општина Брод,

6.       ЈУ ОШ “Тодор Докић” Календеровци,

7.       ЈУ “Медицинска школа” Добој,

8.       ЈУ ОШ “Шамац” Шамац,

9.       ЈУ ОШ “Свети Сава” Какмуж,

10.     ЈУ СШЦ “Никола Тесла” Брод,

11.     ЈУ “Техничка школа” Добој,

12.     ЈУ СШЦ “Јован Цвијић” Модрича,

13.     ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић,

14.     ЈУ ОШ “Свети Сава” Добој,

15.     ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој,

16.     ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караджић” Добој,

17.     ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница,

18.     ЈУ ОМШ “Маркос Португал” Добој,

19.     ПШУ Клуб за дјецу “Мала индустрија” Добој.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица