ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године

23.02.2018 00:23 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***********

                              

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1.      Наставник српског језика, 1 извршилац - на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства - приправник (пуна норма часова)

2.      Секретар школе, 1 извршилац - на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања - дипломирани правник са радним искуством у струци и положеним стручним испитом

1.      Услови конкурса

1.1. Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности из става 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2.      Документација која се прилаже уз пријаву

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту

г) извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања,

д) увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

ђ) увјерење о невођењу кривичног поступка које издаје надлежни суд (не старије од 3 мјесеца),

е) увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

2.1.   Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3.      Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

4.      Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају поштом на адресу школе или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс - комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ" за радно мјесто наставника, а за радно мјесто секретара "пријава на конкурс - комисија за избор секретара - НЕ ОТВАРАТИ".

5.      Интервју:

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана 6.3.2018. у 10.30 часова за радно мјесто наставника разредне наставе, а у 11.30 часова за радно мјесто секретара школе у просторијама ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Блатница.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.      Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

**************************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

I

Поништава се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста објављен дана 14.2.2018. године у "Гласу Српске" наставник за часове информатике - 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године - приправник из техничких разлога.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Образложење

У јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста објављеном дана 14.2.2018. године у "Гласу Српске" наставник за часове информатике - 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године - приправник дошло је до техничке грешке приликом сачињавања конкурса, те је на основу наведеног директор школе донио одлуку о поништењу предметног конкурса.

********

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник за часове информатике - 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

Општи услови:

1.      да је држављанин РС или БиХ, што доказују увјерењем о држављанству,

2.      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3.      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3.      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4.      увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5.      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријаве се могу доставити искључиво поштом препоручено на адресу школе са назнаком "пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује)".

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 5.3.2018. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

****************

ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ" ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставник ликовне културе, 1 извршилац, на неодређено вријеме, 10 часова седмично.

Услови конкурса:

1. Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује копијом личне карте,

в) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем, које прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, увјерење о неосуђиваности ће доставити кандидат прије заснивања радног односа.

2. Посебни услови:

Чланом 3. тачка с. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Под 1. Наставник ликовне културе, најмање једна година радног искуства, на пословима наставника ликовне културе,

-        положен стручни испит.

2.      Документација која се прилаже уз пријаву

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву доставити оригинал или овјерене фотокопије:

1.      Диплому о врсти стручне спреме (овјерена фотокопија),

2.      Увјерење о просјеку оцјена током студирања или додатком дипломи,

3.      Извод из матичне књиге рођених (не старији од три мјесеца),

4.      Увјерење о држављанству (не старије од три мјесеца),

5.      Увјерење о невођењу кривичног поступка, које издаје надлежни суд (не старије од три мјесеца),

6.      Копију личне карте,

7.      Увјерење о времену проведеном на евиденцији лица незапослених коју води Завод за запошљавање - биро рада гдје је кандидат пријављен,

8.      Рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица од надлежног центра за социјални рад, уколико је кандидату утврђен такав статус.

9.      Копију радне књижице, уколико је кандидат заснивао радни однос или је у радном односу.

Рок за подношење пријава:

Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Адреса достављања пријава:

Пријаве са прилозима се достављају поштом на адресу школе или непосредно у канцеларију секретара школе.

Интервју и тестирање:

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање, о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени путем броја телефона који буду навели на пријави за конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

***********

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

1. Наставник клавира - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са трудничког боловања

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и сљедеће:

*да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему и то:

Под тачком 1. - професор клавира

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

*да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова, кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица који се налазе на тој евиденцији,

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком - пријава на оглас, не отварати -

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју кандидата обавиће се 5.3.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник стручних предмета - доктор медицине, са радним искуством у струци, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма............................................................................................................. 1 извршилац.

2. Наставник стручних предмета - доктор медицине, са радним искуством у струци, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 8 часова.............................. 1 извршилац.

3. Наставник стручних предмета - дипломирани фармацеут, са радним искуством у струци, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 10 часова.............. 1 извршилац.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве приправника.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не може обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе у затвореној коверти на којој је потребно назначити "за конкурс", за које радно мјесто се конкурише и исти се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у понедјељак, 5.3.2018. године, у 8 часова у учионици број 12, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

        

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица