ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.06 2018. године

22.06.2018 00:16 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*********************

ЈУ ОШ ВАСО ПЕЛАГИЋ ПЕЛАГИЋЕВО

Вука Караџића 76

76256 Пелагићево

Тел: 054-810-006

     054-815-150

Е-mail: os152@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ ОШ Васо Пелагић Пелагићево

Опис радног мјеста

Школски одбор ЈУ ОШ “Васо Пелагић” Пелагићево расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе “Васо Пелагић” Пелагићево.

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

Мандат директора школе траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора ЈУ ОШ “Васо Пелагић” Пелагићево може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18),

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,                 

- други услови утврђени прописима.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4) увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

5) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен 

8) кратку биографију са подацима  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 177. став 2.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ОШ “Васо Пелагић” Пелагићево” Вука Караџића 76, 76 256 Пелагићево: са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Основне школе “Васо Пелагић” Пелагићево, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА ДОБОЈ

Ул. Цара Душана 18

74000 Добој

Тел.: 053-200-982

Е-mail: os39@skolers.org

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

- Дипломирани библиотекар или професор општеобразовних наставних предмета са положеним испитом за библиотекара

– 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма – радник са искуством и положеним испитом за библиотекара.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а што се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа).

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајућу врсту образовања у складу са чланом 5. тачка г) Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се

доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” бр 102/2014 и 42/2016), а она подразумијева:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

- Увјерење о положеном испиту за библиотекара;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гђе је незапослени кандидат пријављен,

3) резултати остварени на интервјуу и тесту и

4) дужина радног стажа.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и

процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 102/14 и 42/16.)

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама ЈУ Економске школе у Добоју дана, 2.7.2018. године, у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневном листу.

“Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

       

********

“БЕТОН-ПРОМЕТ” ДОО

За производњу, промет и услуге

74488 Врањак бб

Тел: 053-871-324

053-871-324

Е-mail: betonpromet@yahoo.com

 КОНКУРС ЗА ПОСАО

“Бетон-промет” д.о.о. Врањак расписује конкурс за пријем 4 радника у радни однос на производњи бетонских елемената, услов није радно искуство на сличним или једнаким пословима.

Конкурс је отворен од 15.6.2018 до 15.7.2018. године.

Сви заинтересовани могу назвати на бројеве телефона  или доћи лично на разговор.

***************

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

ДЕРВЕНТА

На основу члана 48. и члана 70. став 1. Закона о судовима Републике Српске, члана 8. Правилника о унутрашњем судском пословању и члана 11. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Дервенти, предсједник суда објављује

ПОНИШТАВА

се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста судског извршитеља достављача у Основном суду у Дервенти

Образложење: Јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто судског извршитеља-достављача у Основном суду у Дервенти број 084-0-Су-Дп-18-000 454 од 28.5.2018 године, а који је објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана, 30.5.2018 године, се поништава због трајања процедуре Измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду број:  084-0-Су-14-000 577 од 16.6.2014. године, а које измјене се односе, између осталих и за наведено радно мјесто, а с циљем спречавања настанка могућих правних посљедица које би, с обзиром на наведено, могле настати у погледу статуса евентуално изабраног кандидата.

*****************

ЈУ ОШ “ШАМАЦ”, ШАМАЦ

Доситеја Обрадовића 4

76230 Шамац

Тел: 054-612-414

Е-mail: os124@skolers.org

         

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Рачуновођа школе, један извршилац, пуно радно вријеме, са искуством, на неодређено вријеме.

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте (ако је извод из МКР трајни документ да датум овјере није старији од 6 мјесеци, а ако није да датум издавања документа није старији од 6 мјесеци),

3. да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, што прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент - које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Кандидат, уз потписану пријаву, број телефона и е-mail адресу, доставља сљедећа документа:

 увјерење о држављанству;

 извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

 диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

 додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 одговарајућу лиценцу,

 увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

 увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити оригинална документа или овјерене копије свих докумената, не старија од 6 мјесеци, које се не враћају пријављеним кандидатима.

Пријаве са документацијом достављати лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “ШАМАЦ” Шамац, Доситеја Обрадовића број 4. 76 230 Шамац.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Дана, 4.7.2017. године (сриједа), у просторијама школе обавиће се тестирање и интервјуу са почетком у 10 сати са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14. и 45/16).© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица