ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.03. 2019. године

15.03.2019 00:15 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

                                                                                                     

 

ЈУ ОШ “ДОЊИ ЖАБАР” ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања

 

1.       Наставник њемачког језика, (4 часа), са искуством и положеним стручним испитом.

 

Услови конкурса

 

          Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16,66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.44/17, 31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, бр.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

          Кандидати достављају сљедеће документе:

 

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа)

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. увјерење о положеном стручном испиту,

9. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

10.     додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

12.     увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

15.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Дана, 28.3.2019. године, у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, а Комисија ће и писаним путем обавијестити кандидате  који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођењу тестирања и интервјуа.

Тестирање кандидата у 9 часова.

Интервју са кандидатима у 10 часова.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

 

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Доњи Жабар”, Трг младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

 

**************

 

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању. За свој рад одговара Влади Републике Српске, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III – Мандат (вријеме за које се врши именовање)

Директор ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари те Правилником о раду.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус први у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на који се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни уз пријаву приложити:

1) увјерење о држављанству;

2) извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),

3) диплому о завршеној стручној спреми;

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (Наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату:

9) препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са законом.

 

VII – Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари, 74208 Станари, са назнаком - Јавни конкурс за избор директора основне школе.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

 

VIII - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Министарство просвјете и културе Републике Српске доставља Школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

*************

 

 

ЈУ ОШ “ОЗРЕН” ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

 

КОНКУРС

1. Професор физичког васпитања – 1 извршилац – 2 часа редовне наставе (са радним искуством и положеним стручним испитом) на одређено вријеме до 31.8.2019. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/16 и 66/18), услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 73/18).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Кандидати су дужни уз пријаву доставити и овјерене копије докумената

- потписану пријаву на конкурс са контакт информацијама (број телефона, адреса и е-маил);

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копија личне карте

- увјерење о радном стажу

- увјерење о положеном стручном испиту

- овјерену копију додатка дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не стоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко методичку групу предмета;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца

- кандидат који буде изабран накнадно ће донијети увјерење о здравственој физичкој и психичкој способности за рад у просвјети,

- увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Напомена: Кандидат је дужан доставити копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

 

Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа.

 

Пријаве са документацијом слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

************

 

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

 

1.       Стручни сарадник - извршилаца 1

 

2. Опис послова радног мјеста

 

 -       По овлашћењу и под непосредним надзором судије, спроводи одређене радње у           судском поступку,

 -       Израђује и доставља судији нацрт судске одлуке у сљедећим поступцима:

а)       у парничном поступку у споровима мале вриједности у којима је предмет спора           новчано потраживање или накнада штете

б)      у извршном поступку

ц)      у ванпарничном поступку, осим поступка за одузимање пословне способности,              развргнућа сувласничке заједнице и уређења међа

д)      у прекршајном поступку

 -       прима на записник тужбе, приједлоге и друге поднеске странака

 -       обавља остале стручне послове утврђене законом и остале послове које му повјере секретар и предсједник суда

 

3. Општи услови за радно мјесто

 

- да је држављанин БиХ,

- да има навршених 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима (увјерење о некажњавању),

- да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објаве конкурса

- да се не води кривични поступак.

 

4.       Посебни услови за радно мјесто

 - завршен правни факултет

 - положен правосудни испит

 - познавање рада на рачунару

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс за радно мјесто кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист и увјерење о некажњавању) и доказе о испуњавању посебних услова (увјерење о завршеном правном факултету, увјерење о положеном правосудном испиту и доказ о познавању рада на рачунару).

 

Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

 

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

 

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Комисија за пријем радника у радни однос писмено ће позвати на разговор.

 

Јавни оглас биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда њњњ.оссуд-добој.правосудје.ба а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

**************

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:

- Дервента – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

***********

 

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са функције - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

У радни однос за радно мјесто наставник физичког васпитања се прима лице са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

- Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18) је:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Петровић Његош” Бољанић, Брђани бб, 74322 Бољанић са назнаком “за конкурс”.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица