JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године

12.01.2018 00:02 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник/професор руског језика --------------------------------------- 1 извршилац

на одређено вријеме до 31.8.2018. године, за 8 часова редовне наставе      седмично, радник са искуством и положеним стручним испитом,

2.      Педагог школе ---------------------------------------------------------------- 1 извршилац,

са непуним радним временом (60% радног времена), на одређено вријеме до повратка радника/це са породиљског одсуства, а најдуже до 28.12.2018. године, радник са искуством и положеним стручним испитом.

Услови конкурса:

     Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или          овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радог односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђености које ће прибавити школа          службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) и документације којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

в) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за вријеме проведено на раду у истој стручној спреми траженој конкурсом,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ф) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће обављен у просторијама школе у четвртак, 25.1.2018. године, у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу школе са назнаком "за конкурс".

99999999999999999

ЈУ ОМШ "МАРКОС ПОРТУГАЛ" ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник музике - Одсјек клавир - (2) извршиоца, радник са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме

-  (1) извршилац – пуна норма

-  (1) извршилац - 20 часова

2. Наставник музике – Одсјек солфеђо и теорија музике - (1) извршилац, радник са искуством, 20 часова, на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2017/2018.

Услови:

1) Завршена академија (седми степен) – дипломирани музичар – клавириста и   професор музике са завршеним теоретским одсјеком, дипломирани музички педагог или дипломирани професор солфеђа и музичке културе.

2) Дипломирани музички извођач или педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови, потребна документа:

1. Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

2. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6. Увјерење о невођењу кривичног поступка,

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Права учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у понедјељак, 19.1.2018. године, у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

************

"ALPHA SECURITY" ДОО ПЈ ДОБОЈ

НИКОЛЕ ПАШИЋА 16/18

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос са пуним радним временом

1. Монтажер система техничке заштите....два извршиоца за подручје које покрива ПЈ Добој

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и сљедеће услове:

 ССС техничког усмјерења

 Рјешење за обављање послова техничког обезбјеђења које издаје МУП-а РС

 Пожељно радно искуство

 Оријентисаност ка тимском раду

 Возачка дозвола Б категорије

 Спремност за рад на терену.

Кандидати су обавезни уз пријаву доставити краћу биографију о радном ангажовању до сада, копију свједочанства о завршеној школи и рјешење за обављање послова техничког обезбјеђења.

Пријаве са документима којима доказују да испуњавају услове из овог конкурса могу се достављати лично или путем поште.

Кандидати који испуњавају услове, биће позвани на интервју.

Пријаве слати на адресу:

Привредно друштво "Alpha security " д.о.о Бањалука - ПЈ Добој, Николе Пашића 16/18, 74000 Добој или путем еmail адресе: pjdoboj@alpha/security.org

Додатне информације на 053/242-239 или 065/311-450.

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се узети у разматрање.

****************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10 А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник теоријске и практичне наставе у машинској струци - на неодређено вријеме, пуна норма.

Звање: дипломирани инжењер машинства за производно машинство.

Најмање 12 мјесеци радног искуства.

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (из оправданих разлога просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса),

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 19.1.2018. године, у 11 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС" и назначити за који конкурс.

**************

ЈУ СШЦ "ПЕТРОВО" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме:

Професор културе религија …2 часа – на одређено радно вријеме до краја школске године, који је објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 3.1.2018. године, због нове прерасподјеле часова.

**********

ЈУ ОШ "ОБУДОВАЦ" ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник хемије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, 6 часова редовне наставе, на неодређено вријеме.

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан за обављање послова наставника,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидати треба да доставе овјерене копије сљедећих докумената:

- Увјерење о држављанству;

- Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

- Љекарско увјерење о општој здравственој, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење о неосуђиваности школа ће тражити службеним путем од надлежног државног органа након што кандидат буде изабран.

Уз пријаву потписану од стране кандидата и горе наведене документе кандидати треба да доставе сљедећу документацију на основу које доказују испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се вршити бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице палог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе "Обудовац" у Обудовцу у понедјељак, 22.1.2018. године, у 12 сати.

         Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично, на протокол школе или путем поште на адресу школе.

****************

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ОДЛУКА

о расписивању конкурса

 1. Професор разредне наставе

- 1 извршилац, у ПШ у Модричком Лугу, на одређено вријеме, до повратка радника са трудничко-породиљског одсуства, а најдуже до 11.2.2019. године, приправник

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду  испуњава и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

1) Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 1. тачка 1. Закона о основном васпитању и образовању РС.

На конкурс доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ;

4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана, 24.1.2018. године, у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу школе.

*******************

ЈУ ОШ "19. АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе за рад у продуженом боравку – на      одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2017/18. години, са искуством – 1 извршилац;

2. Наставник/професор разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка радника са функције, приправник – 1 извршилац;

3. Наставник/професор њемачког језика – 10 часова, на неодређено вријеме, приправник – 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

− Увјерење о држављанству,

− Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

− Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

− Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

− Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе 23.1.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита, предност имају кандидати са искуством.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком – пријава на оглас, не отварати.

***********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник/професор разредне наставе – приправник, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања а најдаље на годину дана – 1 извршилац

2. Наставник/професор физичког васпитања – приправник, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдаље на годину дана – 1 извршилац.

Услови:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

2. Право учешћа на конкурс имају и лица која се по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које се прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

7. Кратку биографију,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Комисија за пријем радника по расписаном конкурсу, ће извршити бодовање свих кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" бр. 102/14. и 45/16.). У (понедјељак) 22.1.2018. г. у 12 часова биће обављен интервју са кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на интервју а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

*******

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдуже до 28.6.2018. годину, са искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац.

II

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

а) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

2. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 23.1.2018. године и то:

-        разредна настава у 13 сати

V

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VI

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***********

ЈУ ОШ "ОЗРЕН" ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

КОНКУРС

- Професор техничког образовања – 1 извршилац, са радим искуством и положеним стручним испитом – 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2018. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105. и 106. став 1, 2. и 3. Закона о основном и васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи:

1) професор техничког образовања или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је техничко образовање самостални или равноправни предмет,

2) професор физике и основна технике,

3) професор технике и информатике,

4) професор технике,

5) професор технике и машинства,

6) наставник техничког образовања,

7) наставник који има завршену педагошку академију, група техничко образовање са другим наставним предметом,

8) професор политехнике.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити и овјерене копије докумената:

- пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном

- диплому о завршеном факултету

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о радном стажу

- увјерење о положеном стручном испиту

- увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена који је кандидат остварио током студирања или додатак који је издат уз диплому

- увјерење или потврду издату од Завода за запошљавање на подручју локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- кандидат који буде изабран накнадно ће донијети увјерење о здравственој физичкој и психичкој способности за рад у просвјети,

- увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Напомена: Кандидат је дужан доставити копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У случају да се на конкурс не јаве лица са радним искуством, биће узете у разматрање и пријаве особа без радног искуства.

Интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 24.1.2018. године у просторијама централне школе ЈУ Основне школе "Озрен" Доња Пакленица са почетком у 12.30 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са документацијом слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

***********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Директор Јавне установе основне школе "Петар Кочић " из Сјенине Ријеке, расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

- Професор енглеског језика (пуна норма) - приправник, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства до 1.5.2018. године.

- Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. Закона о основаном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

2. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената:

- Биографију,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење да се не води кривични поступак,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Сва потребна Увјерења предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

3.      Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора школе.

Дана 22.1.2018. године (понедјељак) у 8 часова одржаће се интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем на Еmail адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

******************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.      Наставник текстилне групе предмета у занимању текстилни техничар - - 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.      Наставник за часове информатике – 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.      Наставник за часове пословне информатике – 1 извршилац, 10 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.      Наставник за часове примјене рачунара – 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник за часове практичне наставе у занимању економски техничар (модул 11. и 12.) – 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

6. Наставник физике – 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Наставник ликовне културе - 1 извршилац, 1 час на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Пријаве се могу доставити искључиво поштом препоручено на адресу школе са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедељак, 22.1.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица