ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 02. 2018. године

09.02.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

"МП ПАНДУРЕВИЋ" ДОО МОДРИЧА

ПОЛОЈ 131а

74 480 МОДРИЧА

ОГЛАС

за посао

1. Пројектант (м/ж)

Опис радних активности:

- дизајнирање наруџби у складу са захтјевима купца,

- припрема програма за ласер,

- израда понуда за купце,

- припрема техничке документације за производњу,

- координација са тимом из техничке припреми у производњи,

- сарадња и координација са осталим секторима у компанији,

- рад по издатим налозима и инструкцијама претпостављеног,

- предлагање идејних рјешења за нове производе.

Услови:

- ССС/ВСС - пожељно техничког, машинског или грађевинског усмјерења,

- познавање рада на рачунару (Windows, MS Office)

- познавање софтвера за 3D моделирање (AutoCad или SolidWorks)

- возачка дозвола Б категорије,

- способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму,

- способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима,

- постојан смисао за техничке проблеме и просторне односе,

- особа треба да је комуникативна, спремна на тимски рад, рад у динамичној радној атмосфери, љубазна, одговорна, поуздана, да посједује организацијске, презентацијске и мотивацијске способности, самоиницијативна, креативна.

Нудимо:

- Стални радни однос,

- Могућност напредовања,

- Обука и усавршавање,

- Рад у младом и стручном тиму.

Заинтересовани кандидати мотивацијско писмо и CV могу слати на:

е-mail: info@pandurevicmp.com или

телефон: 053/870-117; 053/250-508

***************

ЈУ ОШ "ОЗРЕН" ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

КОНКУРС

- Професор техничког образовања – 1 извршилац, са радим искуством и положеним стручним испитом – 4 часа, на одређено вријеме до 31.12.2018. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105. и 106. став 1, 2. и 3. Закона о основном и васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи:

1) професор техничког образовања или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је техничко образовање самостални или равноправни предмет,

2) професор физике и основна технике,

3) професор технике и информатике,

4) професор технике,

5) професор технике и машинства,

6) наставник техничког образовања,

7) наставник који има завршену педагошку академију, група техничко образовање са другим наставним предметом,

8) професор политехнике.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  ("Службени гласник РС" бр. 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити и овјерене копије докумената:

- пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном

- диплому о завршеном факултету

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о радном стажу

- увјерење о положеном стручном испиту

- увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена који је кандидат остварио током студирања или додатак који је издат уз диплому

- увјерење или потврду издату од Завода за запошљавање на подручју локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење од општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење од општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- кандидат који буде изабран накнадно ће донијети увјерење о здравственој физичкој и психичкој способности за рад у просвјети,

- увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Напомена: Кандидат је дужан доставити копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У случају да се на конкурс не јаве лица са радним искуством, биће узете у разматрање и пријаве особа без радног искуства.

Интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.2.2018. године у просторијама централне школе са почетком у 12.15 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са документацијом слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

***************

"ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ"

СТАНАРИ ББ

74 208 СТАНАРИ

ОГЛАС

за пријем на радна мјеста

1. Помоћник руковаоца котловског постројења, ССС машинског смјера

- 3 извршиоца

2. Прецизни механичар, ССС - V/IV степен, електро или машинског смјера

- 1 извршилац

3. Зидар - шамотер, ССС – V/III степен - 1         извршилац

4. Ватрогасац, ССС/КВ техничког смјера - 2 извршиоца

5. Референт за ЗНР и ППЗ, ВШС/ССС техничког смјера - 1 извршилац

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

Редни број 1:

- Радно искуство на енергетским објектима од најмање 3 године

Редни број 2:

- Радно искуство у раду са хидрауличким и пнеуматским елементима регулационих система од најмање 3 године

Редни број 3:

- Радно искуство на извођењу радова ватросталних обзида од најмање 3 године

Редни број 4:

- Радно искуство од најмање 2 године, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, испуњавање услова прописаних чланом 50. Закона о заштити од пожара

Редни број 5:

- Радно искуство од најмање 3 године, положен стручни испит заштите на раду и заштите од пожара, посједовање возачке дозволе Б категорије, познавање рада на рачунару

Пријаве на оглас доставити путем поште на адресу: "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, Станари бб, 74208 Станари, Република Српска, Босна и Херцеговина и/или на е-mail: posao@eft-stanari.net.

Уз пријаву на оглас потребно је приложити детаљну радну биографију са референцама и копијом дипломе.

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају, осим уколико то кандидат изричито не захтијева.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

Објављивање огласа не обавезује на пријем.

Рок за достављање пријава је 22.2.2018. године.

**********

ЗУ СЦ "КУЋА ЗДРАВЉА" АМБУЛАНТА ВУКОСАВЉЕ

МУСЕ ЋАЗИМА ЋАТИЋА 165А

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за сљедеће радно мјесто

1. Лабораторијски техничар, 1 извршилац

Потребан за рад у амбуланти Вукосавље.

Услови:

Завршена ССС - смјер лабораторијски техничар, положен стручни испит. Пожељно радно искуство.

Конкурс се расписује 8 дана од дана објављивања.

Све информације на контакт:

aleksandraostojickucazdravlja@gmail.com, тел: 066/999-004, 

***********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор рачуновође

1. Рачуновођа - на одређено вријеме - приправник, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова – 1 извршилац

Услови:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

2. Право учешћа на конкурс имају и лица која се по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које се прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и документације из члана 7. овог правилник потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

4. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

8. кратку биографију,

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

- Комисија за пријем радника по расписаном конкурсу, ће извршити бодовање свих кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса. У (понедјељак) 19.2.2018. г. у 12  часова биће обављен интервју са кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком за конкурс – рачуновођа.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица