JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29. 11. 2017. године

01.12.2017 00:17 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 29.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

ДОЊА ТРНОВА

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник демократије и људских права – лице са радним искуством, 1 извршилац са 2 часа седмично, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања.

Уз пријаву на расписани конкурс, са биографијом и потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) увјерење о положеном стручном испиту;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 12.12.2017. године, у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Филип Вишњић“ Доња Трнова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Филип Вишњић“, Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***************

ЗР „ПЕКАРА МИКИЋ“

БИЈЕЉИНА

Расписује:

                 КОНКУРС

         за пријем у радни однос

1. Пекар................................................  1 извршилац

Услови:

- Пожељно радно искуство у струци

- Поуздан и одговоран радник

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања

Уколико сте спремни и заинтересовани за рад, детаљне информације можете добити на телефон: 065/654-663

***************

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

доноси

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

Члан 1.

Поништава се јавни конкурс број.01-120-129/17 од 1.9.2017. г., у тачки 1.2. за пријем у радни однос кувар инструктор – приправник (мушки пол), објављен у дневном часопису „Глас Српске“ дана 6.9.2017. г.

Разлог поништења је што се на конкурс није пријавио ни један кандидат који испуњава услове конкурса.

                                Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

„ДУШКО РАДОВИЋ“

УГЉЕВИК

 доноси

ОДЛУКУ

о поништењу Јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста,

број: 361/17 од 4.9.2017. године

Члан 1.

Поништава се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме васпитач – 2 извршиоца, број: 361/17 од 4.9.2017. године објављен у „Гласу Српске“ 6.9.2017. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у дневном листу „Глас Српске“ и на огласној табли вртића.

*****************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

Доноси

 ОДЛУКУ

         Поништава се расписани јавни конкурс овог суда под бројем 080-0-Су-17-000 857 од 24. октобра 2017. године, за пријем 4. судијска приправника-волонтера за рад на одређено вријеме, који је објављен у „Гласу Српске“ дана 1. новембра 2017. године, а због неодобравања средстава за наведене намјене, од стране надлежног министарства.

*****************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

БИЈЕЉИНА

Објављује

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

1.      Технички асистент - дактилограф - 2 извршиоца

- 1 извршилац на неодређено вријеме                                    

- 1 извршилац на одређено вријеме

Општи услови:

- да је држављанин БиХ, да је пунољетан, да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични поступак, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Посебни услови:

- ССС - друштвеног смјера или дактилограф И-а или И-б класе

- 6 мјесеци радног искуства на дактилографским пословима, познавање рада на рачунару,

        

Уз пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова – оригинал или овјерену фотокопију: свједочанство, увјерење о радном искуству, радничка књижица, увјерење о познавању рада на рачунару, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од шест (6) мјесеци, увјерење о некажњавању које није старије од шест (6) мјесеци, увјерење о држављанству БиХ које није старије од шест (6) мјесеци, доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

Са пријављеним кандидатима који испуњавају наведене услове обавиће се интервју и тестирање.

Оглас је објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини и на WEB страници Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво Бијељина, Ул. Вука Караџића број 3.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Број: А-  371/17

**************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

Расписује 

   КОНКУРС

  за попуну радних мјеста

1. Професор математике, 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице са искуством у струци.

2. Наставник стручних предмета - здравствена њега са породичном медицином, 1 извршилац, непуна норма од 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице без искуства – приправник.

3. Наставник стручних предмета – хематологија са трансфузиологијом, 1 извршилац, непуна норма од 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице без искуства – приправник.

4. Наставник стручних предмета - хематологија са трансфузиологијом (вјежбе и практична настава), 1 извршилац, непуна норма од 6 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најдаље до 30.6.2018. године, лице без искуства – приправник.

5. Наставник стручних предмета – пољопривредна група, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са искуством у струци.

6. Професор енглеског језика, 1 извршилац, непуна норма од 6 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са искуством у струци.

7. Професор биологије, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, лице без искуства – приправник.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела.

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (само за радна мјеста под тачкама 1, 5. и 6),

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа (само за радна мјеста под тачкама 1, 5. и 6)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе - Семберских ратара 1, дана 13.12.2017. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на                тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком „за конкурс“ на адресу Јавна установа Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, Семберских ратара 1

***************

ЈУ ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

ЈАЊА                                                                     

Објављује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Секретар школе - пуна норма – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуствовања - лице са радним искуством - 1 извршилац.

                  

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Послове секретара школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 13.12.2017. године у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Меша Селимовић“ Јања, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Меша Селимовић“ Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

БИЈЕЉИНА

Рачанска 94

Расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

1. Наставник математике, пуна норма, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, 1 извршилац;

Услови конкурса

Уз својеручно потписану пријаву (са мјестом пребивалишта и бројем телефона) на расписани конкурс за пријем у радни однос наставника, кандидат је дужан доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од шест мјесеци,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме и

- дужина радног стажа по врстама посла.

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ у Бијељини, дана 12.12.2017. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“, Рачанска 94, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – наставник математике“.

            © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица