JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године

19.01.2018 00:01 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ"

ПРИБОЈ           

расписује:

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто у школској

 2017/2018. године              

- Рачуновођа школе - 1 извршилац (пуна норма) - са радним искуством и одговарајућом лиценцом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године

I - Општи услови

Да је држављанин РС и БиХ, то се доказује Увјерењем о држављанству, не старије од шест мјесеци;

Да је пунољетан, а то се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђивању које ће школа прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити и следећу документацију на основу које се врши бодовање.

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првим циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 године (и остварених најмање 240 ECTS бодова) или еквивалент и одговарајућу лиценцу у складу са Законом којом се  уређује област рачуноводства.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

- Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Дана, 31.1.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Вељко Чубриловић" Прибој обавиће се интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старијих од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе ЈУ ОШ "Вељко Чубриловић" Прибој, 75249 Прибој.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

**********

                                                                       

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                             

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

         За пријем оператера информационо-комуникацијске технологије (IKT) за рад на неодређено вријеме..…..……………………..…..1 извршилац

         Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем  предвиђене  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

- завршен факултет за рачунарство и информатику или други факултет за информационе технологије - VII степен стручне спреме (односно 240 ECTS бодова) или изузетно виша школа техничког смјера – информатика и положен стручни испит за рад у органима управе.

- радно искуство једна година

- провјера знања у систему за аутоматско управљања предметима и регистар новчаних казни и прекршајне евиденције

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о завршеној стручној спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе

- доказ о одговарајућем радном искуству

          

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића 3. са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

***************        

ЈУ ОШ"ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ВЕЛИКА ОБАРСКА

Доноси

О Д Л У К У

о поништавању конкурса

            Поништава се конкурс за пријем у радни однос број 10/2018 од 8.1.2018. године, који је објављен дана, 10.1.2018. године у "Гласу Српске" и на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини, а који се односи на попуну упражњеног радног мјеста наставник разредне наставе, пуна радна норма, лице са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, извршилац 1.

Образложење

           На основу члана 113. став 1. и члана 139. став (3) тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), директор школе расписује конкурс за упражњено радно мјесто наставник разредне наставе, пуна радна норма, лице са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, извршилац 1.

Из процедуралних разлога наведени конкурс се поништава.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке може се уложити приговор Школском одбору ове школе у року од осам дана од дана пријема.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица