JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године

10.11.2017 00:04 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ "СТЕВАН НЕМАЊА"

ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос у школској 2017/18. години

 

1. Професор или наставник њемачког језика, пуна норма на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, приправник.

2. Професор или наставник српског језика ....... за 5 часова седмично на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године – приправник.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидат прилаже сљедећа документа:

I - Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених (оригинал извода из МКР-их издат послије 1.9.2010. године важи трајно) или овјереном копијом личне карте;

- Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

II - Посебни услови

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма;

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана.

Рок за подношење пријава се рачуна од првог наредног дана од дана објављивања.

Кандидат пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу школе (ЈУ Основна школа "Стеван Немања" Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац, са напоменом "Комисија за избор радника" или лично доноси у секретаријат школе.

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.

Сви документи које кандидат достави морају бити овјерене копије и неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју у сљедећим терминима:

1. Интервју за радно мјеста, за рад у централној и подручној школи, обавиће се: 20.11.2017. године у 9 часова, у централној школи у Драгаљевцу Горњем.   

                                                                                                                                     

Кандидати се неће посебно позивати на интервју.                                                                                                                                      

Избор радника ће се извршити након интервјуа са члановима комисије и бодовања у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Изабрани кандидат доставља љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима накнадно, а прије заснивања радног односа (не старије од шест мјесеци).

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о Одлуци о пријему у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке.

**************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

 - За пријем асистента (дактилографа) за рад на пројекту СОКОП на одређено, а најдуже двије године……1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

Завршена биротехничка школа зв. биротехничар, управна биротехничка школа зв. административни техничар, управна школа зв. управни техничар - IV степен или друга средња школа - смјер биротехничар - IV степен, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом и завршен најмање II степен курса за компјутере

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

- обавезна провјера знања и пробни рад у складу са законом

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:                            

- увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Предсједник суда задржава право попуне већег или мањег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ, улица Вука Караџића 3. са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

*********

     

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

доноси

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

Члан 1.

Поништава се јавни конкурс број.01-120-114/17 од 7.8.2017. г. објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 16.8.2017. г. за постављење помоћника директора за здравствене послове на мандатни период од пет година.

Разлог поништења конкурса је што је изабрани кандидат и као једини пријављени  кандидат одустао од заснивања радног односа по коначности Одлуке број.01-120-130/17 од 12.9.2017. године.  

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник српског језика, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са функције, а најдуже до 30.6.2018. године, лице без радног искуства, 1 извршилац.

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- за радно мјесто наставника српског језика:

а) Професор српског језика и књижевности, односно професор књижевности и српског језика,

б) Професор српског језика у чијој је дипломи или називу студија наведен српски језик као самосталан или равноправан предмет,

в) Наставник са завршеном педагошком академијом који у називу студија или дипломи има српски језик као самосталан или равноправни предмет,

г) Професор, односно наставник који је до 6. априла 1992. године на територији СФРЈ стекао диплому за извођење наставе српскохрватског, односно хрватскосрпског језика и књижевности југословенских народа,

д) дипломирани филолог - србиста,

ђ) дипломирани професор језика и књижевности - на студијском програму Српска књижевност и језик.

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством  и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 22.11.2017. године, у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, обавиће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

****************

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ" ЈАЊА                                                                    

објављује:

КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник демократије и људских права на 4 часа редовне наставе - на одређено вријеме а најкасније до 31.8.2018. године – лице са радним искуством, - положен стручни испит- 1 извршилац 

                                                                                               

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла, уколико је радно мјесто са радним искуством,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 23.11.2017. године, у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Меша Селимовић" Јања, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Меша Селимовић" Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.      © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица