ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.05 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.05 2018. године 25.05.2018 01:44 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 23.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ELLA TEXTILE DOO – Celzedoina Group

Нова Топола, Србачки пут 18, Градишка

КОНКУРС

Ако сте млада и флексибилна особа са жељом за учењем и усавршавањем, тражимо одговорну и професионалну особу за рад на радном мјесту:

- Информатичар

Ваше одговорности:

- правовремено пружање подршке корисницима у производном процесу,

- ескалација проблема и координација одржавања са вањским корисницима у ICT сектору,

- подршка корисницима интерног пословног софтњаре-а,

- одржавање рачунарске подршке (рачунара, мреже и сл.),

- одржавање и администрација системске програмске подршке,

- обрада, систематизација и организација дистрибуције података,

- подршка пословном одлучивању,

- учествовање у развоју и одржавању програмске подршке за подршку функцијама друштва.

Основни услови:

- ССС или ВСС електротехничког, информатичког и сличног смјера;

- пожељно 2-3 године радног искуства: предност у малим/средњим индустријским предузећима;

- познавање SQL језика; предност је познавање Open Edge система;

- познавање основа Oracle система;

- знање програмирања у барем једном ОО језику;

- положена возачка Б - категорије;

- одлично познавање енглеског језика, предност познавање италијанског језика;

- самоиницијативност, брзина и динамичност;

- спремност упознавања специфичних технологија и знања везаних уз компанију;

- склоност тимском раду.

Нудимо:

- могућност дугорочног запослења,

- рад у пуном радном времену,

- рад у једној смјени,

- редовна примања,

- интерну едукацију потребну за обављање радних задатака.

Од кандидата очекујемо темељност и педантност, спремност на преузимање одговорности и способност рада под временским ограничењима.

Позивамо све заинтересоване кандидате који испуњавају наведене услове да своју молбу и биографију пошаљу на: drazen.vidovic@calzedonia.it најкасније осам дана од дана објављивања огласа у дневним новинама "Глас Српске".

*********

ФЕРОС ДОО БАЊАЛУКА

БРАНКА ПОПОВИЋА 312 БАЊАЛУКА

Е-mail: ferosbl@yahoo.com

Телефон: 065/583-171

ОГЛАС

за пријем на позиције:

- Бравар ..................................................................................................... 1 извршилац

- Токар ........................................................................................................ 1 извршилац

Рад на: неодређено/одређено вријеме:

Одређено вријеме с тим да постоји могућност продужења уговора на неодређено вријеме                  

Мјесто рада/регија:

Бањалука

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

Радници са или без радног искуства на пословима бравара и токара/металостругара

За све информације везане о послу можете се обратити на телефон: 065/583-171

Датум истека: 31.5.2018.

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену адресу или мејл послодавца.

*********

СШЦ "ГЕМИТ-АПЕИРОН" БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

1.       Наставник практичне наставе медицинске групе предмета на одређено вријеме (пробни рад 3 мјесеца - пуна норма)

Поред општих услова, утврђених законом којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана.

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

О времену и мјесту интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколски центар "Гемит-Апеирон", Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ

СРБАЦ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац

I - Расписује се Јавни конкурс за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац:

1. Дипломирани социјални радник - 1 извршилац,

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Србац.

III - Општи услови:

1. да је старији од 18 година,

2. да има одговарајућу, односно општу здравствену способност,

IV - Посебни услови

1. Дипломирани социјални радник - први циклус студија у трајању од најмање три, а највише четири године који су вредновани са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно четворогодишњи факултет, студијски програм социјални рад.

- положен стручни испит за рад у органима државне управе или положен стручни испит за рад у области социјалне заштите

- најмање једна година радног искуства у струци,

- познавање рада на рачунару.

Уз "Пријаву на јавни конкурс", кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. доказ о стеченом образовању,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положен стручни испит за рад у области социјалне заштите.

4. доказ о радном искуству у струци,

          Најбоље рангирани кандидат, за пријем у радни однос, биће обавезан прибавити увјерење о радној способности.

Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац обавиће интервју са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове и извршити провјеру стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата.

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о терминима интервјуа.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу "Пријава на јавни конкурс", који се може преузети у пријемној канцеларији ЈУ Центар за социјални рад Србац, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или путем поште, на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Србац, Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац, Моме Видовића бр. 21, 78420 Србац.

*********

"БИО-ВИТАЛИС" ДОО БАЊАЛУКА

Игманска 8

Е-mail: biovitalisbl@gmail.com

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

Оператер на телефону ........... 1 извршилац

(продаја путем телефона)

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати своје биографије могу послати на е-mail: biovitalisbl@gmail.com

Оглас је отворен до 17.6.2018.

**********

ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВА

ВШ КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ БАЊАЛУКА

Младена Стојановића 29, Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

- Радник у студентској служби .......................... 2 извршиоца

Услови:

- ВСС, VII степен

- завршен филозофски или правни факултет

- приправник, без радног искуства

- познавање рада на рачунару,

- познавање активно енглеског језика,

Предност имају дјеца погинулих бораца.

Мјесто рада: Бањалука

Оглас остаје отворен до 17.6.2018. године.

Пријаве доставити на адресу:

Високошколска установа

ВШ Колеџ козметологије и естетике Бањалука

Младена Стојановића 29, Бањалука

************

"ЕУРО ЛАБ" ДОО БАЊАЛУКА

ЈЕСЕЊИНОВА 16, БАЊАЛУКА

Телефон: 051-201-598, 051-216-583

 

ОГЛАС

за пријем на позицију:

- Трговац ..................................................................................................... 4 извршиоца

Рад на: неодређено/одређено вријеме:

Одређено вријеме

Мјесто рада/регија:

Бањалука

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

Радници са или без радног искуства на пословима трговца

Датум истека: 31.5.2018.

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену адресу или мејл послодавца.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац

I - Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста:

- Стручни сарадник - матичар у теренским мјесним канцеларијама – 1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

- Службеник остварује права из радног односа у складу са Законом.

IV - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ и

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи у складу са одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V - Посебни услови

Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен испит за матичара, непостојање сигурносних сметњи за обављање послова матичара и познавање рада на рачунару.

VI – Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију свједочанства о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фотокопију увјерења о положеном испиту за матичара, исправу којом се доказује да не постоје сигурносне сметње за обављање послова матичара, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VIII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста у Општинској управи обавиће интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке седам конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију.

IX - Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса.

Џ - Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу "Пријава на јавни конкурс", који се може преузети у шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 223.

************

ЈУ ОШ "СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ" ПИСКАВИЦА

Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Рачуновођа – пуна радна норма на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања

На наведено радно мјесто прима се лице са радним искуством.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 105. и чланом 129. став 3. Закона о основном васпитању и образовању.

          Послове рачуновође може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Одговарајућа лиценца издата у складу са законом којим се уређује област рачуноводства;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе обавиће се интервју у сљедећем термину:

1. Интервју са кандидатима за радно мјесто рачуновођа, пуна радна норма на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, одржаће се 5.6.2018. године у просторијама школе с почетком у 10 часова;

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "за конкурс".

                            

***********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ

Ненада Костића 7, 78214 Залужани    

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа"Јован Дучић" Залужани.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани" се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра Влада именује за директора, једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани" може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 5. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**********

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

доноси

ОДЛУКУ

 

о расписивању конкурса за пријем радника у Основни суд у Бањалуци

I

 Расписује се сљедећи:

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

Радно мјесто:

1.       Стручни сарадник ................ 4 извршиоца на неодређено вријеме

Услови:

 Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и посебне услове:

 За радно мјесто под редним бројем 1.

- ВСС - завршен правни факултет - VII степен стручне спреме,

- најмање 2 (двије) године радног искуства у струци,

- положен правосудни испит,

- познавање рада на рачунару.

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјерену фотокопију):

 - диплому,

 - извод из матичне књиге рођених,

 - увјерење о држављанству - не старије од 6 мјесеци ,

 - увјерење да се не води кривични поступак - не старије од 6 мјесеци,

 - увјерење о положеном правосудном испиту,

 - доказ о траженом радном искуству,

 - доказ о познавању рада на рачунару.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

 Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу: Основни суд у Бањалуци, Ул. Владике Платона бр. 2 са назнаком: - ЗА КОНКУРС –II

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се секретар суда.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ" ГРАДИШКА

Мајора Милана Тепића 19. 78400 Градишка

Школски одбор

доноси одлуку да расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе

Основна школа "Данило Борковић" Градишка

Опис радног мјеста

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Данило Борковић" Градишка расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе "Данило Борковић" Градишка.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Данило Борковић" Градишка се бира на период од 4 ( четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава .

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Данило Борковић" Градишка може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- Да има општу здравствену способност за рад,

- Да је држављанин БиХ/ РС,

- Да је старији од 18 година,

2.       Посебни услови:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. Став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању и чл. 5. Закона о измјенама и допунама Закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању .

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против ког није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци ),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. Став 2 . Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Данило Борковић" Градишка.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Данило Борковић" Градишка у року од осам ( 8 ) дана од дана достављања рјешења школи.

*******

ЈУ ОШ "ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ" АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Секретар - 1 извршилац на неодређено вријеме, лице са искуством; - положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105. став 1. Закона о Основном васпитању и образовању.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

5. Увјерење о положеном стручном испиту,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Потврду о радном стажу

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 4.6.2018. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

*********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина 13, Бањалука

Школски одбор

расписује

КОНКУРС

за избор директора школе

 I Предмет:

Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Гимназије Бањалука

II Мандат:

1.       Именовање се врши на период од четири (4) године и по истеку мандата може бити поново изабран на још један мандат у истој школи.

2.       Након избора директор школе мора проћи обавезну едукацију по програму који прописује министар

 III Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које задовољава сљедеће услове:

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година

2. Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

3. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

1. Има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент

2. Има најмање пет година радног искуства у васпитно-образовном раду у средњој школи

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

5. Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе

 IV Потребна документа уз пријаву:

1. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Љекарско увјерење (изабрани кандидат ће приложити након избора, не старије од 6 мјесеци)

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент)

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно- образовног рада

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (затражиће Школа по службеној дужности за кандидата који буде изабран по конкурсу)

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеца)

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у средњој школи

9. Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

10.     Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период

11.     Друге доказе о потврђивању знања и способности

В Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

1. Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Школски одбор може обавити интервју. О термину одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у секретаријат школе или поштом на адресу школе: ЈУ Гимназија Змај Јовина 13, 78 000 Бањалука, са назнаком за конкурс за избор директора школе

Достављена документа неће се враћати кандидатима, те је потребно доставити овјерене копије истих.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

*****

ЈУ ГИМНАЗИЈА БАЊАЛУКА

          У складу са чланом 94. став 3. тачка м), члановима 96. и 97. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 74/08, 106/09, 104/11, 33/14), а поступајући по акту Министарства просвјете и културе Републике Српске, број:07.042/611-150/18 године од 7.5.2018. године, Школски одбор ЈУ Гимназије Бањалука, на 2. ванредној сједници одржаној дана 17.2.2018. године донио

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса за избор и именовање

директора школе

1. Поништава се конкурс за избор и именовање директора школе, број: 01-372/18 од 19.2.2018. године који је објављен у "Гласу Српске" 21.2.2018. године из разлога што је Министарство одбило дати сагласност за било којег кандидата са достављене листе, сходно одредбама члана 97. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14)

2. Одлука о поништењу конкурса из тачке 1. биће објављена у "Гласу Српске"

*******

"CENTRAL COMPANY" ДОО

Браће Мажар и мајке Марије 48,

78000 БАЊАЛУКА

Предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају "Central Company" д.о.о., Бањалука, расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос:

1. Возач аутобуса у градском саобраћају....................................................... (више извршилаца)

2. Аутомеханичар за теретни програм ........................................................... (један извршилац)

3. Аутоелектричар за теретни програм ........................................................... (један извршилац)

Кандидати поред општих услова одређених Законом о раду, треба да посједују и сљедеће услове:

За радно мјесто под редним бројем 1:

          - најмање трећи степен образовања саобраћајне струке

          - положен возачки испит "Д" категорије

          - здравствену способност за обављање послова професионалног возача

За радно мјесто под редним бројем 2 и 3:

          - КВ/ ССС/ ВКВ аутомеханичар, аутоелектричар или сродна занимања

          - пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

*** Опција*** Сва незапослена лица, која су заинтересована за посао возача аутобуса, а која не испуњавају услове за радно мјесто возача, имају могућности обуке, доквалификације и преквалификације. Кандидати који успјешно заврше (плаћену) обуку, биће запослени на неодређено.

Заинтересовани кандидати своје пријаве са назнаком "пријава за посао" могу послати на мејл адресу central@blic.net, лично доставити у просторије управе предузећа " Central Company " д.о.о. сваким радним даном од 8 до 16 часова, или послати путем поште на горе наведену адресу.

За све додатне информације Вам стојимо на располагању и путем контакт телефона 051/223-131© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица