ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.02.2017.

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.02.2017. 17.02.2017 00:06 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.02. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" БАЊАЛУКА

Јеврејска 48

 расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка привремено одсутног радника, са радним искуством у струци од најмање 1 године, пуна норма

Уколико се на конкурс не пријави лице са радним искуством у струци од најмање 1 године разматраће се пријаве кандидата приправника.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава посебне услове наведене у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању, услове у погледу врсте стручне спреме и то: дипломирани инжењер електротехнике, смјер електронике и телекомуникација и да испуњава друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата,

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

5. увјерење о држављанству РС или БиХ,

6. увјерење о радном искуству у сруци у трајању од најмање 1 године ако се пријављује лице које није приправник,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. увјерење о радном стажу (ако има радни стаж) издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 27.2.2017. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком "За Комисију за избор кандидата".

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА "ИВО АНДРИЋ" ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

 расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Пословна комуникација за 4 часа на одређено вријеме, до 31.8.2017. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

- Еглески језик за 18 часова на неодређено вријеме - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Општи и посебни услови:

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

 - увјерење о држављанству РС - БиХ

 - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

 - увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

 - увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рара РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 28.2.2017. године у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци, доставља само онај кандидат који буде први на листи.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр. 1. Прњавор, са назнаком "Пријава на конкурс".

********************

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у статусу намјештеника

у Градској управи града Бањалука

 

I

У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

у Кабинет градоначелника

1.       Референт за протоколарне послове и фотографисање.................... 1 извршилац

у Службу за заједничке послове

2. Чистач........................................................................................................2 извршиоца

3.       Радник за одржавање опреме и инсталација..................................... 1 извршилац.

II - Општи услови

          Општи услови које мора испуњавати кандидати:

1.       да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

2.       да је старији од 18 година;

3.       да има општу здравствену способност;

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

6.       да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

7.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

III - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки И под редним бројем 1. су:

-        ССС - средња школа, IV степен стручне спреме;

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 2. су:

-        ПК - осмогодишња школа, II степен стручне спреме.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 3. су:

-        ССС - технички смјер или ВКВ - технички смјер, V/IV степен стручне спреме;

-        шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије.

IV - Потребна документа

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију са описом послова које је до сада обављао и фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља фотокопију личне карте или пасоша и изјаву у писаној форми:

а) да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

б) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

в) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

г) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Посебни услови:

Фотокопије исправа, односно изјаве у писаној форми о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1.       диплома о завршеној средњој школи (за радна мјеста под редним бројем 1. и 3);

2.       свједочанство о завршеној основној школи (за радно мјесто под редним бројем 2);

3.       исправу којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) (за радна мјеста под редним бројем 1. и 3);

4.       изјаву у писаној форми да има положен возачки испит "Б" категорије (за радно мјесто под редним бројем 3);

5.       изјаву или исправу да познаје рад на рачунару (за радно мјесто под редним бројем 1).

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке б), г) и д)):

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

- д) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу намјештеника у градској, односно општинској управи.

          Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка за пријем намјештеника у Градску управу града Бањалука обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Градске управе или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука - Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Остоја Перишић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

          Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54 и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

          За кандидата који буде изабран обавезан је пробни рад у трајању од 60 дана.

VI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб страници града Бањалука.

**************************

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊА ЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника

у Градској управи града Бањалука

I

У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 у Одјељењу за општу управу:

1.       Стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене.............1 извршилац

у Одјељењу за привреду:

2.       Самостални стручни сарадник за правне послове..........................1 извршилац

у Одјељењу за просторно уређење:

3.       Самостални стручни сарадник за локацијске услове

и грађевинске дозволе..........................................................................1 извршилац

4.       Шеф Одсјека за послове Пријемне канцеларије Одјељења..........1 извршилац

у Одјељењу за комуналне послове:

5.       Самостални стручни сарадник за

хидротехничке објекте и нискоградњу.............................................1 извршилац

6.       Самостални стручни сарадник за послове

обрачуна накнада и уговоре...............................................................1 извршилац

7.       Самостални стручни сарадник за

електроенергетске објекте.................................................................1 извршилац

у Одјељењу за саобраћај и путеве:

8.       Самостални стручни сарадник

за одржавање објеката нискоградње.......................................................1 извршилац

у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање:

9.       Стручни сарадник-секретар начелника Одјељења........................1 извршилац

10.     Самостални стручни сарадник-координатор

за припрему пројекта.................................................................................1 извршилац

11.     Самостални стручни сарадник-координатор за сарадњу са инвеститорима из области урбанизма, грађења и комуналних послова.................1 извршилац

у Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику:

12.     Самостални стручни сарадник за координацију пројеката.........1 извршилац

у Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт:

13.     Самостални стручни сарадник за стипендије,

ученички и студентски стандард........................................................1 извршилац

14.     Самостални стручни сарадник-координатор

за спорт и омладину..............................................................................1 извршилац

у Одсјеку за правна питања и прописе:

15. Самостални стручни сарадник

за управно-правне послове.......................................................................2 извршиоца.

II - Општи услови

          Општи услови које мора испуњавати кандидати:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ;

2.       да је старији од 18 година;

3.       да има општу здравствену способност;

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

6.       да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

7.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи, у складу са члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

III - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки И под редним бројем 1. су:

-        ССС - средња школа;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        шест (6) мјесеци радног искуства;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 2. су:

-        ВСС - правни факултет, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 3. су:

-        ВСС - дипломирани инжењер архитектуре, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару;

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 4. су:

-        ВСС - дипломирани правник или дипломирани инжењер архитектуре, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 5. су:

-        ВСС - дипломирани грађевински инжењер, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

-        лиценца.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 6. су:

-        ВСС - дипломирани правник, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 7. су:

-        ВСС - дипл. инж. електротехнике, смјер енергетика, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        познавање рада на рачунару.

-        лиценца.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 8. су:

-        ВСС - дипломирани грађевински инжењер, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

-        лиценца.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 9. су:

-        ССС - средња школа;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        шест (6) мјесеци радног искуства;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 10. су:

-        ВСС - факултет економског, техничког или правног смјера, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        двије (2) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару,

-        посједовање међународно признатог сертификата из области управљања пројектним циклусом или искуство у управљању пројектима;

-        активно познавање енглеског или њемачког језика.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 11. су:

-        ВСС - факултет техничког смјера, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        двије (2) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару,

-        активно познавање енглеског или њемачког језика.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки И под редним бројем 12. су:

-        ВСС - друштвеног смјера, умјетност или хуманистичке науке, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 13. су:

-        ВСС - факултет друштвеног смјера, пословање, администрација или право VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки I под редним бројем 14. су:

-        ВСС - правни, економски, или факултет физичког васпитања и спорта, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто назначено у тачки И под редним бројем 15. су:

-        ВСС - дипл. правник, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

-        положен стручни испит за рад у управи;

-        једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-        положен возачки испит "Б" категорије;

-        познавање рада на рачунару.

 IV - Потребна документа

Уз пријаву кандидат прилаже биографију са описом послова које је до сада обављао и фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

          Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља фотокопију личне карте или пасоша и изјаву у писаној форми:

а) да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

б) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

в) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

г) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Посебни услови:

Фотокопије исправа, односно изјаве у писаној форми о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1.       диплома о завршеном факултету (ВСС - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS - за сва радна мјеста из тачке И, изузев радних мјеста под редним бројевима 1. и 9);

2.       диплома о завршеној средњој школи (за радна мјеста из тачке И, под редним бројевима 1. и 9);

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи или изјава којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен;

4.       исправу којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

5.       изјаву или исправу да познаје рад на рачунару;

6.       изјаву у писаној форми да има положен возачки испит "Б" категорије (за сва радна мјеста из тачке И, изузев радних мјеста под редним бројевима 1, 4, 7, 9)

7.       изјаву или исправу да посједује овлаштење за израду техничке документације објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или овлаштење за грађење објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или друго одговарајуће овлаштење које обухвата наведена овлаштења (за радна мјеста из тачке И, под редним бројевима 5. и 8);

8.       изјаву или исправу да посједује овлаштење за израду техничке документације - дијела електро фазе и надзор над грађењем односно извођењем радова дијела електро фазе или друго одговарајуће овлаштење које обухвата наведена овлаштења (за радно мјесто из тачке И, под редним бројем 7);

9.       изјаву или исправу о посједовању међународно признатог сертификата из области управљања пројектним циклусом или искуству у управљању пројектима (за радно мјесто из тачке И, под редним бројем 10);

10.     изјаву или исправу о активном познавању енглеског или њемачког језика (за радна мјеста из тачке И, под редним бројевима 10. и 11).

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке б), г) и д)):

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Градску управу града Бањалука обавиће интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука - Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Остоја Перишић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54 и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

          За кандидата који буде изабран обавезан је пробни рад у трајању од 60 дана.

VI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб страници града Бањалука.

************************

ГП "КРАЈИНА" АД

78000 Бањалука

Трг српских јунака бр. 4   

расписује

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

до 3 (три) мјесеца

 

 

1.  Зидар                    3 - извршиоца        

2.  Тесар                   5 - извршилаца

 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

1. ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.

2. ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана јавног оглашавања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на

адресу: 

ГП "Крајина" а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

 

***********************

Фирми "Agroimpex" д.о.о. Бањалука,

ПЈ "Плантаже Градишка",

потребни радници за сљедећа радна мјеста:


1. Руковалац пољопривредним машинама (тракториста) за извођење послова у воћарству (2 извршиоца)
 - потребан услов: возачка дозвола "Б" категорије

2. Виљушкариста за рад са виљушкарима у хладњачи (1 извршилац)
 - потребан услов: сертификат за руковање виљушкарем


Молбе за посао доставити на адресу: "Agroimpex" д.о.о. Требовљани б.б, 78400 Градишка.


За додатне информације обратите се на број телефона 051/895-304 или 065/155-888.

*************

"Е COMMPANY" д.о.о. Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на позицију:

Назив: Продајни представник - комерцијалиста

Опис радних задатака:

- Поспјешивање и унапређење продаје и промоција пакета мобилне телефоније за М:тел а.д. Бањалука

- Посредовање у продаји

Потребна знања и вјештине:

- Комуникативност и добра артикулација,

- Упорност,

- Одговорност,

- Возачка дозвола (Б категорија)

Број извршилаца: 10 (десет)

Мјесто рада: Бањалука (10 комерцијалиста)

Аплицирање: ЦВ са фотографијом слати на мејл адресу: ecommpany@ecommpany-bl.com или на адресу: Дунавска 1ц, 78 000 Бањалука

Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Контакт телефон: 051 300 940

Датум истека огласа: 10.3.2017.

******************

 ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛОШ ДУЈИЋ"

 Војводе Мишића 57, 78240 Челинац

 Расписује

КОНКУРС 

за  упражњено  радно  мјесто

                                                    I

- Професор за наставни предмет њемачки језик,  на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства................................. 14 часова

           лице без искуства – приправник..............................................1 извршилац

II

           Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то:  овјерене копије на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу којих се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

   Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом  пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, то се доказује изводом из МКР или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

              Увјерење о неосуђиваности из овог члана тачка 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

             Документација за посебне услове и документација на основу којих се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерене фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма   у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

   2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење вискошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

    4. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из породице погинулог борца,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

III

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 28.2.2017. у  13 часова.

                                              

ИВ

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве поменутог датума.

                                                                V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије се неће враћати кандидатима.

VI

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу школе.

                                                                VII

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VIII

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

********************

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

Општина Србац

ОСНОВНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

Разбој Лијевче бб    78429

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

Услови конкурса

За директора може да буде изабрано лице које, поред општих услова за заснивање радног односа, испуњава и сљедеће услове:

- има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети након стицања више или високе стручне спреме,

- није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак,

- има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи,

- да је држављанин РС или БиХ.

Директор школе се именује на период од 4 (четири) године.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу "Глас Српске".

Потребна документа:

- диплома о завршеној стручној спреми,

- потврда којом се доказује најмање пет година радног искуства у струци у просвјети након стицања више или високе стручне спреме,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности (не старије од шест мјесеци),

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препорука ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратка биографија са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- извод из МК рођених,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

Непотпуне и неблаговремене пристигле пријаве неће се разматрати.

О резултатима конкурса пријављени кандидати биће благовремено писмено обавијештени.

Пријаве слати на адресу:  Основна школа "Доситеј Обрадовић"

                                            Разбој Лијевче 78429

**********************

      

„КОЗАРАПУТЕВИ" а.д. Бањалука

Туњице б.б.

објављује сљедећи:

ОГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

Оглас за радна мјеста:

1. Дипломирани инжењер грађевинарства – 2 извршиоца;

2. Дипломирани инжењер геодезије или геодетски техничар – 1 извршилац;

3. Грађевински техничар – 3 извршиоца;

4. КВ  грађевински радник (тесар, армирач) – 3 извршиоца;

5. Руковаоц грађевинских машина (ровокопач, комбинирка, дозер, трактор) – 6 извршилаца;

6. Возач теретних возила (Ц и Е категорија) – 4 извршиоца;

7. НК грађевински радник – 14 извршилаца.

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1. (висока стручна спрема), неопходно је посједовање лиценце за извођење и надзор објеката нискоградње или хидроградње  (пожељно искуство у раду на терену и руковођењу пројектима). У случају да се на оглас не пријаве кандидати са радним искуством у радни однос ће се примити кандидати без радног искуства у својству приправника. 

За мјесто под редним бројем 2. (висока или средња стручна спрема) потребно је познавати рад на геодетским инструментима и опреми за самосталан рад на терену.

За мјесто под редним бројем 3. (средња стручна спрема), неопходно је минимално три године извођачког искуства (предност у пословима нискоградње).

За мјеста под редним бројем 4., 5. и 6. тражи се минимално годину дана радног искуства траженом степену образовања и опису посла.

За мјесто под редним бројем 7. пожељно искуство у радовима нискоградње (посебно асфалтерски радови).

Пријаве са краћом биографијом и доказима о траженим условима могу се доставити лично (контакт особа Дејан Гаковић, технички директор) или на дејан.гаковицЖфортисгроуп.ба.            

          -  Да су физички и психички способни за обављање послова на радном мјесту на које се пријављују.                                                                    

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност да се са једним бројем радника закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу "Козарапутеви" а.д. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком "пријава на оглас".

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон  Друштва број: 051/366-160 или на е-mail козарапутевиЖфортисгруп. ба.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

*****************

 ДОС ЕЛЕКТРО д.о.о. Бањалука

Пиланска бб

78000 Бањалука

Расписује оглас за радна мјеста:

а) дипломирани  инжењер електротехнике - 1 извршилац

б) електроинсталатер - 5 извршилаца

 Очекујемо:

  за радно мјесто позиција под а):

- ВСС електротехничког  смјера,

- познавање рада на рачунару,

- возачка дозвола Б категорије,

- активно знање енглеског језика,

- самоиницијативност, самосталност, одговорност, комуникативност, преговарачке способности.

*Предност кандидатима који посједују:

- лиценцу за извођење електроинсталација

 За обављање следећих послова:

- обрада и припрема тендерске документације,

- координација реализације електро радова,

- рад на терену.

 За радно мјесто под б):

-  ССС електротехничког смјера

- 2 година радног искуства

- возачка дозвола Б категорије

 Нудимо:

- уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења,

- пријатну и здраву атмосферу радног окружења, сусретљивост уиграног радног тима,

- редовна примања, стална и стимулативна у складу са радним резултатима,

- могућност напредовања.

Моле се кандидати да своје биографије са контакт телефонима пошаљу:

Путем е-mail:

info@doselektro.com

поштом или лично на адресу:

ДОС ЕЛЕКТРО д.о.о. Бањалука

Пиланска бб

78000 Бањалука

     *********************                                                                  ________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос у

Правобранилаштво Републике Српске

За сљедећа радна мјеста:

1. Стручни сарадник у Сједишту замјеника Бијељина - 1 извршилац на неодређено вријеме.

2. Стручни сарадник у Сједишту замјеника Добој - 1 извршилац на неодређено вријеме.

I - Општи услови:

а) да је држављанин БиХ,

б) да је старији од 18 година,

в) да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,

г) да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу,

д) да има општу здравствену способност,

ђ) да  не служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужницом тог суда, а да се није повиновао налогу да се појави пред Судом (члан IX тачка 1. Устава БиХ).

II - Посебни услови:

VII степен стручне спреме, завршен правни факултет и најмање једна година радног искуства након завршеног правног факултета.

III - Потребна документа:

Уз пријаву за конкурс кандидати су дужни приложити краћу биографију, број телефона и доказе о испуњавању услова конкурса:

а) увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

б) извод из матичне књиге рођених,

в) доказ о општој здравственој способности (доставља се по завршеном избору, приликом ступања на радно мјесто),

г) овјерену копију дипломе о завршеном степену образовања или увјерење о дипломирању,

д) доказ о траженом радном искуству,

ђ) увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

е) потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подтачке в) и ђ) тачке И општих услова конкурса.

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове Комисија за пријем у радни однос у Правобранилаштву РС обавиће разговор - интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV - Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријаве са доказима се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Правобранилаштво РС, улица Вука Караџића број 4 Бањалука – Комисија за пријем радника у радни однос са назнаком: За јавни конкурс у Правобранилаштву Републике Српске.

Документа – доказе о испуњавању услова конкурса обавезно је доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Непотпуне и неблаговремено пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурсна документација се не враћа.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "ГЛАС СРПСКЕ".

****************************

Р е п у б л и к а  С р п с к а

Јавна установа Гимназија Прњавор

Прњавор

 р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Професор психологије за 6 часова на неодређено вријеме...................... 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

(Услов: професор психологије, дипломирани психолог)

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. увјерење о држављанству РС или БиХ,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,  

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које  не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 28.2.2017. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор, са почетком у 13 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.


Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр. 1, 78430 Прњавор са назнаком "Пријава на конкурс".

**********************

КОЛЕКТОР ЦЦЛ д.о.о. ЛАКТАШИ

Немањина 61

КОНКУРС
за радно мјесто у одјељењу "Алатница"

1. Оператер за рад на машини – више извршилаца


I Опис послова:

- Израда алата и машинских дијелова,
- Припрема и пуштање машина у рад,
- Познавање основне техничке документације,
- Аутоконтрола и мјерења израђених позиција.

II Општи услови конкурса:

- у складу са законски предвиђеним условима.

III Посебни услови конкурса:

- Завршена средња школа (машинска или електро) IV степен
- Пожељно знање једног од страних језика.

IV Обука:

Колектор CCL организује обуку кроз рад у зависности од тренутног степена знања кандидата.

V Рок за подношење пријава:

- До 25.2.2017. год. Пријаве се могу слати на наведену адресу путем поште, е-mail-а (dragana.pejcinovic@kolektor.com) или предати лично у просторијама предузећа. Термин разговора са пријављеним кандидатима ће се дефинисати накнадно.

Контакт телефон 066/901-195

*********************

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА ТЕКСТА КОНКУРСА        

У конкурсу Универзитета у Бањој Луци, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 1.2.2017. године исправља се дио текста конкурса, и то:

  • под римским бројем  II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

- Конкурс расписан за избор сарадника под редним бројем 6 "Пољопривредна микробиологија – 1 извршилац" брише се.

 

  • под римским бројем  И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
    • Иза редног броја 15. додаје се редни број 16. који гласи "Пољопривредна микробиологија – 1 извршилац".

Образложење

У конкурсу за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, који је објављен 1.2.2017. године, дошло је до техничке грешке, па је Конкурс за наставника за ужу научну област "Пољопривредна микробиологија – 1 извршилац" умјесто за наставника, расписан за сарадника.

****************

"ЕЛАС МЕТАЛЕКСПЕРТ" д.о.о.

Бранка Поповића 61Б,

78000 Бањалука

Брусач

Мјесто рада: Бањалука (1 извршилац)

Пожељно је:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима

Нудимо Вам:

Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци

Стабилну и редовну зараду

Професионално усавршавање

Стимулативно радно окружење

Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос, те изградњу каријере

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо Вас да пошаљете Вашу биографију и попратно писмо електронским путем на е-mail: konkursi@elas.biz

или их доставите лично/поштом на горе наведену адресу.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Локација: Бранка Поповића 61Б, Бањалука

Број позиција: 3

Трајање огласа: 20 дана

**********************

ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" МАСЛОВАРЕ

Масловаре бб

расписује

 КОНКУРС

за пријем радника

1. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдаље до 3.5.2017. године

 

За наведено радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Уз пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, школа ће тражити увјерење о неосуђивању),

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, доставиће прије потписивања уговора о раду кандидат који буде примљен у радни однос,

- увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

- увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће тестирани у просторијама школе у Масловарама дана 28. фебруара 2017. године са почетком у 9 часова, а након тога обавиће се интервју.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске", а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош", 78 223 Масловаре.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

*********************

ЈУ ОШ "СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ" ПИСКАВИЦА - БАЊАЛУКА, Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука

Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука.

Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука се бира на период од 4 (четири) године и може бити још једном поново изабран у истој школи.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што добије сагласности од ресорног министра или након што протекне рок од тридесет дана у којем року је министар дужан одлучити о предложеном кандидату.

Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица – Бањалука, те Правилником о раду.

Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- да има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети након стицања више или високе стручне спреме,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак и

- да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ, односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. Став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Сви кандидати који испуне услове конкурса и уђу у ужи избор биће писменим путем позвани на интервју.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука, Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Св. Ћирило и Методије" Пискавица".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Св. Ћирило и Методије" Пискавица - Бањалука у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОТОР ВАРОШ

ШКОЛСКИ ОДБОР

Светосавска 2

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора

 ЈУ ОШ "Свети Сава" Котор Варош

Расписује се конкурс за избор и именовање директора школе

Мандат
Директор Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Котор Варош се бира на период од 4 (четири) године, и по истеку мандата може бити још једном поново изабран у истој школи. Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Котор Варош може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад - да је старији од 18 година.

- да је држављанин БиХ - РС.

Посебни услови:

- да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, 
- да има најмање пет година радног искуства у просвјети, након стицања више или високе стручне спреме, 

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак и   
- да има предложен програм рада и да се истиче у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.
 

Потребна документација 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- Препорука ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврда којом доказује да има најмање пет година радног искуства у просвјети,

- Увјерење да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Достављена документација по овом конкурсу неће бити враћена кандидатима.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се у затвореним ковертама могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе: Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Котор Варош, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком "ШКОЛСКОМ ОДБОРУ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС - не отварати".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Котор Варош у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

КОТОР ВАРОШ

Светосавска 2

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник за предмет математика - 1 извршилац на одређено радно вријеме до 30.6.2017. године - положен стручни испит

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уколико се не пријави лице са положеним стручним испитом, у радни однос ће се примити приправник.

Кандидати су дужни, уз потписани пријаву, приложити доказе о испуњавању општих услова:

1. увјерење о држављанству, и

2. извод из матичне књиге рођених

3. љекарско увјерење (прилаже кандидат који буде изабран)

4. увјерење о неосуђиваности (прилаже кандидат који буде изабран)

Кандидати су, уз горе наведену документацију, дужни да доставе и документа на основу којих доказују испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Сви документи се достављају у овјереној копији и неће се враћати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса (који су доставили потпуне и благовремене пријаве) обавиће се дана 28.2.2017. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју и ако се не појаве, сматра се да су одустали од конкурса.

Пријаве са документима доставити поштом на адресу: ЈУ ОШ "Свети Сава" Котор Варош - Светосавска 2, или предати непосредно код секретара школе.

Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***************

_______________________________________________________________________________________________________

ФРИЗЕРСКИ САЛОН "НИКОЛАС"

КАРАЂОРЂЕВА 254, БАЊАЛУКА

Телефон: 065/530-087

Расписује

ОГЛАС

за радно мјесто

Мушко-женски фризер ............................................ 1 извршилац

Рад на одређено вријеме

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- мушко-женски фризер,

- са искуством од најмање 1 године

Оглас је отворен до 20.2.2017. године.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу се јавити на горе наведени контакт телефон или адресу.

****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" КОЛА, БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/професор математике - 1 извршилац - 4 часа у ПШ Стричићи - на одређено вријеме, до 30.6.2017. године.

 

За радно мјесто под тачком 1. тражи се лице са искуством, са положеним стручним испитом.

         

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- Увјерење о држављанству држављана Босне и Херцеговине - РС;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу);

- Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеном стручном испиту, за тражено радно мјесто;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у Централној школи у Колима у уторак, 28.2.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу или тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука, 78 207 Кола бб, Бањалука, са назнаком "ЗА КОНКУРС".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица