JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године 10.11.2017 00:22 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

ЈУ Основна школа "Холандија" Слатина

 Улица Николаја Велимировића број 9

78253 Слатина

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставника разредне наставе, лице са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом, за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2017/18. години                                  1 извршилац

2.       Наставника разредне наставе приправника, за рад у ЦШ у Слатини на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског одсуства                        1 извршилац

Уз пријаву је потребно доставити документа утврђена Законом о раду и чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању и то:

а) увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетног лица, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму утврђеним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и Правилника о измјени правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:        

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент,

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији назапослених лица, након стицања траженог звања,

4.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за кандидате гдје се тражи радно искуство од редног броја 2-7)

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју предвиђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, дана 20.11.2017. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Холандија" у Слатини.

- Кандидати који испуњавају услове из конкурса, неће бити накнадно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве са документацијом и контакт телефоном доставити поштом на адресу школе.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*************

           

Компанија B2Link,

www.b2-link.com

Ул. Паве Радана 40

78000 Бањалука, БиХ

објављује

оглас

за запослење за сљедећу радну позицију:

1.       Назив позиције за коју се расписује оглас

Инжењер за мрежне/воице технологије

2.       Мјесто рада Бањалука

3.       Опис радног мјеста

•        Рад са Cisco мрежном опремом: souting@switcing, Security, Cloud, WiFi, Collaboration

•        Надзор мрежне опреме и сервиса, као и рјешавање потенцијалних проблема

4.       Општи услови које кандидат треба да испуњава

•        Да је кандидат старији од 18 година

•        Да је здравствено способан за вршење послова траженог радног мјеста

•        Да кандидат није кривично осуђиван нити дисциплински кажњаван код послодаваца

5.       Посебни услови

Апсолвентски статус или факултетска диплома (ВСС/ВС) из области: електротехнике, математике, комуникација, информатике, рачунарства, …

Познавање рада у MS Office окружењу

6.       Пожељне квалификације

       Стручна знања: Switching, Routing, VoIP/Video, Security, Microsoft OS, Linux, Wireless, Виртуелизација,

       Возачка дозвола

       Жељу за тимским радом и стварање позитивне радне атмосфере

       Жељу за константним учењем, напредовањем и усавршавањем

       Спремност за рад на терену

Кандидати треба да пошаљу следећу документацију на еmail: cto@b2-link.com

•        ЦВ/Биографију

•        Референтна листа пројеката на којима је кандидат учествовао

•        Препоруке бивших послодаваца

•        Сертификате и лиценце које кандидат посједује

Компанија: B2 LINK д.о.о

Ул. Паве Радана 40

78000 Бањалука, БиХ

Контакт:     cto@b2-link.com  

**************

Компанија B2LINK,

www.b2-link.com

Ул. Паве Радана 40

78000 Бањалука, БиХ

 објављује

ОГЛАС

 за запослење за сљедећу радну позицију:

 

1.       Назив позиције за коју се расписује оглас

Стручни сарадник за пројектовање телекомуникационих мрежа

2.       Мјесто рада Бањалука

3.       Опис радног мјеста

•        Израда техничко-пројектне документације за телекомуникационе мреже

•        Прикупљање података са терена

•        Разрада техничких рјешења

•        Презентација техничких рјешења

4.       Општи услови које кандидат треба да испуњава

•        Да је кандидат старији од 18 година

•        Да је здравствено способан за вршење послова траженог радног мјеста

•        Да кандидат није кривично осуђиван

5.       Посебни услови

•        Апсолвентски статус или факултетска диплома (ВСС/ВС) из области телекомуникација, информатике, рачунарства, просторног планирања, математике,…

•        Познавање рада у MS office окружењу

•        Активно познавање Autocad/GIS алата

6.       Пожељне квалификације

•        Стручна знања из телекомуникација, пројектовања, кабловских мрежа и система

•        Возачка дозвола

•        Жељу за тимским радом и стварање позитивне радне атмосфере

•        Жељу за константним учењем и напредовањем

•        Спремност за рад на терену

Кандидати треба да пошаљу сљедећу документацију на еmail:office@b2-link.com:

•        ЦВ/Биографију

•        Референтна листа пројеката на којима је кандидат учествовао

•        Препоруке бивших послодаваца

•        Сертификате и лиценце које кандидат посједује

 Компанија: Б2 ЛИНК д.о.о

Ул. Паве Радана 40

78000 Бањалука, БиХ

Контакт:     cto@b2-link.com

***********

Хуманитарна фондација за пружање помоћи социјално угроженим категоријама становништва градских и руралних средина Бањалука

"Фондација Радост даривања"

Фондација "Радост даривања" је хуманитарна организација која ради на пружању помоћи социјално угрожених категорија градских и руралних средина. Такође ради на пружању помоћи за његу старијих и немоћних лица. Фондација ради на пројектима који су од користи нашим грађанима.

С циљем успјешног наставка рада, Фондација

ТРАЖИ

новог члана тима за позицију:

Сарадник за рад на пројектима или одређено лице које је већ радило такав посао у Фондацији или Удружењу.

Посао укључује:

1. Рад на пројектима фондације

2. Контакти са интересним странама у пословању фондације

3. Креирање различитих извјештаја или текстова за потребе фондације

4. Остали послови у интересу Фондације а по налогу директора

Идеалан кандидат/киња посједује сљедеће карактеристике:

1. Изврсно сналажење на интернету

2. Напредно знање и вјештине рада на рачунару

3. Изврсне комуникацијске и презентацијске вјештине

4. Способност рада у тиму

5. Претходно искуство у НВО сектору или предузетништву, пожељно

6. Знање страних језика (енглески, њемачки и др.) ради комуникације са страним донаторима. Пожељно!

За пријаву пошаљите вашу биографију на и-мејл адресу:

fondacijaradostdarivanja@gmail.com

**********

Удружење дистрофичара регије Бањалука

Равногорска бр. 1

Бањалука

Тел. 065/641-423

расписује

 ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

 

 Персонални асистент за лица са инвалидитетом 1 извршилац

За помоћ код обављања свакодневних животних потреба лица са инвалидитетом

Рад на: неодређено

Мјесто рада/регија: Бањалука

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- средња стручна спрема;

- мушкарац до 40 година старости;

- возачка дозвола "Б" категорије.

Датум истека огласа: 15.11.2017.

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену АДРЕСУ послодавца или број телефона.     

***********

ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука

ул. Јована Дучића 3

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњено радно мјесто

1.       Васпитач - на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 12.11.2018. године ............................1 извршилац

          Кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

-        завршен факултет - дипл. васпитач предшколске дјеце;

-        1 година радног искуства у струци,

-        положен стручни испит и

-        познавање рада на рачунару

Сви кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће опште услове:

-        да су држављани РС, односно БиХ,

-        да су старији од 18 година,

-        да против кандидата није покренут кривични поступак и

-        да имају општу здравствену способност.

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца);

- Доказ о познавању рада на рачунару;

Документа која нису оригинална достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) се доставља по извршеном избору по конкурсу.

Дана 20.11.2017. године у 11 часова у просторијама ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука, ул. Јована Дучића 3 обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука, ул. Јована Дучића 3.

********

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на радно мјесто

Виши стручни сарадник за рачуноводство у Сектору финансија, рачуноводства и извјештавања у Комерцијалној банци АД Бањалука

1 извршилац,

Основне дужности:

       Контрола промета и усклађивање стања главне књиге, дневника и помоћне књиговодствене евиденције уз примјену законских прописа и интерних аката банке;

       Спровођење послова евиденција, обрачуна и контрола у помоћним књигама основних средстава, (укључујући и остала средства материјалне имовине и намијењене продаји), плата, других примања радника и залиха;

       Усклађивање стања, креирање и достављање пријава према законским прописима са пореским управама, Управом за индиректно опорезивање и фондовима;

       Књиговодствене евиденције фактура и издавање излазних фактура;

       Припремање података везаних за обрачун ПДВ-а са контролом уноса фактура у КУФ и КИФ и обрачун ПДВ-а;

       Вођење евиденције и обрачуна активних и пасивних временских разграничења;

       Обрачун осталих законских и уговорених обавеза;

       Ажурирање контног плана банке и давање приједлога и инструкција за евидентирање пословних промјена;

       Израда финансијских извјештаја, прегледа и пројекција о пословању;

       Спровођење прописа регулатора и аката банке из области рачуноводства.

       Учешће у изради интерних аката;

Услови за обављање посла:

       ВШС/ВСС/ VI/ VII степен - економског усмјерења

       Минимум три (3) радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз пријаву је потребно доставити:

  - кратку биографију и

  - мотивационо писмо

Конкурс остаје отворен до 12.11.2017. године.

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Веселина Маслеше бр. 6, 78000 Бањалука или на и-мејл: посаоЖкомбанк-бл.цом

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор. Обавезно навести за коју позицију конкуришете.

*************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

I На одређено вријеме до 31.8.2018. године - приправник

 Наставник/професор за наставни предмет:

 1. Техничко образовање 8 часова...........................................1 извршилац.

 Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1.т1. Закона основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Уз потписану пријаву доставити документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

7) увјерење о држављанству - држављанство РС и БиХ,

8) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте.

Кандидат који буде примљен по конкурсу, а прије заснивања радног односа доставља љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити интервју у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, Правилником о измјенама Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи који није у супротности са Законом о основном васпитању и образовању, дана 22.11.2017. године у 13 часова. Уколико кандидат не приступи заказаном интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ "Вук Караџић" Живинице бб, 78230 Кнежево доставити овјерене копије свих докумената са назнаком "пријава на конкурс" коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

 ********

ГП "КРАЈИНА" АД БАЊАЛУКА

ТРГ СРПСКИХ ЈУНАКА БР. 4

р а с п и с у ј е

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

до 3 (три) мјесеца

1.       Зидар                    неодређен број извршилаца

 2.      Тесар          неодређен број извршилаца

3. НК радник                 2 извршиоца

Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

1.       ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.

2.       ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.

3.       НК радник, без квалификације

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на адресу,

ГП "Крајина" а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

***

ЈУ ОШ "Алекса Шантић" Бањалука

Поништење конкурса

Поништава се у цјелости конкурс за попуну радног мјеста дефектолог, 1 извршилац 50% норме, на неодређено вријеме, објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 18.10. 2017. године посредством Завода за запошљавање РС.

 *************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КНЕЖЕВО

расписује:

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

а) наставник за наставни предмет:

1.       Руски језик........................12 часова, на неодређено вријеме са радним искуством.

Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи. Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1) просјек оцјена који је кандидат остварио у току студирања,

 2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3) резултати остварени на интервјуу и тесту,

4) социјални статус и

5) дужина радног стажа

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, прије заснивања радног односа и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7. увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида а Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана 22.11.2017. године са почетком у 10 часова.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", Дујка Комљеновића бб, Кнежево.

***********

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

Ул. Мајора Милана Тепића бр. 19

78400 Градишка

 расписује 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Дипломирани педагог - 1 извршилац, на неодређено радно вријеме, лице са искуством, положен стручни испит.   

Уз пријаве на конкурс потребно је доставити (оригинал или овјерену фотокопију):

1.       Увјерење о држављанству;

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.       Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа);

4.       Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

5.       Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

6.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8.       Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење о положеном стручном испиту. 

Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у петак, 17.11.2017. године, са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Данило Борковић" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".      

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                               

*************

ЈУ ОШ "ВУК С. КАРАЏИЋ"

78404 Турјак

Градишка

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник/професор ликовне културе - 6 часова, на неодређено радно вријеме

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених, или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење да је радно способан, прилаже само изабрани кандидат,

4. Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службено),

5. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инв. заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу војног инвалида , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење о положеном стручном испиту.

  Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у сриједу, 22.11.2017. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и та документа се не враћају кандидатима.

***********

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

"НИКОЛА ТЕСЛА"

БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто (поновљени)

1.       Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац са радним искуством у струци од најмање 1 године, на одређено вријеме због замјене привремено одсутног радника до његовог повратка, а надуже до 31.8.2018. године, пуна норма

Уколико се на конкурс не пријави лице са радним искуством у струци од најмање 1 године, разматраће се пријаве кандидата приправника.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове наведене у члану 75. Закона о средњем образовању и васпитању, да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме и то: дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски системи и да испуњава друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1.       Пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон и кратка биографија кандидата,

2.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

5.       Увјерење о држављанству РС или БиХ,

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 1 године ако се пријављује лице које није приправник,

8.       Увјерење о радном стажу (ако има радни стаж) издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 17.11.2017. године (петак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком "За комисију за избор кандидата".

****************

ОСНОВНИ СУД У ПРЊАВОРУ

Ул. Београдска бр. 6

78430 Прњавор

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Дактилограф    1 извршилац

Радник се прима на период од два мјесеца.

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе,

- да је по свим радним и људским квалитетима достојан угледа државног службеника.

Посебни услови:

- средња стручна спрема - IV степен (гимназија, управна или економска школа),

- познавање дактилокореспонденције,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- радно искуство од 6 мјесеци на истим или сличним пословима,

- положен стручни испит.

Кандидати су дужни уз пријаву са кратком биографијом доставити доказе (оригинал или овјерену фотокопију) о испуњавању општих и посебних услова јавног огласа (свједочанство о завршеној школи, доказ о познавању рада на рачунару, увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и увјерење да се не води кривични поступак).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити на адресу:

Основни суд у Прњавору, ул. Београдска бр. 6, 78430 Прњавор.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове извршиће се тестирање радом на рачунару и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

*****************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

 расписује

КОНКУРС

за избор наставника:

За уже научне области:

1.       Архитектонско пројектовање - 1 извршилац

2.       Неурологија - 1 извршилац

3.       Анатомија - 2 извршиоца

4.       Хирургија - 1 извршилац

5.       Гинекологија и опстетриција - 1 извршилац

6.       Физиологија - 1 извршилац

7.       Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране (наставни предмети: Основе биљне биотехнологије, Биотехнологија у хортикултури, Биљна биотехнологија, Биолошке методе оплемењивања биљака и Биотехнологија у воћарству) - 1 извршилац

8.       Економика пољопривреде и рурални развој - 1 извршилац

9.       Зоологија - 1 извршилац

10.     Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија (наставни предмети: Планинарење и логоровање; Планирање и програмирање у спортској рекреацији; Модели спортске рекреације) - 1 извршилац

11.     Специфични језици - српски језик - 1 извршилац

12.     Методика разредне наставе - 2 извршиоца

13.     Безбједносне науке - 1 извршилац

За избор сарадника:

За уже научне области:

1.       Електроенергетика - 2 извршиоца

2.       Генетика и оплемењивање пољопривредних биљака (наставни предмети: Генетика, Генетика биљака, Оплемењивање воћака и винове лозе, Оплемењивање хортикултурних биљака) - 1 извршилац

3.       Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране (наставни предмети: Основе биљне биотехнологије, Биотехнологија у хортикултури, Биљна биотехнологија, Биолошке методе оплемењивања биљака и Биотехнологија у воћарству) - 1 извршилац

4.       Пословно (трговинско) право и право друштава - 1 извршилац

5.       Управно право и управа - 1 извршилац

6.       Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност (наставни предмети: Средњовјековна енглеска књижевност; Енглеска књижевност ренесансе; Шекспир; Енглеска књижевност модернизма) - 1 извршилац

7.       Специфичне књижевности - руска књижевност - 1 извршилац

8.       Методика разредне наставе (наставни предмети: Увод у методику наставе ликовне културе; Методика ликовне културе; Ликовна умјетност и дјечије стваралаштво; Ликовна форма) - 1 извршилац

9.       Историја филозофије - 1 извршилац

10.     Увод у филозофију - 1 извршилац

11.     Дидактика - 1 извршилац

12.     Општа психологија - 1 извршилац

Општи услови:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-        да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2 Кандидати за избор под римским бројем И и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-        увјерење о држављанству;

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о радној способности;

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак.

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1     Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова 76-83. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

Кандидати за избор у научно-наставна, умјетничка и умјетничко/наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем I:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се врши избор,

-        доказ о избору у звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

-        Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9, став (8) Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа ("Службени гласник Републике Српске", број 84/14 и 38/17).

-        За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима: " 2. Неурологија - 1 извршилац", 3. "Анатомија (за једног извршиоца)", "4. Хирургија - 1 извршилац", "5. Гинекологија и опстетриција - 1 извршилац" и "6. Физиологија - 1 извршилац" са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

За избор наставника:

-        Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројевима 2, 3, 4, 5. и 6. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројевима 7. и 8. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 9. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 10. Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 11. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 12. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 13. Факултету безбједносних наука, Булевар војводе Живојина Мишића 10, 78 000 Бањалука

За избор сарадника:

-        Под редним бројем 1. Електротехничком факултету, Патре бр. 5, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројевима 2. и 3. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројевима 4. и 5. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77

-        Под редним бројевима 6. и 7. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројевима 8, 9, 10, 11. и 12. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

                         ******************                                      

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

ЧЕЛИНАЦ

објављује

ОГЛАС

          за пријем сљедећих радника на радно мјесто

  1. Благајник у Служби рачуноводствених послова ..........1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са боловања
  2. Медицинска сестра - техничар у Служби хитне медицинске помоћи.....

2 извршиоца на неодређено вријеме.

Општи услови:

  1. Да је држављанин РС/БиХ,
  2. Да је пунољетан,
  3. Да је здравствено способан,
  4. Да није кажњаван, односно усуђиван за кривична дјела и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови:

  

  1. Благајник

- Завршена ССС - економска школа,

- 1 година радног искуства.

    2. Медицинска сестра - техничар

       - Завршена ССС - медицинска школа,

       - Положен стручни испит,

       - Завршена едукација - базични тренинг из кардио-пулмоналне реанимације.

 Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

                                                         

     - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

     - Извод из матичне књиге рођених,

     - Увјерење о некажњавању,

     - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

     - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

   - Свједочанство о завршеној школи (за благајника ССС - економска школа),

  (за медицинску сестру - техничара ССС - медицинска школа),

  - За медицинску сестру - техничара - увјерење о положеном стручном испиту и увјерење о едукацији из базично-кардиопулмоналне реанимације.

   

  Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објаве у "Гласу Српске" и на Бироу рада Челинац.

  Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети врачеви" Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац - Комисији за пријем радника.

 Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

   Са кандидатима ће се обавити интервју од стране Комисије за пријем радника, о чему ће кандидати бити писмено обавијештени.                                      

 

       © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица