JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01. 11. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01. 11. 2017. године 03.11.2017 00:07 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ "НИКОЛА МАЧКИЋ"

ДОЊА ПРЕВИЈА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор и именовање директора

Основне школе "Никола Мачкић" Доња Превија

I - Предмет

Школски одбор ОШ "Никола Мачкић" из Доње Превије расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

III - Услови

За директора основне школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, а то су:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

IV - Потребна документација

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1) Пријаву на конкурс,

 2) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

 3) Извод из матичне књиге рођених,

 4) Увјерење о држављанству,

 5) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

 6) Диплома о стеченом степену стручне спреме,

 7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

 8) Доказ односно потврду о дужини радног искуства (најмање пет година након стицања дипломе),

 9) Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10) Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

11) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

12) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

13) Друге доказе о напредовању у струци и потврђивању способности кандидата (ако постоје),

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Основна школа "Никола Мачкић", Доња Превија бб, 79287 Превија са назнаком "Пријава на конкурс за избор и именовање директора школе".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

************

ЈУ ОШ "МИЛУТИН БОЈИЋ" ПОТКОЗАРЈЕ - БАЊАЛУКА

расписује:

  КОНКУРС

  за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник - професор њемачког језика - на одређено вријеме до краја школске 2017/18. године - 10 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 10.11.2017. године, (петак) са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Милутин Бојић" Поткозарје 78 216, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

**********

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1.       Библиотекар - 1 извршилац, радник са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из члана 104. Закона о основном образовању и васпитању. Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7.       Извод из матичне књиге рођених;

8.       Увјерење о држављанству;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе, не старије од 6 мјесеци.

 Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

 Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити у петак, 10.11.2017. године, у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати, њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити лично или на адресу школе.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

КОТОР ВАРОШ

На основу чланова 139. став 3 тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању и Одлуке број: 840/17 од 25.10.2017. године директор школе врши

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

1.       У конкурсу Јавне установе Основне школе "Свети Сава" Котор Варош расписаном дана 18.10.2017. године у дневним новинама "Глас Српске" за пријем наставника у радни однос поништава се тачка 2.

2.       Остали дио конкурса остаје непромијењен.

          *************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у

Општинској управи општине Србац

I - Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац:

1. начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности - 1 извршилац.

II - Опис послова

Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, обавља послове утврђене Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

III - Мандат

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине који га је изабрао и може бити обновљен након спроведеног јавног конкурса.

IV - Статус

Начелник одјељења има статус службеника на руководећем радном мјесту и права из радног односа остварује у складу са законом.

V - Општи и посебни услови

Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 године,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђивано за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштено из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и три године прије објављивања конкурса,

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,

7. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ.

VI Посебни услови:

- да има завршен четворогодишњи студиј, грађевински факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

VII - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VIII - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фотокопију исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ, Изјава да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи, Изјава да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса, Изјава да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. закона саставни је дио пријаве на јавни конкурс.

IX - Са свим кандидатима који испуњавају услове за пријем Комисија за спровођење јавног конкурса ће обавити усмени интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

          Прворангирани кандидати, по приједлогу комисије су дужни да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке осам конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани кандидати који су у изборној процедури доставили оригиналну документацију или овјерене фотокопије нису обавезни по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију.

X - Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

XI - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања, ако се конкурс не објави истовремено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс која се може преузети у шалтер сали општине Србац, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује потписом.

Пријава на јавни конкурс са доказима доставља се лично или путем поште на адресу: Општина Србац, Трг српских бораца број 1, са назнаком Комисији за спровођење јавног конкурса.

**********

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

Радно мјесто:

1. Судијски асистент  ..................... 3 извршиоца на одређено вријеме,

2. Курир ……………………........................ 2 извршиоца на одређено вријеме,

Услови:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

     За радно мјесто под редним бројем 1.

- ССС - завршена гимназија, економска, управна, или друга средња школа друштвеног или техничког смјера - IV степен стручне спреме,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- положен стручни управни испит,

- добро познавање рада на рачунару.        

      За радно мјесто под редним бројем 2.

- ВКВ радник или завршена средња школа – III степен стручне спреме,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима     

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјерену фотокопију):

      - диплому - свједочанство о завршеној школи,

      - извод из матичне књиге рођених,

      - увјерење о држављанству,

        - увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

        -  увјерење о положеном стручном управном испиту (за радно мјесто под редним бројем 1.),

        -  доказ о траженом радном искуству (за радна мјеста под редним бројем: 1. 2.),

        -  доказ о познавању рада на рачунару (за радно мјесто под редним бројем  1.)

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

  Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

   Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу: ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ, ул. Владике Платона бр. 2 са назнаком: -ЗА КОНКУРС -

II

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се Секретар суда.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОТОР ВАРОШ

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Психолог - 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године са положеним стручним испитом

За наведена радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит. 

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. став 2, 3, 4, 5. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. 

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , и на основу Одлуке Уставног суда број У-83/14, објављен у "Службеном гласнику РС" 18/16 који нису у супротности са Законом.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6., Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Уз пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,

- увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

- увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју у просторијама школе у Котор Варошу дана, 13. новембра 2017. године, са почетком у 12 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске", а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Светосавска 2, 78 220 Котор Варош.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

БАЊАЛУКА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор демократије и људских права – 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.12.2017. године.

2. Професор њемачког језика - 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.12.2017. године.

У радни однос примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају  и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

  Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс, (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:         

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области 

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 14.11.2017. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа "Вук Стефановић Караџић", Саве Ковачевића бб, Бањалука, са назнаком "За конкурс" или лично у Секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*****

ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" БАЊАЛУКА

Мањачких устаника 32

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор њемачког језика - 10 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством (положен стручни испит)

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. став 1, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Право учешћа на конкурсу имају и лица предвиђена чланом 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Да је пунољетан;

3. Да је радно способан;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити:

1. Кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације;

2. Увјерење о држављанству држављана Босне и Херцеговине - Републике Српске;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

5. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Документација коју треба приложити, а на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи је:

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида. 

Интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у петак, 10.11.2017. године, у просторијама школе са почетком у 12  часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "за конкурс".

********

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" КОТОР ВАРОШ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор машинске групе предмета  ------------  пуна норма, са радним искуством, 1 извршилац, до повратка радника са боловања, најдуже до краја наставне године, односно до 30.6.2018. године.

2. Професор информатике ...... 14 часова, приправник, 1 извршилац, до краја школске 2017/18 године, односно до 31.8.2018. године.

3. Професор физике и математике ....... 17 часова физике и 2 часа математике, са радним искуством, 1 извршилац, до краја школске 2017/18 године, односно до 31.8.2018. године.

      Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим (општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи), испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

     Пријем у радни однос извршиће се у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

   Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене копије), као и контакт телефон, којим се доказују:

 Општи услови и то:

- Да је држављанин РС и БиХ а то се доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјерена копија личне карте,

- Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Посебни услови и то:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате за које се тражи радно искуство,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца и копију радне књижице. Увјерење треба да садржи; врсту посла, степен и врсту стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла закључно са даном издавања увјерења. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно.

- Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца,

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у уторак (14.11.2017. године у 13 часова). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране те ће иста бити одбачена.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или на адресу школе.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

СРБАЦ

ИСПРАВКА КОНКУРСА

Дјеломично се врши исправка конкурса број: 864/17 од 2.10.2017. године, који је објављен у дневним новинама "Глас Српске", дана  4.10.2017. године, за попуну следећих радних мјеста, наведених под тачком 2. Јавног конкурса:

"2. Наставник разредне наставе, 2 извршиоца са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме"

Врши се исправка тачке 2, те треба да стоји:

"2. Наставник разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме "

и додаје се тачка 2а:

"2а. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2018. године;"

Остали дијелови конкурса остају непромијењени, а интервју са кандидатима, везано за исправку конкурса, ће се обавити 10.11.2017. године у 13 часова у просторијама ЈУ ОШ "Јован Јовановић Змај" Србац, улица Моме Видовића бр.14.                      ,

Дио конкурса број: 864/17 од 2.10.2017. године, који се односи на исправку конкурса остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Српцу.

*********

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

Ул. Мајора Милана Тепића бр.19;

78 400 Градишка

   расписује  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор/Наставник ликовне културе / (11 часова) - 1 извршилац,  положен стручни испит, на неодређено радно вријеме. 

Уз пријаве на конкурс потребно је доставити (оригинал или овјерену фотокопију):

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

5. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12.     Увјерење о положеном стручном испиту.  

Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена  комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у петак, 10.11.2017. године, са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "ДАНИЛО  БОРКОВИЋ" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на  интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".   

Кандидати  су  дужни  доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.                   

*******

ЈУ "ГИМНАЗИЈА" Бањалука

                           

Расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

          I Предмет:

Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Гимназије Бањалука

          II Мандат:

- Именовање се врши на период од четири (4) године.

- Након избора директор школе мора проћи обавезну едукацију по програму који прописује министар.

         III Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора:

Општи услови:

- Да је лице старије од 18 година

- Да је држављанин РС односно БиХ

- Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

- Има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент

- Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у ЈУ Гимназији Бањалука

- Да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе

         IV Потребна документа уз пријаву:

- Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте

- Увјерење о држављанству

- Љекарско увјерење (изабрани кандидат ће приложити након избора, не старије од 6 мјесеци)

- Диплома о завршеној стручној спреми (четворогодишњи факултет или еквивалент) 

- Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно- образовног рада

- Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (затражиће школа по службеној дужности за кандидата који буде изабран по конкурсу)

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеца)

- Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

- Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

- Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период

- Друге доказе о потврђивању знања и способности

V Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

1. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у секретаријат школе или поштом на адресу школе: ЈУ Гимназија Змај Јовина 13, 78 000 Бањалука (са назнаком за конкурс за избор директора школе – НЕ ОТВАРАЈ)

Достављена документа неће се враћати кандидатима, те је потребно доставити овјерене копије истих.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

          ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" ПОТОЧАНИ

ПОТОЧАНИ 78435

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор математике (Централна школа Поточани и Подручна школа   Кокори), пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством кандидат је дужан доставити увјерење о радном стажу од ранијег послодавца,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 15.11.2017. године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 12 часова и 45 минута.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.                                  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица