ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

ЊЕГОШЕВА БР. 7

ПАЛЕ

На основу члана 129. Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник Републике Српске" број: 41/18) директор ЈУ Средњошколски центар Пале објављује:

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто, стручни сарадник - дипломирани библиотекар, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за обављање библиотечке дјелатности, 1 извршилац, који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 30.5.2018. године.

Конкурс се поништава из разлога јер није био расписан у складу са Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18).

*******

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

"ИСТОЧНА ИЛIXА"

СТЕФАНА НЕМАЊЕ БРОЈ 10

71123 ИСТОЧНА ИЛIXА

                                                         

На основу члана 128. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18) и члана 15. Правилника о избору и раду школског одбора ("Службени гласник Републике Српске" број: 07/09, 12/09 и 69/13), Школски одбор објављује:

 

ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар "Источна Илиџа"

Поништава се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар "Источна Илиџа", расписан у дневном листу "Глас Српске" дана 30.5.2018. године.

Конкурс се поништава на основу акта Министарства просвјете и културе Републике Српске, број: 07.042/611-219/18 од 5.7.2018. године.

**********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

"ИСТОЧНА ИЛИЏА"

СТЕФАНА НЕМАЊЕ БРОЈ 10

71123 ИСТОЧНА ИЛИЏА

На основу члана 128. став 1. тачка 8. у вези са члановима 129. и 130. Закона о средњем образовању и васпитању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18), чланова 26, 27, 28, 29, 30. и 31. Закона о раду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16), члана 15. став 1. тачка ђ) Правилника о избору и раду школског одбора ("Службени гласник Републике Српске" број: 07/09, 12/09 и 69/13), члана 3. Правилника о условима и начину избора директора школе ("Службени гласник Републике Српске" број: 108/09 и 118/09), Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора број: 03-1228/18 од 10.7.2018. године, Школски одбор расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар "Источна Илиџа"

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16) испуњава и посебне услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18) и то:

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе;

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити (оригинална или овјерене фотокопије) сљедећа документа:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и о оствареним резултатима у васпитно-образовном раду;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте;

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стеченог након четири године студија или еквивалент;

5. Потврду којом се доказује да кандидат има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада;

7. Програм рада у наредном четворогодишњем мандату;

8. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци);

9. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци);

10. Љекарско увјерење о општој психичкој и физичкој способности (не старије од шест мјесеци);

11. Овјерену изјаву да кандидат није обухваћен чланом IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

12. Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Директор школе се именује на период од четири године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити кандидате о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана достављања одлуке школи.

Након избора директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве доставити лично или слати поштом са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе" на адресу школе.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана