ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******

************

 

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

Ул. Равногорска бр. 1

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

 

 

Персонални асистент ................................. 1 извршилац

 

Посао се односи на помоћ лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

 

Услови:

- старосна доб од 25 до 50 година

Послије договора радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

Све додатне информације на број телефона: 051/213-032 и 065/569-925

*****************

 

КАЈАК с.п.

Ул. Саве Ковачевића бр. 44

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију

 

Кувар .................... 3 извршиоца

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада Бањалука

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

- Искуство минимум једна година на истим или сличним пословима

- ССС/ВСС

За све информације, као и за пријаву за посао звати на контакт телефон 065/724-766.

 

Оглас отворен до 18.4.2019.

***********

NSTY NETWORK DOO

Ул. Вука Караџића бр. 2

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

 

- Комерцијалиста.................... 10 извршилаца

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада на регијама: Бањалука, Приједор, Добој, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево и Требиње.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

- Искуство минимум једна година на истим или сличним пословима

- ССС/ВСС

 

За све информације, као и за пријаву за посао звати на контакт телефон 065/893-189.

 

Оглас отворен до 18.4.2019.

******************

 

КАЈАК с.п.

Ул. Саве Ковачевића бр. 44

78000 Бањалука

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

 

- Конобар .................... 10 извршилаца

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада Бањалука

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

- Искуство пожељно, али није неопходно

- ССС/ВСС

 

За све информације, као и за пријаву за посао звати на контакт телефон 065/724-766.

Оглас отворен до 18.4.2019.

********************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БАЊАЛУКА

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Казнено-поправни завод Бањалука расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на период од 5 (пет) година уз могућност поновног постављања, а како слиједи:

а. Помоћник директора за третман.................................................................. 1 извршилац,

2. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за упражњено радно мјесто из тачке 1. јавног конкурса морају да испуњавају опште и посебне услове, и то:

а) Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

7. да испуњава друге услове утврђене законом или другим прописима

б) Посебни услови:

8. ВСС, филозофски факултет, факултет политичких наука, дефектолошки факултет, педагошки факултет или факултет за едукацију и рехабилитацију,

9. најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања на пословима извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом,

10. положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција,

11. познавање рада на рачунару.

3. Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, као доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

12. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

13. извод из матичне књиге рођених (не старији од шест мјесеци),

14. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи (не старије од три мјесеца),

15. диплома о школској спреми (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци),

16. увјерење о радном искуству,

17. положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција,

18. изјаву овјерену од надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

19. изјаву овјерену од надлежног органа да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

20. доказ о општој здравственој способности доставља изабрани кандидат након завршетка изборне процедуре.

4. Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана рачунајући од дана објаве.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на горе наведену адресу за назнаком за “конкурс”.

У пријави на конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном пријава ће се сматрати непотпуном.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање, о чему ће се доставити писмена обавијест.

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава и усменог разговора (интервјуа), а о чему ће кандидати који испуњавају формалне услове бити благовремено обавијештени.

***********

 

DDC MLS ДОО

 

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА ББ, 78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

 

- Администратор за обраду докумената за француски језик

 

Број извршилаца:

60

Рад на: одређено

Мјесто рада/регија: Бањалука

Опис радног мјеста:

Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке. Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама.

Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације.

Обрачун царине и трошкова пошиљке.

Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајући актуелну литературу, развијати интеракцију са колегама.

Затражити или израдити потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документи о контроли терета.

Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова.

Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине.

Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину.

Припремати документацију о усклађености.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Имате искуство у кориштењу Microsoft Office Tools (Word и Excel)

Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику

Одлично познајете холандски језик у говору и писању

Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи

Имате одличне комуникационе вјештине

Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму

Можете радити у складу са високим стандардима компаније

Способни сте радити у ужурбаном окружењу

Разумијете повјерљивост података

Можете радити у двије смјене

Оглас отворен до 12.5.2019.

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведени е-mail: posao@ddcce.ba.

************

Угоститељство “FACE”

Српска 87, Бањалука

066/926-999

 

ОГЛАС

 

Ресторану брзе хране (fast food) потребна 2 радника у припреми и продаји хране.

 

Радни однос на одређено вријеме.

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Радно вријеме 40 сати седмично у двије смјене.

 

 Пожељно радно искуство, али није неопходно.

 

Оглас остаје отворен до 9.5.2019. године.

 

Кандидати се пријављују на оглас путем наведених контаката .

__________________________________________

*************

H&G ДОО

АЛЕКСЕ ДУНДИЋА 8, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-514-911

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

1. Електроинсталатер .......................................................... 5 извршилаца

2. Помоћни радник ................................................................. 5 извршилаца

 

Услови за радно мјесто под 1.

- електроинсталатер

- најмање годину дана искуства

 

Услови за радно мјесто под 2.

- помоћни радник на пословима електроинсталације

- најмање годину дана искуства

 

Оглас је отворен до 9.5.2019. године.

 

Кандидати на оглас се могу пријављивати путем наведених контаката.

**************

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “ЗВЈЕЗДИЦА”

ЈОВАНА ДУЧИЋА 50

78000 БАЊАЛУКА

расписује

 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

- Дипломирани васпитач ……………………………………….. 2 извршиоца

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Кандидати своје биографије могу послати на мејл: zvjezdicabl@gmail.com  а све информације можете добити на телефоне 051-302-630 и 051-302-631.

Оглас остаје отворен до 17.4.2019. године.

*****************

 

ДОБРА ПОНУДА ДОО

В. С. СТЕПАНОВИЋА 181Ц

Телефон: 066-407-500

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме

 

Потребна три радника/це за рад у сервису за чишћење објеката.

Пријава на пуно радно вријеме.

Мјесто рада Бањалука.

Сви заинтересовани могу се јавити на број 066 407 500.

Оглас остаје отворен до 17.4.2019. године .

**************

 

TOWN SP

МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 3, БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-992-120

 

Расписује

 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

- Кувар ........................................................................... 1 извршилац

 

Мјесто рада Бањалука

 

Оглас је отворен до 19.4.2019. године.

 

Кандидати се на разговор за посао могу пријавити путем контаката:

 

TOWN SP, Меше Селимовића 3, Бањалука, телефон: 065-992-120

*************

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” БАЊАЛУКА

Ул. Зоре Ковачевић 38а

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука

 

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Милош Црњански”, Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански”, Бањалука.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “ Милош Црњански”, Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

В - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

 - Извод из матичне књиге рођених,

 - Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на горе наведену адресу, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII - Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*****************

“MILTEX” ДОО  БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бб

Тел: 051/300-328; 051/306-321

Е-mail: info@milrex-bl.com

 

MILTEX д.о.о. расписује

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

1. Шивачи (м/ж)......................................................................3  извршиоца

Услови:

- предност имају кандидати са искуством а за кандидате без искуства можемо обезбиједити обуку

 - жеља за учењем и усавршавањем

Нудимо:

- уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења

- сигурна и редовна примања

- рад у позитивном и динамичном окружењу

Доћи лично у просторије фирме како бисте попунили Пријаву и обавили разговор за посао.

 

2. Складиштар (м)……………………............................…………….1 извршилац

Образовање: пожељно техничког смјера –средња/виша школа

 

Обавезно:

- познавање рада у складишту/магацину

- руковање стандардним ручним алатима (предност имају кандидати са искуством рада у производњи)

-  возачка дозвола Б категорије

Неопходне вјештине:

- висок ниво одговорности и комуникације

- способност за тимски рад али и доношење самосталних одлука сходно ситуацијама у производњи

- жеља за учењем и усавршавањем

Нудимо:

- уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења

- сигурна и редовна примања

- препознавање и награђивање Вашег труда

-  рад у позитивном и динамичном окружењу

Пријаву са радном биографијом можете слати на доле наведене адресе. Пријава мора да садржи Вашу радну биографију са основним личним подацима и пропратно писмо. Непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

*************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Ул. Војводе Петра Бојовића 1А,

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

За уже научне области:

1. Дјечија и превентивна стоматологија - 1 извршилац

2. Текстилне технологије и инжењерство* - 1 извршилац

3. Специфични језици – италијански језик (наставни предмети: Историја српско-италијанских културних односа, Методика наставе италијанског језика 1,  Методика наставе италијанског језика 2, Методика наставе италијанског језика 3, Методика превођења, Савремени италијански језик 5, Савремени италијански језик 6) - 1 извршилац

4. Специфични језици – енглески језик (наставни предмети: Синтакса енглеског језика 1, Лексикологија енглеског језика, Англистичка лингвистика, Увод у англистику, Психолингвистика, Језик науке и струке, Контактно-контрастивна изучавања језика) - 1 извршилац

5. Клиничка психологија и психотерапија - 1 извршилац

 

II За избор сарадника:

 

IIа За уже научне области:

1. Хидротехника - 1 извршилац

2. Фармакокинетика и клиничка фармација - 1 извршилац

3. Патологија* – 1 извршилац

4. Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређење околине) - 1 извршилац

5. Експлоатација флуида - 1 извршилац

6. Политички систем - 1 извршилац

 

II б За уже умјетничке области:

 

7. Умјетничко теоријске дисциплине (наставни предмети: Хармонија са хармонском анализом 1-6, Контрапункт 1-4, Музички облици 1-4, Анализа музичког дјела 1-6, Анализа музичких стилова 1-2, Методика теоријске наставе 1-4, Аранжирање 1-4, Хармонија са хармонском анализом I-II, Музички облици И-II, Контрапункт I-II, Методика теоријских предмета I-II, Свирање с листа и хармонска импровизација I) - 2 извршиоца

 

Општи услови:

      Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

1. да је држављанин РС или БиХ;

2, да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4.  да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

2. извод из матичне књиге рођених;

3. увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

4. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем I:

а. овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

б. увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

ц. доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

д. кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији

 

Под римским бројем IIа:

е. овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

ф. увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

г. кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

х. овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

и. увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

ј. кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

1. Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

*  За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “2. Текстилне технологије и инжењерство* - 1 извршилац”, и за радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “3. Патологија* - 1 извршилац”, са изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду.

-  За радна мјеста за избор сарадника под редним бројевима 1. Хидротехника – 1 извршилац”, “4. Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређење околине) – 1 извршилац”, “6. Политички систем - 1 извршилац”, са изабраним кандидатом закључиће се уговор о раду на одређено вријеме, и то на период од годину дана.

 

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројем 1. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 2. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000  Бањалука

- Под редним бројевима 3. и 4. Филолошком факултету Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 5. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

- Под редним бројевима 2. и 3. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 4. Пољопривредном факултету Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 5. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79101 Приједор

- Под редним бројем 6.  Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 7. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

 

*************

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Дервента  – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски-Трговина”АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Бањалука – више извршилаца

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених,

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

 

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски-Трговина” ад - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр.8

78000 Бањалука

 

објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

Пореска управа Републике Српске врши пријем 2 (два) приправника, који ће приправнички стаж обављати у Сједишту Пореске управе – Сектор за информационе технологије.

 

Општи услови за пријем приправника:

-  да је држављанин РС или БиХ

-  да је старији од 18 година

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

 

Посебни услови за пријем приправника:

- завршен електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера.

 

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на  горе наведену адресу .

Пријава се подноси на обрасцу “Пријава на јавни конкурс” који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу јавног конкурса који је објављен на  интернет странице Пореске управе.

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

- копију дипломе о завршеној школској спреми

           Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

30.5.2019. године (четвртак) у 9 сати.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

 

Изабрани кандидати су, прије ступања на рад, дужни  доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерење о држављанству БиХ или Републике Српске,

- родни лист,

- љекарско увјерење,

- увјерење о неосуђиваности и

- радну књижицу.

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

      Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

          Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

 

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”

Ул. Бранка Радичевића 16

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Иво Андрић” Бањалука

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Иво Андрић”, Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Иво Андрић”, Бањалука.

 

II - Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

 

Директор Јавне установе Основна школа “Иво Андрић” Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

 

IV –  Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основна школа “Иво Андрић”, Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству;

3. Диплому о завршеној стручној спреми;

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

11. Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на горе наведену  адресу  са назнаком:

“Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Иво Андрић”  Бањалука”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Иво Андрић” Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

******************

“НОВА  ДИПО”, ДОО

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

Градишка

Датум, 15.4.2018.

 

 

На основу члана  17. Одлуке о оснивању  “Нова ДИПО” д.о.о. , директор Друштва расписује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

 

1. Погонски  електричар на одређено вријеме ......................................  1 извршилац

                 (са могућношћу заснивања сталног радног односа)

 

Право  учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове:

 

-  ССС - електро-техничка школа смјер погонски електричар                                                                                                                                                                                                  

-  Радно искуство на електро одржавању машина и опреме у дрвној индустрији,

-  Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

 

 

Оглас остаје отворен  до попуне радног мјеста.

 

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити  интервју.

Своје пријаве можете слати на и-мејл: novadipo@teol.net  , факс: 051 896 322 или на адресу “Нова ДИПО” д.о.о. Г. Подградци 78 405, Градишка.

***************

 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА

“МЕТАЛ”, а.д.

ГРАДИШКА

 

                   На основу члана 53. Статута Друштва за производњу металних производа “Метал”, а.д. Градишка, генерални директор друштва објављује

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

 

- КВ  радници металске струке  - 6 извршилаца,

 

Услови:

 

- III (КВ) степен стручне спреме металског смјера

 

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз услов пробног рада од 3 мјесеца.

 

Пријаву са документацијом – доказима о испуњавању услова огласа доставити у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, на адресу друштва:

 

“Метал”, а.д. Градишка, Ул. Доситејева 7.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

**************

 

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ 78405

тел:051/ 899 010, 899 011, 899 012

е-маил: os037@skolers.org

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор  њемачког   језика - 1 извршилац 4 часа (непуна норма), лице са радним искуством и положеним  стручним испитом  на одређено вријеме  до краја школске године (31.8.2019.). Рад по распореду  часова  уторак и четвртак

2. Професор разредне наставе - 1 извршилац   (пуна  норма)  лице са радним искуством и положеним стручним  испитом на одређено вријеме,  до краја школске године односно  до 31.8.2019. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених и  овјереном  копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу  а прије  заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотреба опојних средстава што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Посебни услови:

- за наставника под редним бројем 1. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор њемачког језика  или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно –образовном раду;

- за наставника под редним бројем 2. да има завршен први циклус одговарајућег   студијског програма и звање професор  разредне наставе  или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном  раду;

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс на основу члана 104.  Став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која  су стекла  радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном  васпитању и образовању,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве  кандидата на јавни конкурс  неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити 30.4.2019. године са почетком у  12  часова у просторијама  школе.

Кандидати се неће позивати  посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту  или  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)  дана  од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве са документацијом  достављају се на адресу школе: ОШ “Младен Стојановић” Г. Подградци  78405 Горњи Подградци.                                 

************

 

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Лакташи, Карађорђева 105

тел.: 051/535-517,

е-маил: os054@skolers.org

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Наставник/професор математика - 1 извршилац на одређено до повратка радника са боловања, лице без искуства - приправник

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану, на којој треба написати и е-меил адресу кандидата, да би комисија доставила обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи),

-  Увјерење о држављанству,

-  Извод из матичне књиге рођених или  копија личне карте,

-  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју  са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса предвиђено је да се обави 19.4.2019. године у  12 часова у просторијама школе о чему ће накнадно Комисија обавијестити.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Младен Стојановић” Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

****************

 

“KALDERA COMPANY” ДОО ЛАКТАШИ

Кобатовци бб

е-mail: info@kalderacompany.com

објављује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

I –    Електромонтер – четири извршиоца

II –   Електричар – три извршиоца

III –  Грађевински радник – један извршилац

IV –  Портир – један извршилац

V –  Лакирер – један извршилац

VI -  Бравар-монтер  – два извршиоца

VII – Заваривач – један извршилац

Општи и  посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

I – за радно мјесто електромонтер:

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

II – за радно мјесто електричар:

-   III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

III -  за радно мјесто грађевински радник:

-   III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

IV – за радно мјесто мјесто портир:

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

V – за радно мјесто лакирер:

-   III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

VI – за радно мјесто бравар-монтер:

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

VII – за радно мјесто заваривач

-  III или IV – степен средње стручне спреме,

-  са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

-  опис радних задатака -  заваривање CO2 поступком (MIG)  и аргоном (TIG),

Сви кандидати  који  испуњавају  опште и посебне услове подлијежу јавном  тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије.                                                                                         О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу:

Калдера цомпанџ д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или и-мејл адресу: info@kalderacompany.com

Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

*********

“ТЕРМЕ ЛАКТАШИ” ДОО ЛАКТАШИ

Карађорђева 44

Тел: 051/532-256 ; 066/836-646

Е-mail: info@termelaktasi.com  

 

 расписује:

 

ОГЛАС

 

за заснивање радног односа на одређено вријеме:

 

1. Ноћни рецепционер...............................1 извршилац

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати :

1. ССС,

2. познавање рада на рачунару,

3. познавање правописа, опште културе, комуникације,

4. спретност и способност рада више послова истовремено,

5. одговорност и дисциплина при раду,

6. склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

 

2. Конобар ....................................1 извршилац

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин РС/БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

1. ССС – КВ конобар;

2. Елементарна комуникација на енглеском језику;

3. Општа култура понашања и комуникације;

4. Радно искуство у струци - пожељно;

5. Склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

 

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

 

Послодавац обезбјеђује топли оброк и исплату накнаде превоза у висини пуне мјесечне карте у јавном превозу.

 

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију са потребном документацијом. Са пријављеним кандидатима који испуњавају услове из огласа ће се обавити интервју.

Заинтересовани кандидати могу пријаве са потребним доказима предати непосредно на рецепцију  хотела “Сан” у Лакташима, доставити редовном поштом на адресу Терме Лакташи д.о.о. Лакташи, Карађорђева бр.44, или путем е-маила на terme@termelaktasi.com

 

******************

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “ДР ЈОВАН РАШКОВИЋ”

 МРКОЊИЋ ГРАД

  расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

1. Специјалиста гинекологије и акушерства................................1 извршилац

 

 

I   Радни однос се заснива на неодређено вријеме  у Служби за здравствену заштиту жена  Дома здравља Мркоњић Град, са пуним радним временом.

 

 

II   Општи услови за заснивање радног односа:

-  да је држављанин РС или БиХ;

-  да је старији од 18 година;

-  да има општу здравствену способност;

-  да се против њега не води кривични поступак;

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора преко 6 (шест) мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова специјалисте гинекологије и акушерства.

 

 

III Посебни услови за заснивање радног односа:

-  ВСС – медицински факултет;

- положен стручни испит;

-  завршена специјализација из гинекологије и акушерства;

-  важећа лиценца надлежне здравствене коморе;

-  возачка дозвола “Б” категорије;

-  познавање рада на рачунару

-  радно искуство као специјалиста гинеколог - 1 година

 

 

IV   Уз пријаву на конкурс и краћу биографију, заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овјереним копијама, не старије од 6 мјесеци, и то:

-  увјерење о држављанству и родни лист;

- диплому о завршеној школској спреми ( признате дипломе уколико су стечене ван РС или БиХ, у складу са Законом о високом образовању,

-  доказ о положеном стручном испиту;

- лиценцу за рад;

- копију возачке дозволе;

- увјерење да се против њега не води кривични поступак, као и да није осуђиван за   кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова спец. гинекологије и акушерства;

- увјерење о радном искуству, као специјалиста гинеколог;

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове, Комисија Дома здравља Мркоњић Град ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

V   Рок за подношење пријава је 21  дан од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”  и огласној плочи Дома здравља Мркоњић Град.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈЗУ Дом здравља “Др Јован Рашковић” Мркоњић Град, ул. Јована Рашковића бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Пријава на конкурс”.

****************      

   ЗУ ИНТЕРНИСТИЧКА  АМБУЛАНТА “ДР СТУПАР”

    МРКОЊИЋ ГРАД

  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Специјалиста интерне медицине................................1 извршилац

 

I   Радни однос се заснива на неодређено вријеме са пуним радним временом.

 

 

II   Општи услови за заснивање радног односа:

-  да је држављанин РС или БиХ;

-  да је старији од 18 година;

-  да има општу здравствену способност;

-  да се против њега не води кривични поступак;

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора преко 6 (шест) мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова специјалисте интерне медицине.

 

III Посебни услови за заснивање радног односа:

-  ВСС - медицински факултет;

-  положен стручни испит;

-  завршена специјализација из интерне медицине;

-  важећа лиценца надлежне здравствене коморе;

-  возачка дозвола “Б” категорије;

-   познавање рада на рачунару

 

IV   Уз пријаву на конкурс и краћу биографију, заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овјереним копијама, не старије од 6 мјесеци, и то:

-  увјерење о држављанству и родни лист;

-  диплому о завршеној школској спреми ( признате дипломе уколико су стечене ван РС или БиХ, у складу са Законом о високом образовању,

-  доказ о положеном стручном испиту;

-  лиценцу за рад;

-  копију возачке дозволе;

-  увјерење да се против њега не води кривични поступак, као и да није осуђиван за   кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова спец. интернисте

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове, послодавац ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

V   Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” .

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЗУ “Др Ступар”  Мркоњић Град, ул. Јована Рашковића бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Пријава на конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана