Si­ni­ša Lje­po­je­vić, po­li­tič­ki ana­li­ti­čar, za „Glas Srpske“: Šmit svje­sno proi­zvo­di kri­zu

Velj­ko Zelj­ko­vić
Si­ni­ša Lje­po­je­vić, po­li­tič­ki ana­li­ti­čar, za „Glas Srpske“: Šmit svje­sno proi­zvo­di kri­zu

Sank­ci­je su jed­no od oruž­ja ko­je za­pad­ne ze­mlje u po­sljed­nje vri­je­me sve če­šće ko­ri­ste, ali pi­ta­nje je da li, i ko­ji efe­kat one mo­gu pro­i­zve­sti ka­da je u pi­ta­nju Srp­ska, te ko­li­ko one mo­gu us­ta­bi­li­ti po­li­tič­ku sce­nu u BiH ili je do­dat­no de­sta­bi­li­zo­va­ti.

Ka­že ovo za “Glas Srp­ske” po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Si­ni­ša Lje­po­je­vić ana­li­zi­ra­ju­ći tre­nut­nu po­li­tič­ku kri­zu u BiH, ko­ju je svo­jim od­lu­ka­ma do­dat­no pr­vo pot­pi­rio, on­da i za­pa­lio Kristijan Šmit, ko­ga vla­sti u Srp­skoj ne pri­zna­ju kao vi­so­kog pred­stav­ni­ka.

- Vi­de­će­mo da li će Šmit po­seg­nu­ti za no­vim sank­ci­ja­ma. Sve je mo­gu­će. Ali isto ta­ko sam ube­đen da Srp­ska ima me­ha­ni­za­ma da se s istim iz­bo­ri. Sve­do­ci smo da u po­sled­nje vre­me sve vi­še eko­nom­ski uce­nju­ju Srp­sku i nje­no ru­ko­vod­stvo, us­kra­ću­ju­ći in­ve­sti­ci­o­na sred­stva. Pre to­ga bi­lo je po­ku­ša­ja da se ona blo­ki­ra ak­ti­vi­ra­njem sta­rih oba­ve­za pre­ma Lon­don­skom i Pa­ri­skom klu­bu, ali Srp­ska je na­la­zi­la na­či­na da se iz­vu­če iz tih na­met­nu­tih okol­no­sti - ka­že Lje­po­je­vić.  

GLAS: Šmit je na­met­nuo iz­mje­ne Kri­vič­nog za­ko­na BiH pre­ma ko­jim se pred­vi­đa za­kon­ska mo­guć­nost kri­vič­nog go­nje­nja onih ko­ji kr­še Ustav BiH. Oče­ku­je­te li da ne­ko iz Sa­ra­je­va kre­ne u jed­nu ta­kvu po­li­tič­ku i bez­bje­d­no­snu avan­tu­ru hap­še­nja zva­nič­ni­ka Srp­ske?

LjE­PO­JE­VIĆ: Onaj ko, u stva­ri, naj­vi­še ne­gi­ra i kr­ši Ustav BiH je­ste Kri­sti­jan Šmit. Po toj lo­gi­ci, pro­tiv nje­ga bi tre­ba­lo dig­nu­ti op­tu­žni­cu. On se, baš kao i nje­go­vi pret­hod­ni­ci, po­na­ša kao ko­lo­ni­jal­ni gu­ver­ner u dr­ža­vi ko­ja ima svoj ustav. On, pre­ma tom istom ustavu, ne­ma te in­ge­ren­ci­je. S dru­ge stra­ne, Re­pu­bli­ka Srp­ska sa­mo po­ku­ša­va od­bra­ni­ti svo­ja Usta­vom za­ga­ran­to­va­na pra­va, i to in­sti­tu­ci­o­nal­no, ne na si­lu, ka­ko to Šmit ra­di. On sa­mo te­ži po­li­tič­ko-me­dij­skim tri­ko­vi­ma.

GLAS: Za­što to ra­di?

LjE­PO­JE­VIĆ: Žmi­ri na či­nje­ni­cu da se Ustav­ni sud po­na­ša kao vr­hov­na vlast. Umje­sto da ovaj sud šti­ti Ustav, on na­me­će za­ko­ne i od­lu­ke. I to je pro­iz­ve­lo stra­šan ha­os u ze­mlji. Pra­vo je na stra­ni Srp­ske. Ni­ko ne mo­že bi­ti ve­ći od Na­rod­ne skup­šti­ne. Ali ne tre­ba oče­ki­va­ti da to raz­u­me­ju ti ra­zni ko­lo­ni­jal­ni sa­mo­pro­gla­še­ni pro­tek­to­ri, sa­mo­zva­ni uprav­ni­ci BiH.

GLAS: Za­što se taj dio za­pad­ne me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce uvi­jek ba­vi po­slje­di­ca­ma, ne uzro­ci­ma ne­ke kri­ze u BiH? To po­ne­kad pod­sje­ća na si­tu­a­ci­ju da oni ko­ji pod­met­nu ne­ki po­žar osta­ju ne­ka­žnje­ni, dok one ko­ji ga po­ku­ša­va­ju uga­si­ti - pro­gla­ša­va­ju kriv­ci­ma.

LjE­PO­JE­VIĆ: Pa to je Za­pad, oni ta­ko funk­ci­o­ni­šu. Pri tom su oni naj­ve­ći pi­ro­ma­ni. Ni­šta no­vo. To ra­de ka­ko bi odr­ža­li kri­zu i na­pe­tost unu­tar ze­mlje. Bez kri­za oni ne mo­gu funk­ci­o­ni­sa­ti. Da su­tra pad­ne čvr­sti do­go­vor tri kon­sti­tutiv­na na­ro­da o BiH o svim ključ­nim pi­ta­njima, šta će on­da tu Šmit, ili ra­zni spe­ci­jal­ni iza­sla­ni­ci. BiH je čla­ni­ca UN, a ko­lo­ni­ja. To ne­ma ni­gde. Ap­surd ne­vi­đen.

Prst u oko

GLAS: Ka­ko iza­ći iz ove kri­ze?

LjE­PO­JE­VIĆ: Ide­al­ni sce­na­rio bi bio da ko­nač­no pre­sta­nu gu­ra­ti prst u oku Srp­ske, već da se kroz nad­le­žne in­sti­tu­ci­je re­še sva spor­na pi­ta­nja, uva­ža­va­ju­ći in­te­re­se sve tri kon­sti­tu­ti­v­na na­ro­da. Na­rav­no, pri tome tre­ba po­što­va­ti Dej­to­nom utvr­đe­na pra­va Srp­ske kao en­ti­te­ta. Jed­no­stav­no, na taj na­čin bi se amor­ti­zo­va­la ova na­e­lek­tri­sa­na si­tu­aci­ja, do ko­je su do­brim de­lom do­ve­li ti ra­zni uprav­ni­ci ko­ji ni­kom ne po­la­žu ra­čun. Pre­ma mom mi­šlje­nju, Srp­ska tre­ba da na­sta­vi sa do­sa­da­šnjom po­li­ti­kom, in­sti­tu­ci­o­nal­no šti­te­ći svo­je in­te­re­se, jer Za­pad sva­ku dobronamernost shva­ta kao sla­bost.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana