Си­ни­ша Ље­по­је­вић, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар, за „Глас Српске“: Шмит свје­сно прои­зво­ди кри­зу

Вељ­ко Зељ­ко­вић
Си­ни­ша Ље­по­је­вић, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар, за „Глас Српске“: Шмит свје­сно прои­зво­ди кри­зу

Санк­ци­је су јед­но од оруж­ја ко­је за­пад­не зе­мље у по­сљед­ње ври­је­ме све че­шће ко­ри­сте, али пи­та­ње је да ли, и ко­ји ефе­кат оне мо­гу про­и­зве­сти ка­да је у пи­та­њу Срп­ска, те ко­ли­ко оне мо­гу ус­та­би­ли­ти по­ли­тич­ку сце­ну у БиХ или је до­дат­но де­ста­би­ли­зо­ва­ти.

Ка­же ово за “Глас Срп­ске” по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар Си­ни­ша Ље­по­је­вић ана­ли­зи­ра­ју­ћи тре­нут­ну по­ли­тич­ку кри­зу у БиХ, ко­ју је сво­јим од­лу­ка­ма до­дат­но пр­во пот­пи­рио, он­да и за­па­лио Кристијан Шмит, ко­га вла­сти у Срп­ској не при­зна­ју као ви­со­ког пред­став­ни­ка.

- Ви­де­ће­мо да ли ће Шмит по­сег­ну­ти за но­вим санк­ци­ја­ма. Све је мо­гу­ће. Али исто та­ко сам убе­ђен да Срп­ска има ме­ха­ни­за­ма да се с истим из­бо­ри. Све­до­ци смо да у по­след­ње вре­ме све ви­ше еко­ном­ски уце­њу­ју Срп­ску и ње­но ру­ко­вод­ство, ус­кра­ћу­ју­ћи ин­ве­сти­ци­о­на сред­ства. Пре то­га би­ло је по­ку­ша­ја да се она бло­ки­ра ак­ти­ви­ра­њем ста­рих оба­ве­за пре­ма Лон­дон­ском и Па­ри­ском клу­бу, али Срп­ска је на­ла­зи­ла на­чи­на да се из­ву­че из тих на­мет­ну­тих окол­но­сти - ка­же Ље­по­је­вић.  

ГЛАС: Шмит је на­мет­нуо из­мје­не Кри­вич­ног за­ко­на БиХ пре­ма ко­јим се пред­ви­ђа за­кон­ска мо­гућ­ност кри­вич­ног го­ње­ња оних ко­ји кр­ше Устав БиХ. Оче­ку­је­те ли да не­ко из Са­ра­је­ва кре­не у јед­ну та­кву по­ли­тич­ку и без­бје­д­но­сну аван­ту­ру хап­ше­ња зва­нич­ни­ка Срп­ске?

ЉЕ­ПО­ЈЕ­ВИЋ: Онај ко, у ства­ри, нај­ви­ше не­ги­ра и кр­ши Устав БиХ је­сте Кри­сти­јан Шмит. По тој ло­ги­ци, про­тив ње­га би тре­ба­ло диг­ну­ти оп­ту­жни­цу. Он се, баш као и ње­го­ви прет­ход­ни­ци, по­на­ша као ко­ло­ни­јал­ни гу­вер­нер у др­жа­ви ко­ја има свој устав. Он, пре­ма том истом уставу, не­ма те ин­ге­рен­ци­је. С дру­ге стра­не, Ре­пу­бли­ка Срп­ска са­мо по­ку­ша­ва од­бра­ни­ти сво­ја Уста­вом за­га­ран­то­ва­на пра­ва, и то ин­сти­ту­ци­о­нал­но, не на си­лу, ка­ко то Шмит ра­ди. Он са­мо те­жи по­ли­тич­ко-ме­диј­ским три­ко­ви­ма.

ГЛАС: За­што то ра­ди?

ЉЕ­ПО­ЈЕ­ВИЋ: Жми­ри на чи­ње­ни­цу да се Устав­ни суд по­на­ша као вр­хов­на власт. Умје­сто да овај суд шти­ти Устав, он на­ме­ће за­ко­не и од­лу­ке. И то је про­из­ве­ло стра­шан ха­ос у зе­мљи. Пра­во је на стра­ни Срп­ске. Ни­ко не мо­же би­ти ве­ћи од На­род­не скуп­шти­не. Али не тре­ба оче­ки­ва­ти да то раз­у­ме­ју ти ра­зни ко­ло­ни­јал­ни са­мо­про­гла­ше­ни про­тек­то­ри, са­мо­зва­ни управ­ни­ци БиХ.

ГЛАС: За­што се тај дио за­пад­не ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це уви­јек ба­ви по­сље­ди­ца­ма, не узро­ци­ма не­ке кри­зе у БиХ? То по­не­кад под­сје­ћа на си­ту­а­ци­ју да они ко­ји под­мет­ну не­ки по­жар оста­ју не­ка­жње­ни, док оне ко­ји га по­ку­ша­ва­ју уга­си­ти - про­гла­ша­ва­ју крив­ци­ма.

ЉЕ­ПО­ЈЕ­ВИЋ: Па то је За­пад, они та­ко функ­ци­о­ни­шу. При том су они нај­ве­ћи пи­ро­ма­ни. Ни­шта но­во. То ра­де ка­ко би одр­жа­ли кри­зу и на­пе­тост уну­тар зе­мље. Без кри­за они не мо­гу функ­ци­о­ни­са­ти. Да су­тра пад­не чвр­сти до­го­вор три кон­сти­тутив­на на­ро­да о БиХ о свим кључ­ним пи­та­њима, шта ће он­да ту Шмит, или ра­зни спе­ци­јал­ни иза­сла­ни­ци. БиХ је чла­ни­ца УН, а ко­ло­ни­ја. То не­ма ни­где. Ап­сурд не­ви­ђен.

Прст у око

ГЛАС: Ка­ко иза­ћи из ове кри­зе?

ЉЕ­ПО­ЈЕ­ВИЋ: Иде­ал­ни сце­на­рио би био да ко­нач­но пре­ста­ну гу­ра­ти прст у оку Срп­ске, већ да се кроз над­ле­жне ин­сти­ту­ци­је ре­ше сва спор­на пи­та­ња, ува­жа­ва­ју­ћи ин­те­ре­се све три кон­сти­ту­ти­в­на на­ро­да. На­рав­но, при томе тре­ба по­што­ва­ти Деј­то­ном утвр­ђе­на пра­ва Срп­ске као ен­ти­те­та. Јед­но­став­но, на тај на­чин би се амор­ти­зо­ва­ла ова на­е­лек­три­са­на си­ту­аци­ја, до ко­је су до­брим де­лом до­ве­ли ти ра­зни управ­ни­ци ко­ји ни­ком не по­ла­жу ра­чун. Пре­ма мом ми­шље­њу, Срп­ска тре­ба да на­ста­ви са до­са­да­шњом по­ли­ти­ком, ин­сти­ту­ци­о­нал­но шти­те­ћи сво­је ин­те­ре­се, јер За­пад сва­ку добронамерност схва­та као сла­бост.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана