Отворена из­ло­жба "Ве­ли­ка тај­на" по­све­ће­на срп­ској пје­сни­ки­њи Де­сан­ки Мак­си­мо­вић

Илијана Божић
Отворена из­ло­жба "Ве­ли­ка тај­на" по­све­ће­на срп­ској пје­сни­ки­њи Де­сан­ки Мак­си­мо­вић

БА­ЊА­ЛУ­КА - Из­ло­жба "Ве­ли­ка тај­на" по­све­ће­на срп­ској пје­сни­ки­њи Де­сан­ки Мак­си­мо­вић, ко­ја је сво­јим ства­ра­ла­штвом оста­ви­ла не­из­бри­сив траг у срп­ској књи­жев­но­сти и кул­ту­ри, отво­ре­на је синоћ у Ака­де­ми­ји на­у­ка и умјет­но­сти Ре­пу­бли­ке Срп­ске у Ба­ња­лу­ци.

Ри­јеч је о би­о­граф­ској из­ло­жби ко­ја је при­ре­ђе­на по­во­дом 125 го­ди­на од ро­ђе­ња и 30 го­ди­на од смр­ти ове ве­ли­ке пје­сни­ки­ње. По­став­ка је јед­на у ни­зу ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­ји­ма ће ове го­ди­не би­ти оби­ље­же­но 30 го­ди­на од осни­ва­ња Ака­де­ми­је на­у­ка и умјет­но­сти РС.

Сти­хо­ви Де­сан­ке Мак­си­мо­вић пу­ни осје­ћај­но­сти и то­пли­не по­зи­ва­ју љу­де да бу­ду пле­ме­ни­ти, по­но­сни и по­сто­ја­ни, али и да по­шту­ју дру­га­чи­ја увје­ре­ња и на­че­ла. Кроз сво­је пје­сме Де­сан­ка Мак­си­мо­вић ис­ти­ца­ла је ври­јед­ност сло­бо­де, ода­но­сти, хра­бро­сти и не­ко­ри­сто­љу­бља.

Пје­ва­ла је о љу­ба­ви и о отаџ­би­ни, а не­ке од ње­них нај­љеп­ших пје­са­ма су "Пред­о­се­ћа­ње", "Стреп­ња", Кр­ва­ва бај­ка", те "Тра­жим по­ми­ло­ва­ње". Де­сан­ка Мак­си­мо­вић је сма­тра­ла да дје­ца тре­ба да зна­ју про­шлост и све што је би­ло при­је њих да би мо­гла да гра­де бу­дућ­ност. Но­си­ла је у се­би сна­жну искру, ства­ра­лач­ки под­сти­цај и ду­хов­ну енер­ги­ју.

Го­во­ре­ћи о "Ве­ли­кој тај­ни" на отва­ра­њу из­ло­жбе ака­де­мик Ми­ли­во­је Ун­ко­вић је ис­та­као да је Де­сан­ка Мак­си­мо­вић ства­ра­ла­штвом над­ма­ши­ла ври­је­ме и про­стор те да је за жи­во­та до­би­ла спо­ме­ник, што је ри­јет­кост.

- Све оно што је бит­но ка­да је у пи­та­њу Де­сан­ка и на­ма слу­жи на част и "ар­ми­ра" те­ме­ље ове ку­ће још бо­ље би­о­граф­ском из­ло­жбом - ре­као је Ун­ко­вић.

На­вео је да је Де­сан­ка Мак­си­мо­вић, пре­ма "Со­ро­ше­вој кон­цеп­ци­ји" тре­ба­ло да бу­де из­ба­че­на и из школ­ске лек­ти­ре, али да је она ви­со­ко на пи­је­де­ста­лу са ко­јег је ни­ко не мо­же ски­ну­ти.

- Она је то за­слу­жи­ла ме­ђу Не­ма­њи­ћи­ма, Ње­го­шем и дру­гим ве­ли­ка­ни­ма - ка­зао је Ун­ко­вић.

До­дао је да је суд­би­на пје­сни­ка и умјет­ни­ка да на сво­јим пле­ћи­ма но­се на­шу исто­ри­ју и да од­бо­лу­ју не­ке ства­ри те да у том сми­слу тре­ба да има бу­де­мо за­хвал­ни.

По­став­ка "Ве­ли­ка тај­на" би­ће отво­ре­на до 30. ју­на.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана