Otvorena iz­lo­žba "Ve­li­ka taj­na" po­sve­će­na srp­skoj pje­sni­ki­nji De­san­ki Mak­si­mo­vić

Ilijana Božić
Otvorena iz­lo­žba "Ve­li­ka taj­na" po­sve­će­na srp­skoj pje­sni­ki­nji De­san­ki Mak­si­mo­vić

BA­NjA­LU­KA - Iz­lo­žba "Ve­li­ka taj­na" po­sve­će­na srp­skoj pje­sni­ki­nji De­san­ki Mak­si­mo­vić, ko­ja je svo­jim stva­ra­la­štvom osta­vi­la ne­iz­bri­siv trag u srp­skoj knji­žev­no­sti i kul­tu­ri, otvo­re­na je sinoć u Aka­de­mi­ji na­u­ka i umjet­no­sti Re­pu­bli­ke Srp­ske u Ba­nja­lu­ci.

Ri­ječ je o bi­o­graf­skoj iz­lo­žbi ko­ja je pri­re­đe­na po­vo­dom 125 go­di­na od ro­đe­nja i 30 go­di­na od smr­ti ove ve­li­ke pje­sni­ki­nje. Po­stav­ka je jed­na u ni­zu ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ji­ma će ove go­di­ne bi­ti obi­lje­že­no 30 go­di­na od osni­va­nja Aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti RS.

Sti­ho­vi De­san­ke Mak­si­mo­vić pu­ni osje­ćaj­no­sti i to­pli­ne po­zi­va­ju lju­de da bu­du ple­me­ni­ti, po­no­sni i po­sto­ja­ni, ali i da po­štu­ju dru­ga­či­ja uvje­re­nja i na­če­la. Kroz svo­je pje­sme De­san­ka Mak­si­mo­vić is­ti­ca­la je vri­jed­nost slo­bo­de, oda­no­sti, hra­bro­sti i ne­ko­ri­sto­lju­blja.

Pje­va­la je o lju­ba­vi i o otadž­bi­ni, a ne­ke od nje­nih naj­ljep­ših pje­sa­ma su "Pred­o­se­ća­nje", "Strep­nja", Kr­va­va baj­ka", te "Tra­žim po­mi­lo­va­nje". De­san­ka Mak­si­mo­vić je sma­tra­la da dje­ca tre­ba da zna­ju pro­šlost i sve što je bi­lo pri­je njih da bi mo­gla da gra­de bu­duć­nost. No­si­la je u se­bi sna­žnu iskru, stva­ra­lač­ki pod­sti­caj i du­hov­nu ener­gi­ju.

Go­vo­re­ći o "Ve­li­koj taj­ni" na otva­ra­nju iz­lo­žbe aka­de­mik Mi­li­vo­je Un­ko­vić je is­ta­kao da je De­san­ka Mak­si­mo­vić stva­ra­la­štvom nad­ma­ši­la vri­je­me i pro­stor te da je za ži­vo­ta do­bi­la spo­me­nik, što je ri­jet­kost.

- Sve ono što je bit­no ka­da je u pi­ta­nju De­san­ka i na­ma slu­ži na čast i "ar­mi­ra" te­me­lje ove ku­će još bo­lje bi­o­graf­skom iz­lo­žbom - re­kao je Un­ko­vić.

Na­veo je da je De­san­ka Mak­si­mo­vić, pre­ma "So­ro­še­voj kon­cep­ci­ji" tre­ba­lo da bu­de iz­ba­če­na i iz škol­ske lek­ti­re, ali da je ona vi­so­ko na pi­je­de­sta­lu sa ko­jeg je ni­ko ne mo­že ski­nu­ti.

- Ona je to za­slu­ži­la me­đu Ne­ma­nji­ći­ma, Nje­go­šem i dru­gim ve­li­ka­ni­ma - ka­zao je Un­ko­vić.

Do­dao je da je sud­bi­na pje­sni­ka i umjet­ni­ka da na svo­jim ple­ći­ma no­se na­šu isto­ri­ju i da od­bo­lu­ju ne­ke stva­ri te da u tom smi­slu tre­ba da ima bu­de­mo za­hval­ni.

Po­stav­ka "Ve­li­ka taj­na" bi­će otvo­re­na do 30. ju­na.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana