Pi­ja­ni­sta Ne­boj­ša Mak­si­mo­vić na­stu­pio u Ba­nja­lu­ci

Milanka Mitrić
Pi­ja­ni­sta Ne­boj­ša Mak­si­mo­vić na­stu­pio u Ba­nja­lu­ci

BA­NjA­LU­KA - Me­lo­di­je ve­li­kih kom­po­zi­to­ra ko­je su na­sta­le u ne­kim dru­gim vre­me­ni­ma, uvi­jek su pra­vo uži­va­nje za lju­bi­te­lje kla­si­ke, po­go­to­vo ka­da do­bi­ju no­vi pri­zvuk i bu­du od­svi­ra­ne na kla­vi­ru.

Je­dan od kon­ce­ra­ta na ko­jem su, u zvu­ci­ma kla­vi­ra i kom­po­zi­ci­ja­ma Mo­de­sta Mu­sorg­skog i Fran­ca Li­sta, lju­bi­te­lji kla­si­ke ima­li pri­li­ku da uži­va­ju je kon­cert pi­ja­ni­ste Ne­boj­še Mak­si­mo­vi­ća, ko­ji je na­stu­pio u kon­cert­noj dvo­ra­ni Ban­skog dvo­ra  Kul­tur­nog cen­tra u Ba­nja­lu­ci.

Mak­si­mo­vić je već po­znat pu­bli­ci u Ba­nja­lu­ci, s ob­zi­rom na to da je u Ban­skom dvo­ru na­stu­pao ne­ko­li­ko pu­ta. Ovog pu­ta po­sje­ti­o­ci­ma se pred­sta­vio no­vim pro­gra­mom.

- Ovaj put su to bi­le "Sli­ke sa iz­lo­žbe" Mo­de­sta Mu­sorg­skog u aran­žma­nu Vla­di­mi­ra Ho­ro­vi­ca ko­ji se na ovim pro­sto­ri­ma ni­ka­da ni­je čuo uži­vo, a i ge­ne­ral­no se pri­lič­no ret­ko iz­vo­di ka­ko zbog te­ško do­stup­ne par­ti­tu­re ta­ko i zbog enorm­nih pi­ja­ni­stič­kih zah­te­va ko­ja ova par­ti­tu­ra po­sta­vlja pred iz­vo­đa­ča. Me­đu­tim, sa dru­ge stra­ne, go­di­na­ma sam je tra­žio po­što vo­lim to de­lo i u ori­gi­nal­noj ver­zi­ji Mu­sorg­skog i u Ra­ve­lo­voj or­ke­star­skoj ver­zi­ji i u ovoj ver­zi­ji ko­ja za­pra­vo su­bli­mi­ra pret­hod­ne dve na­ve­de­ne ver­zi­je uz ne­ke ka­rak­te­ri­stič­ne Ho­ro­vi­co­ve vir­tu­o­zne do­dat­ke. Čim sam je na­šao, uhva­tio sam se sa tim u ko­štac - ob­ja­snio je Mak­si­mo­vić ra­ni­je za "Glas".

Dje­la Mu­sorg­skog svi­rao je u pr­vom di­je­lu na­stu­pa, a dru­gi dio kon­cer­ta  či­nio je iz­bor iz opu­sa Fran­ca Li­sta ko­ji je je­dan od nje­go­vih omi­lje­nih kom­po­zi­to­ra.

Ne­boj­ša Mak­si­mo­vić je ro­đen 1979. go­di­ne u Be­o­gra­du. Sa dvi­je go­di­ne po­čeo je da svi­ra kla­vir, a sa če­ti­ri go­di­ne je pri­mljen u mu­zič­ku ško­lu "Sla­ven­ski" u kla­su prof. Gor­da­ne Jo­va­no­vić. Di­plo­mi­rao je 1999. go­di­ne sa na­gra­dom za naj­bo­lji uspjeh iz kla­vi­ra na Fa­kul­te­tu mu­zič­ke umet­no­sti u Be­o­gra­du u kla­si prof. Ne­ve­ne Po­po­vić, a po­tom i ma­gi­stri­rao 2004. go­di­ne u is­toj kla­si sa naj­vi­šim ocje­na­ma. Ma­gi­stri­rao je i na Aka­de­mi­ji "San­ta Ce­ci­lia" u Ri­mu kod prof. Ser­đa Per­ti­ka­ro­li­ja 2006. go­di­ne. Dok­to­ri­rao je 2009. go­di­ne na Fa­kul­te­tu mu­zič­ke umet­no­sti u Be­o­gra­du u kla­si prof. Ne­ve­ne Po­po­vić od­bra­niv­ši pr­vi umjetnički dok­to­rat na toj in­sti­tu­ci­ji. Mak­si­mo­vić na­stu­pa od svo­je če­tvr­te go­di­ne, i to­kom ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja, odr­žao je kon­cer­te ši­rom ze­mlje i ino­stran­stva, a za svoj rad na­gra­đen je broj­nim pri­zna­nji­ma.

Tre­nut­no ra­di kao van­red­ni pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu mu­zič­ke umet­no­sti u Be­o­gra­du.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana