Књига Ђор­ђа Ву­ко­ви­ћа про­мо­ви­са­на у Бањалу­ци: Српско пи­тање у БиХ и даље отво­ре­но

Књига  Ђор­ђа Ву­ко­ви­ћа про­мо­ви­са­на у Бањалу­ци: Српско пи­тање у БиХ и даље отво­ре­но 18.10.2018 12:14 | Ж. М.

Бањалу­ка - Српско пи­тање у БиХ ве­ома је сло­же­но, још је отво­ре­но, а ис­то­риј­ски про­це­си на ко­је су ути­ца­ли и ути­чу инос­тра­ни и до­ма­ћи чи­ни­оци још ни­су за­врше­ни.

Ре­че­но је ово пре­кси­ноћ на про­мо­ци­ји књиге "Пред­стра­жа сла­ве и пла­ча - српско пи­тање у БиХ при­је и по­сли­је Ју­го­сла­ви­је", ауто­ра про­фе­со­ра на Фа­кул­те­ту по­ли­ти­чких на­ука у Бањалу­ци Ђор­ђа Ву­ко­ви­ћа, у из­дању бањалу­чког ФПН-а и Ин­сти­ту­та за по­ли­ти­чке сту­ди­је из Бео­гра­да.

Про­фе­сор на ФПН-у Жељко Бу­ди­мир ис­та­као је да књига пред­ставља је­дин­ствен пре­глед по­ли­ти­чке ми­сли и увид у акти­внос­ти Срба у БиХ од пе­ри­ода ус­тан­ка у Бо­сан­ској Кра­ји­ни и Хер­це­го­ви­ни у дру­гој по­ло­ви­ни 19. ви­је­ка па до ре­цен­тних по­ли­ти­чких до­га­ђа­ја у 21. ви­је­ку.

- Српска на­ука о по­ли­ти­ци не­ма рад ова­квог ка­ра­кте­ра у свом опу­су и овај ру­ко­пис ће пос­та­ти уга­они ка­мен свих нау­чних ис­тра­жи­вања српског по­ли­ти­чког жи­во­та и ми­сли у БиХ - ре­као је Бу­ди­мир.

Ис­то­ри­чар и про­фе­сор на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бањалу­ци Го­ран Ла­ти­но­вић ре­као је да је Ву­ко­вић по­ку­шао да од­го­во­ри на низ кру­пних пи­тања да­ју­ћи зна­ча­јан при­лог бољем ра­зу­ми­је­вању српског пи­тања у БиХ, одно­сно про­уча­вању ис­то­ри­је Ре­пу­бли­ке Српске.

- При то­ме ни­је се ус­тру­ча­вао да пос­та­ви низ пи­тања о са­дашњос­ти, али и да по­ну­ди мо­гу­ће од­го­во­ре. Ву­ко­вић је до­бро при­ми­је­тио да је на­ци­онал­на ми­сао жи­ви ор­га­ни­зам, по­дло­жан про­мје­на­ма - на­гла­сио је Ла­ти­но­вић.

У пу­ној ви­је­ћни­ци Бан­ског дво­ра о дје­лу је го­во­рио и сам аутор. Про­фе­сор Ву­ко­вић аутор је ви­ше зна­чај­них књига из облас­ти по­ли­ти­ке и по­ли­ти­чке кул­ту­ре, а по­се­бно су за­па­же­на дје­ла "Те­мељи и ра­зва­ли­не по­ли­ти­чке кул­ту­ре" и "Кон­тек­ст по­ли­ти­чке кул­ту­ре".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица