Poslanici zatražili posebnu sjednicu Narodne skupštine o spornoj rezoluciji

GS
Poslanici zatražili posebnu sjednicu Narodne skupštine o spornoj rezoluciji

BANjALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaprimio je zahtjev koji su potpisali poslanici šest klubova poslanika, poslanička grupa i dva nezavisna poslanika u kome se traži održavanje posebne sjednice koja bi bila posvećena razmatranju informacije o Rezoluciji o poštivanju žrtava fašističkog režima i pokreta.

Usvajanje ove rezolucije na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH izazvalo je oštre reakcije u Republici Srpskoj. Za pri­je­dlog re­zo­lu­ci­je, ko­ji je po­dnio po­sla­nički klub Na­ša stran­ka - Ne­za­vi­sni blok Pre­drag Ko­jo­vić, Aida Ba­ručija, Mir­ja­na Ma­rin­ko­vić-Le­pić i Da­mir Ar­na­ut,  gla­sa­li su po­sla­ni­ci PDP-a i SDS-a, a aman­dma­ni SNSD-a ni­su usvo­je­ni

- Zahtjev za održavanje posebne sjednice potpisali su dva nezavisna poslanika, te poslanici klubova SNSD-a, DNS-a, DEMOS-a, SPS-a, Ujedinjene Srpske, NDP-a i poslaničke grupe Socijalističke partije - saopšteno je iz Narodne skupštine.

Prijedlog je da se posebna sjednica NSRS održi u ponedjeljak, a o terminu će odlučiti Kolegijum Narodne skupštine.

Sjednica Kolegijuma biće održana u petak u 11 časova.

Da će biti zatražena posebna sjednica na kojoj će biti riječi o za Srbe spornoj rezoluciji, ali i o ra­zličitim te­ma­ma u ve­zi sa Dru­gim svjet­skim ra­tom u ko­me su naj­vi­še stra­da­li Srbi, najavio je prije nekoliko dana šef Klu­ba po­sla­ni­ka SNSD-a u Na­ro­dnoj skup­šti­ni Re­pu­bli­ke Srpske Igor Žunić.

Da će sjednica biti zatražena nakon toga je potvrdio i pred­sje­dnik SNSD-a Mi­lo­rad Do­dik koji je re­kao da su SDS i PDP po­drškom Re­zo­lu­ci­ji o po­šti­va­nju žrta­va fa­šis­tičkih režima i po­kre­ta zai­gra­li opa­snu igru i is­ta­kao da je ovo, pri­je sve­ga, po­li­tička pri­pre­ma da bi na sličan način po­ku­ša­li da u Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni pro­vu­ku ne­što u ve­zi sa Sre­bre­ni­com.

- U toj re­zo­lu­ci­ji je mo­ra­lo pi­sa­ti da je NDH po­kri­va­la da­naš­nju te­ri­to­ri­ju BiH, Hrvat­ske i ne­kih dru­gih di­je­lo­va i da je drža­vna po­li­ti­ka NDH, u ko­joj su značaj­no učes­tvo­va­li mu­sli­ma­ni, ima­la za cilj da po­bi­je Srbe, Je­vre­je i Ro­me na ovim pros­to­ri­ma što su ve­oma pre­da­no ra­di­li tih go­di­na i po­zna­ta je činje­ni­ca ko­li­ko je lju­di stra­da­lo. Ova­kva re­la­ti­vi­za­ci­ja i da­va­nje značaja BiH ko­ji joj ne pri­pa­da je čis­ta re­vi­zi­ja is­to­ri­je i is­to­rij­ska na­uka ne može da pot­vrdi odre­dbe ove re­zo­lu­ci­je - re­kao je Do­dik, a slične primjedbe imali su i predstavnici ostalih stranaka koje su zatražile posebnu sjednicu, kao i brojni istoričari i predstavnici udruženja poput SUBNORA i Boračke organizacije Republike Srpske.

S druge strane, predstavnici PDP-a i SDS-a naglasili su da u rezoluciji nema ništa sporno i da je njom osuđeno nedavno održavanje mise za Blajburg u Sarajevu .

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana