Kon­cer­tom Eli­ze To­me­li­ni za­tvo­ren fe­sti­val "Je­se­nja so­na­ta" u Ba­nja­lu­ci: Kla­si­ka uži­va­nje i du­šev­na hra­na

Milanka Mitrić
Kon­cer­tom Eli­ze To­me­li­ni za­tvo­ren fe­sti­val "Je­se­nja so­na­ta" u Ba­nja­lu­ci: Kla­si­ka uži­va­nje i du­šev­na hra­na

BA­NjA­LU­KA - Da­ni je­se­ni u Ba­nja­lu­ci la­ga­no po­sta­ju i da­ni "Je­se­nje so­na­te", jed­nog kva­li­tet­nog i vr­hun­skog mu­zič­kog do­ga­đa­ja po­sve­će­nog kla­sič­noj mu­zi­ci i svi­ma ko­ji uži­va­ju i na svoj na­čin do­ži­vlja­va­ju zvu­ke kla­si­ke, kao hra­nu za du­šu, kao ne­što div­no, uz­vi­še­no i po­treb­no.

U po­sljed­njih ne­ko­li­ko da­na pu­bli­ka je mo­gla da uži­va u na­dah­nu­tim kom­po­zi­ci­ja­ma i još na­dah­nu­ti­jim iz­vo­đe­nji­ma umjet­ni­ka ko­ji ži­ve za kla­si­ku i kroz kla­si­ku.

Ve­li­čan­stve­nim kon­cer­tom po­zna­te ita­li­jan­ske pi­ja­nist­ki­nje Eli­ze To­me­li­ni u kon­cert­noj dvo­ra­ni Ban­skog dvo­ra Kul­tur­nog cen­tra za­tvo­ren je 2. In­ter­na­ci­o­nal­ni fe­sti­val mu­zi­ke "Je­se­nja so­na­ta".

Na re­per­to­a­ru kon­cer­ta na­šla su se dje­la Fran­ca Li­sta i Ser­ge­ja Rah­ma­nji­no­va, a pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku da pri­su­stvu­je jed­nom pre­div­nom mu­zič­kom do­ga­đa­ju i da uži­va u ma­e­stral­nom iz­vo­đe­nju ove vr­hun­ske umjet­ni­ce. Do­kaz to­me, iako ni­ka­kvo do­ka­zi­va­nje ova­kvoj umjet­ni­ci ni­je po­treb­no, je­ste i to što je pu­bli­ka apla­u­di­ra­la, te je To­me­li­ni­je­va iz­ve­la još tri kom­po­zi­ci­je mi­mo svog pro­gra­ma.

Iz­vo­đe­njem Li­sto­vih Tran­scen­den­tal­nih eti­da na te­me Pa­ga­ni­ni­ja (u ori­gi­nal­noj ver­zi­ji iz 1838. go­di­ne), To­me­li­ni­je­va je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na po­sta­la pr­va že­na ko­ja je to uspje­la, a 2017. go­di­ne svi­ra­la je na kla­vi­ru na vr­hu Mon­te Ro­sa, na 4.460 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne.

Dje­la su ba­zi­ra­na na kom­po­zi­ci­ja­ma Ni­ko­la Pa­ga­ni­ni­ja za vi­o­li­nu i pred­sta­vlja­ju ne­ka od naj­za­htjev­ni­jim dje­la za kla­vir.

- Ovaj pro­gram je ve­o­ma za­htje­van. Eti­de su po­seb­ne. List je sve što je Pa­ga­ni­ni na­pi­sao za vi­o­li­nu pre­tvo­rio u ver­zi­ju za kla­vir. Naj­ve­ća te­ži­na je što u ovim dje­li­ma mo­že­mo da pro­na­đe­mo sti­lo­ve i teh­ni­ke ko­je je List mo­gao da od­svi­ra i na­u­či i svi­ra, ali ni­ka­da ove eti­de ni­je svi­rao uži­vo, jer je sma­trao da su su­vi­še te­ške za iz­vo­đe­nje - re­kla je pi­ja­nist­ki­nja Eli­za To­me­li­ni.

To­me­li­ni­je­va je ob­ja­sni­la da joj je iz­ra­zi­to za­do­volj­stvo što je baš ona za­tvo­ri­la ovo­go­di­šnji fe­sti­val, ko­ji je u če­tvr­tak otvo­rio "Hen­šel kvar­tet" iz Nje­mač­ke.

- Dra­go mi je što sam svi­ra­la po­sljed­nja, znam da je ovo od­li­čan fe­sti­val i da su umjet­ni­ci i or­ga­ni­za­ci­ja od­lič­ni. Sve je sa­vr­še­no - re­kla je To­me­li­ni­je­va.

Na "Je­se­njoj so­na­ti" ove go­di­ne na­stu­pi­li su i vi­o­li­nist­ki­nja Jo­va­na Ra­ljić, pi­ja­ni­sta Ha­fez Ba­ba­ša­hi, gi­ta­ri­sta i la­u­ti­sta Edin Ka­ra­ma­zov, vi­o­li­sta Alek­san­dar Mi­lo­šev, fla­u­ti­sta Da­ni Bo­šnjak, te pi­ja­ni­sta Mi­haj­lo Zur­ko­vić i vi­o­lon­če­li­sta Mar­ko Mi­le­tić.

- To­kom pet fe­sti­val­skih da­na ugo­sti­li smo ne­ka od naj­zna­čaj­ni­jih ime­na umjet­nič­ke mu­zi­ke da­na­šnji­ce i po ocje­ni mno­gih uspje­li da na­pra­vi­mo do­dat­ni is­ko­rak u or­ga­ni­za­ci­o­nom i kva­li­ta­tiv­nom smi­slu. Po­seb­no smo po­no­sni na mak­si­mal­nu po­sje­će­nost svih kon­cert­nih ve­če­ri, kao i na re­ak­ci­je pri­zna­tih umjet­ni­ka i uče­sni­ka fe­sti­va­la na ne­sva­ki­da­šnju aku­sti­ku kon­cert­ne dvo­ra­ne Ban­skog dvo­ra. Ma­e­stral­nim kon­cer­tom ita­li­jan­ske pi­ja­nist­ki­nje svjet­skog gla­sa Eli­ze To­me­li­ni na naj­ljep­ši mo­gu­ći na­čin spu­šte­na je za­vje­sa na ovo­go­di­šnje fe­sti­val­sko iz­da­nje In­ter­na­ci­o­nal­nog mu­zič­kog fe­sti­va­la "Je­se­nja so­na­ta" - re­kao je di­rek­tor Ban­skog dvo­ra Kul­tur­nog cen­tra Mla­den Ma­to­vić.

On je iz­ra­zio na­du da će fe­sti­val u bu­duć­no­sti po­sta­ti tra­di­ci­o­nal­na i pre­po­zna­tlji­va kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja, ko­ja će sti­mu­li­sa­ti mu­zič­ki i kul­tur­ni raz­voj Ba­nja­lu­ke i Re­pu­bli­ke Srp­ske.

Festival je realizovan zahvaljujući podršci pokrovitelja Grada Banja Luka i Ministarstva prosvjete i kulture Republike srpske, te Adiko banke - banke partnera Banskog dvora.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana