ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године

20.07.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

**************

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Ђакона Авакума 15

Тел: 052-418-960

Факс: 052-418-961

Е-mail: os032@teol.net

ЈАВНИ КОНКУРС

1.       Директор школе............................................................................1 извршилац.

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица расписује конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177., став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ, односно диплома о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од 6 мјесеци),

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом и неће бити враћени кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво путем поште на адресу школе са назнаком “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица.

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**************************                   

                                                         

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

УЛ. ПЕТРА КОЧИЋА БР. 2

НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

I - Конкурс се расписује за попуну упражњеног радног мјеста начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у Општинској управи општине Нови Град.

II - Опис послова и радних задатака

Опис послова и радних задатака дат је у члановима 64. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Нови Град.

III Мандат и статус

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине који га је изабрао и има статус руководећег службеника прве категорије и права из радног односа остварује у складу са Законом.

IV Општи и посебни услови

1) Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

2) Посебни услови:

1. ВСС - друштвеног, техничког или биотехничког смјера или први циклус студија друштвеног, техничког или биотехничког смјера са најмање 240 ECTS бодова

2. Положен стручни испит за рад у општинској управи;

3. Најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

Изузетно, кандидат који је у другим организацијама и органима радио, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења. Уколико кандидат не положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци, престаје му радни однос.

V - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.

VI - Потребна документација

1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, коју кандидати могу преузети са службене интернет странице Агенције за државну управу РС хттп://аду.владарс.нет.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

2) Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и потписане изјаве:

1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4. да не постоји неспојивост у складу са чланом 43-47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе који регулишу неспојивост и сукоб интереса, а које су саставни дио пријаве на јавни конкурс.

3) Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1. дипломе о завршеној стручној спреми;

2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 (шест) мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС;

3. Исправе о радном искуству (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4. Исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове.

VII - Поступак избора кандидата

1. Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

2. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

3. Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из члана В став 2) тачке 1, 3. и 4. јавног конкурса, увјерење о општој здравственој способности и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

4. Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 3) овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 3) овог члана.

VIII - Рок и мјесто подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику РС”, дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Општине Нови Град хттп://њњњ.опстина-новиград.цом/.

Пријаве се достављају лично на протокол или поштом, на адресу Општине Нови Град, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

*************

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

УЛ. ПЕТРА КОЧИЋА БР. 2

НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

I - Конкурс се расписује за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској управи општине Нови Град, на неодређено вријеме и то на радна мјеста:

1. Стручни сарадник за протокол (1 извршилац).

2. Виши стручни сарадник за унапређење пословне инфраструктуре (1 извршилац);

II - Опис послова и радних задатака

Опис послова и радних задатака дат је у члану 60. и 64. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Нови Град.

III Општи и посебни услови

1) Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

2) Посебни услови:

И За стручног сарадника за протокол:

1. Средња стручна спрема, IV степен друштвеног смјера;

2. Положен стручни испит за рад у општинској управи;

3. Најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

II За вишег стручног сарадника за унапређење пословне инфраструктуре:

1. ВШС - економиста или први циклус студија економског смјера са најмање 180 ECTS бодова;

2. Положен стручни испит за рад у општинској управи;

3. Најмање девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

Изузетно, кандидат који је у другим организацијама и органима радио, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења. Уколико кандидат не положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци, престаје му радни однос.

IV - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.

V - Потребна документација

1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, коју кандидати могу преузети са службене интернет странице Агенције за државну управе РС хттп://аду.владарс.нет.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

2) Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и потписане изјаве:

1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса;

4.  да не постоји неспојивост у складу са чланом 43-47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе који регулишу неспојивост и сукоб интереса, а које су саставни дио пријаве на јавни конкурс.

3) Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1. дипломе о завршеној стручној спреми;

2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 (шест) мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број: 68/11, 85/11 и 7/15);

3. Исправе о радном искуству (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4. Исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове.

VI - Поступак избора кандидата

1) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

2) О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

3) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из члана В став 2) тачке 1, 3. и 4. јавног конкурса, увјерење о општој здравственој способности и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

4) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 3) овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 3) овог члана.

VII - Рок и мјесто подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Општине Нови Град хттп://њњњ.опстина-новиград.цом/.

Пријаве се достављају лично на протокол или поштом, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

****************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ЂУРО РАДМАНОВИЋ”

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4, НОВИ ГРАД;

Тел: 052/752-125; Тел./факс: 052/751-230;

Е-mail: ss36@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. На одређено вријеме:

1.1. наставник предмета конструисање - техничар мехатронике (дипломирани инжењер машинства), 1 извршилац, 3 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању ……………….. до 31.8.2019. г.;

1.2. теоријска настава фармацеутски техничар (доктор медицине), 1 извршилац, 11 часова, приправник…………………………..........31.8.2019. г.

1.3. наставник предмета саобраћајне струке (теоријска и практична настава) - дипломирани инжењер друмског саобраћаја, 1 извршилац, 19 часова, приправник………………………31.8.2019. г.;

1.4. наставник теоријске наставе фармацеутски техничар, дипломирани фармацеут, 1 извршилац, 7 часова, приправник……………….. до 31.8.2019. године;

1.5. професор енглеског језика, 1 извршилац, 6 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, до повратка раднице са породиљског боловања;

1.6. професор њемачког језика, 1 извршилац, 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, до повратка раднице са породиљског боловања;

1.7. наставник практичне наставе - машинска група предмета (бравар), 1 извршилац, 12 часова, приправник……………….. до 31.8.2019. г.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, чланова 1, 2, 9, 14. и 17. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

б) овјерену фотокопију радне књижице;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању, за радна мјеста за која се тражи наведено;

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

ђ) увјерење о радном стажу од ранијег/их послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана 9.8.2018. године (четвртак) у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити ПРИЈАВА НА КОНКУРС (НАВЕСТИ РАДНО МЈЕСТО ЗА КОЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ), а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                    

*********

ИНДУСТРОПРОЈЕКТ АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР, ул. Вожда Карађорђа бр. 14

Тел. (052) 232-645, 234-646

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС).................................................... 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

2. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) - термотехничке инсталације ......... 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине - хидро смјер (ВСС) ..................................... 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

4. Дипломирани инжењер архитектуре (ВСС) ............................................................ 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету),

- лиценцу (овјерену фотокопију),

- доказ о радном искуству (овјерену копију радне књижице),

- биографију,

 - извод из матичне књиге рођених,

 - доказ о положеној Б категорији,

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

Напомена

У случају да се не јаве лица са радним искуством, узеће се у разматрање и молбе лица без радног искуства (приправника).

Могућност обављања послова у канцеларијама у Бањалуци. Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица