"Baj­ka o ma­lom Ni­ko­li" premijerno odigrana u Dječijem pozorištu Republike Srpske

Milanka Mitrić
Foto: Svjetlana Panić Vasić

BA­NjA­LU­KA - Sve što je po­treb­no sva­ko­me od nas u svi­je­tu u ko­jem sa­da ži­vi­mo su lju­bav i pa­žnja ro­di­te­lja, pri­ja­te­lja, bli­skih lju­di i za to ne po­sto­ji ni­ka­kva za­mje­na, a po­go­to­vo ne ona ma­te­ri­jal­na.

Ta­kvu po­u­ku, iz­me­đu osta­log, no­si i no­va pred­sta­va Dje­či­jeg po­zo­ri­šta Re­pu­bli­ke Srp­ske "Baj­ka o ma­lom Ni­ko­li", ko­ja oži­vlja­va pri­ču o jed­noj po­ro­di­ci i o jed­nom dje­ča­ku Ni­ko­li, ko­ji ima sve igrač­ke ko­je po­že­li, ali mu ne­do­sta­je ne­što mno­go bit­ni­je - ljubav i pažnja roditelja.

Pred­sta­va je ra­đe­na po tek­stu Mi­li­vo­ja Mla­đe­no­vi­ća, a u re­ži­ji Emi­li­je Mr­da­ko­vić i na sce­ni Dje­či­jeg po­zo­ri­šta Re­pu­bli­ke Srp­ske premijer­no je od­i­gra­na  večeras, dok je repriza zakazana za sutra u 18 časova.

U pred­sta­vi "Baj­ka o ma­lom Ni­ko­li" igra­ju Ni­ko­la Mi­la­ko­vić, Dra­ga­na Ilić, Alek­san­dar Ru­njić i Je­le­na Gli­zi­jan. Za sce­no­gra­fi­ju je za­du­že­na Adri­ja­na Do­bre­va, za iz­ra­du lu­ta­ka i ko­sti­ma Ed­na Mač­ko­vić, dok je kom­po­zi­tor Alek­sej Mr­da­ko­vić.

Sa­ma rad­nja pra­ti ži­vot dje­ča­ka Ni­ko­le, ko­ji stal­no igra vi­deo-igre na ta­ble­tu, ko­ji ima sve igrač­ke ko­je po­že­li (što nje­gov otac ne­ko­li­ko pu­ta i na­gla­si - naj­sku­plje igrač­ke), a ko­je ga če­sto i ne za­ni­ma­ju, zatim nje­go­ve ro­di­te­lje, ko­ji su vi­še od­sut­ni ne­go što su pri­sut­ni u nje­go­vom ži­vo­tu, te on osje­ća usa­mlje­nost i svo­je ne­za­do­volj­stvo is­po­lja­va na ma­lo agre­siv­ni­ji na­čin, za­tva­ra­ju­ći se u iz­mi­šlje­ni svi­jet.

- De­te u to­me ne mo­že da se sna­đe. To se is­po­lja­va u agre­siv­nom po­na­ša­nju, a ro­di­te­lji su zbu­nje­ni ka­ko s de­te­tom da iza­đu na kraj. Ta­kav je naš glav­ni lik de­čak ko­ji ima osam go­di­na i ko­ji tra­ga za lju­ba­vlju i pa­žnjom - re­kla je re­ži­ser­ka Emi­li­ja Mr­da­ko­vić, go­vo­re­ći o ovoj pred­sta­vi i nje­noj su­šti­ni.

S jed­ne stra­ne, Ni­ko­li­ni ro­di­te­lji že­le da on ma­nje vre­me­na pro­vo­di na ta­ble­tu, a sa dru­ge, Ni­ko­la že­li da oni vi­še bu­du tu.

- Iz usa­mlje­no­sti i bri­ge on be­ži u svet vi­deo-iga­ra, za­tva­ra se i pra­vi svoj svet ko­ji za­pra­vo ne po­sto­ji, ali iz ko­jeg je ja­ko te­ško iza­ći. Ova pred­sta­va otva­ra ne­ko­li­ko bit­nih te­ma - ka­zao je glu­mac Ni­ko­la Mi­la­ko­vić, ko­ji igra ma­log Ni­ko­lu.

Za­plet u sa­moj pri­či kre­će ka­da Ni­ko­li nje­go­va škol­ska dru­ga­ri­ca So­fi­ja, nje­go­va su­prot­nost, po­klo­ni fi­gu­ru sve­tog Ni­ko­le, za ko­jeg mu ka­že da je za­štit­nik dje­ce i mor­na­ra i za ko­jeg on vje­ru­je da mo­že da mu do­ne­se ostva­re­nje nje­go­vih že­lja. On, za po­če­tak, pr­vo se ­u­či do­bro­ti od nje ka­da mu ona da svo­ju do­ma­ću za­da­ću, jer on ni­je ura­dio svo­ju, što ka­sni­je i po­ka­zu­je že­ljom da u te­škom tre­nut­ku po­mog­ne So­fi­ji i nje­nom dje­du.

U za­ni­mlji­voj lut­kar­sko-glu­mač­koj igri na sce­ni, uz in­te­re­sant­nu sce­no­gra­fi­ju, mu­zi­ku i son­go­ve, te ani­ma­ci­ju od pi­je­ska, ma­li­ša­ni su, ako je su­di­ti po at­mos­fe­ri u po­zo­ri­šnoj sa­li, uži­va­li u po­uč­noj, ali i za­bav­noj pri­či, ko­ja go­vo­ri o lju­ba­vi, vje­ri, do­bro­ti, ne­se­bič­no­sti o če­mu i sam Ni­ko­la na­u­či ne­što vi­še, ali i nje­go­vi ro­di­te­lji. U či­ta­voj toj ša­ro­li­koj pred­sta­vi, lik sve­tog Ni­ko­le dje­ča­ka (a i pu­bli­ku ko­ja gle­da pred­sta­vu) naj­vi­še pod­u­ča­va do­bro­ti i di­je­lje­nju s dru­gi­ma i ne­se­bič­no­sti, na šta svi mi vi­še pa­žnje tre­ba da obra­ti­mo u svi­je­tu u ko­jem sa­da ži­vi­mo, ali i da to­me, iz­nad i pri­je sve­ga to­ga, uči­mo naj­mla­đe.

Pred­sta­va je na­mi­je­nje­na uz­ra­stu od če­ti­ri go­di­ne pa na­da­lje, a tra­je 45 mi­nu­ta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana