JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

 

''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor raspisuje:

OGLAS  ZA PRIJEM RADNIKA

 

1.Inžinjer mašinstva ili građevine 240 ili 180 bodova

- spremnost za rad u kancelariji i na terenu (BiH,Srbija i EU) ________ 2 izvršioca

2.Mašinski ili građevinski tehničar

 -spremnost za rad u kancelariji i na terenu (BiH,Srbija i EU) ________ 2 izvršioca

3.Inžinjer zaštite na radu

spremnost za rad u kancelariji i na terenu (BiH,Srbija i EU)  _________ 1 izvršilac

4. CNC operater ____________________________________ 2 izvršioca

5.Električar ________________________________ 2 izvršioca

6.Bravari -za radionu (sa i bez iskustva)  ________________________ 6 izvršilaca

7.Monter – bravar spremnost za rad  na terenu (BiH,Srbija i EU) _______ 6 izvršilaca

8.Elektro i CO2 zavarivač spremnost za rad na terenu (BiH,Srbija i EU) _ 6 izvršilaca

9.NK,KV, SSS (bilo kojeg zanimanja) radnici spremni za prekvalifikaciju za bravara ili zavarivača   ________________________ 10 izvršilaca

Prijave na konkurs slati na:

 e-mail adresu: [email protected],

poštom .Rudnička bb. 79101Prijedor a ostale  informacije se mogu dobiti na telefon 052/232-680; 234-266.

***

Osnovni sud u Novom Gradu,

ulica Nadežde Petrović broj 13,

Novi Grad

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

         

          SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

- 1 (jedan) izvršilac na period od dvije (2) godine.

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.

Opšti uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da je punoljetan,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,

da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 

 • VSS diplomirani pravnik,
 • poznavanje rada na računaru.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenom pravnom fakultetu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće intervju.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovnog suda.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

Osnovni sud u Novom Gradu

 ulica Nadežde Petrović broj 13

 Novi Grad

                                                                  

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

         

-  DAKTILOGRAF

 

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da je punoljetan,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • IV stepen stručne spreme gimnazija, upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i zvanje daktilografa prve „A" ili „B" klase sa položenim stručnim ispitom,
 • poznavanje rada na računaru,
 • radno iskustvo 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa Pravilnikom suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na testiranju ispune uslove.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

JU Oš "Desanka Maksimović", Oštra Luka

Oštra Luka 110b

79263 Oštra Luka

 

 

K  O  N  K  U  R  S

za izbor i prijem nastavnika

 

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Uslovi za učešće na konkursu:

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica obuhvaćena članom 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 • da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:

1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava  porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava  vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju. Testiranje i intervju će se obaviti dana 13.06.2023.godine u 10,00 časova u prostorijama JU OŠ «Desanka Maksimović» u Oštroj Luci.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole sa naznakom " za konkurs".

***

LOVAČKO UDRUŽENjE SRNDAĆ

SVODNA 508.

NOVI GRAD

 

 K O N K U R S

 

 

Potreban sekretar u Lovačkom udruženju "Srndać" - Svodna, Novi Grad,

Jedan ( 1  ) izvršilac.

Uslovi:  - Poznavanje rada na računaru

Radno vrijeme: Ponedeljak - petak od: 8 -13 časova ( 10 h sedmično ), - plata 300 KM.

Kontakt telefon: 065-589-020

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana