JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

        JU Oš „Branko Radičević" Petrovo-Prijedor

Petrovo bb

      

ODLUKA O PONIŠTENjU KONKURSA

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Poništava se javno objavljeni konkurs JU OŠ „Branko Radičević", Petrovo, Prijedor, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske",  22.02. 2023. godine za popunu sljedećih radnih mjesta :

 1. Nastavnik matematike -1 izvršilac, na određeno vrijeme, 8 časova, pripravnik, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 25.05. 2023. godine.

 

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju naprijed navedenog konkursa donosi se zbog tehničkih razloga koji su u vezi sa prijemom pošte.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u dnevnim novinama „Glas srpske", na internet stranici i na oglasnoj tabli JU OŠ „Branko Radičević",Petrovo, Prijedor.

 

JU Oš  „Josif Pančić", Kozica

Donja Kozica br.129

79263 Oštra Luka

                                             

                                                             

ODLUKA O PONIŠTENjU KONKURSA

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Poništava se javno objavljeni konkurs JU OŠ „Josif Pančić", Kozica, Oštra Luka, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske",  01.03. 2023. godine za popunu sljedećeg radnog mjesta :

 1. Profesor/ Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, puna norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do povratka radnika sa funkcije.

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju naprijed navedenog konkursa donosi se zbog tehničkih razloga.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u dnevnim novinama „Glas srpske", na internet stranici i na oglasnoj tabli JU OŠ „Josif Pančić", Kozica, Oštra Luka.

***

Osnovni sud u Novom Gradu

 ulica Nadežde Petrović broj 13

79220  Novi Grad.

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

       

          DAKTILOGRAF

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Opšti uslovi:

 

1    da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 2. da je punoljetan,
 3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,
 4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

 

    1. IV stepen stručne spreme gimnazija, upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i zvanje daktilografa prve „A" ili „B" klase sa položenim stručnim ispitom,

 1. poznavanje rada na računaru,
 2. radno iskustvo 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa Pravilnikom suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na testiranju ispune uslove.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovnog suda.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

 Osnovni sud u Novom Gradu

 ulica Nadežde Petrović broj 13

79220  Novi Grad

 

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

         

          SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

 

- 1 (jedan) izvršilac na period od dvije (2) godine.

 

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.

 

Opšti uslovi:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 2.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

 3. da je punoljetan,

 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,

 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

 

      1. VSS diplomirani pravnik,

      2. poznavanje rada na računaru.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenom pravnom fakultetu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće intervju.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

 

JU Oš"Sveti Sava" Novi Grad

 Nikole Pašića 13

 79220 Novi Grad                                                                                    

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Računovođa škole  - 1 izvršilac , lice sa iskustvom i odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, 100% norme na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),  koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po  konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

 na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. ovjerenu fotokopiju odgovorajuće licence u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva
 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja),
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme  i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim stažom,
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće se testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana  31.03.2023. godine u 10:00  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervju smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs (navesti radno mjesto za koje se konkuriše)", dostaviti putem pošte na adresu škole.        

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU Oš „Ćirilo i Metodije"

Trnopolje, Trnopolje bb

 79202 Kozarac

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

 

1. Školski bibliotekar - 1 izvršilac 35% radnog vremena, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

            Uslovi za učešće u konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i pripravnici čije će prijave biti razmatrane samo  ukoliko ne bude kandidata sa položenim stručnim ispitom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

     Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 - Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata uvjerenje će pribaviti škola službenim putem);

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata uvjerenje će pribaviti škola službenim putem);

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz suda dostavlja kandidat);

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

 1.  Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6.  Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti:

 

      1. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa  biće u utorak, 28.03.2023. godine u 10.00 časova,

u prostorijama škole.

Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervuja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom „za konkurs".

***

                                                             

JU Gimnazija „Sveti Sava"Prijedor

 Ul. Nikole Pašića br.6

79102  Prijedor

 

JAVNI KONKURS

ZA  IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

JU GIMNAZIJE „SVETI SAVA"PRIJEDOR

I - Predmet

Školski odbor JU Gimnazije „Sveti Sava"Prijedor u Prijedoru  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II – Opis poslova

              Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa važećim pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i  Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih  Zakonom  o  sistemu  javnih službi, Zakonom  o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

III - Mandat

     Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.Školski odbor  ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV- USLOVI ZA UČESTVOVANjE NA KONKURSU

 

Za direktora Javne ustanove Gimnazija"Sveti Sava" Prijedor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene:  Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

 1. Opšti uslovi:

 1. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

 2.Da je državljanin BIH/Republike Srpske,

 3. Da je stariji od 18 godina.

 1. Posebni uslovi:
 1. Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnimlicem,
 4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
 5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

V- Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

 1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i dosada ostvarenim rezultatima,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu;
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad (ne starije od šest mjeseci),
 5. Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent ,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 7. Potvrda odnosno uvjerenje  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju  u školi nakon sticanja diplome;
 8. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata  od nadležnog centra javne bezbjednosti, prije zasnivanja radnog odnosa,
 9. Uvjerenje da se protiv  kandidata  ne vodi krivični postupak  ,
 10. Prijedlog programa rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu .

Sva dokumentacija  koju kandidati prilažu uz prijavu na konkurs mora biti  original ili ovjerene kopije,i ne smije biti starija od šest mjeseci.

VI  -  ROK ZA UČESTVOVANjE NA KONKURSU I NAČIN DOSTVLjANjA PRIJAVA.

          Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Gimnazija „Sveti Sava"Prijedor, Ul. Nikole Pašića br.6  Prijedor, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gimnazije „Sveti Sava" Prijedor ( NE OTVARATI). Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja  kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se  razmatrati. Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VII-napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Gimnazija „Sveti Sava" Prijedor u roku od osam (8)  dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ "Mladen Stojanović", Ljubija

 ul. Drage Lukića bb

 

O G L A S

za upražnjena radna mjesta

 

              1. Nastavnik istorije – 4 časa - 1 izvršilac - pripravnik,  na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,

             2. Nastavnik matematike – 4 časa - 1 izvršilac - pripravnik,  na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst,  kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom spitanju i obrazovanju rs, i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstvava. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlobupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent i

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , koja podrazumijeva:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom
5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs". Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 28.03.2023. godine u 11,00 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
               Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana