ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.03.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.03.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.03. 2023. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

****

        ЈУ Ош „Бранко Радичевић" Петрово-Приједор

Петрово бб

      

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

За попуну упражњених радних мјеста

 

Поништава се јавно објављени конкурс ЈУ ОШ „Бранко Радичевић", Петрово, Приједор, објављен у дневним новинама „Глас Српске",  22.02. 2023. године за попуну сљедећих радних мјеста :

 1. Наставник математике -1 извршилац, на одређено вријеме, 8 часова, приправник, до повратка радника са породиљског одсуства а најкасније до 25.05. 2023. године.

 

Одлука о поништењу Одлуке о расписивању напријед наведеног конкурса доноси се због техничких разлога који су у вези са пријемом поште.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас српске", на интернет страници и на огласној табли ЈУ ОШ „Бранко Радичевић",Петрово, Приједор.

 

ЈУ Ош  „Јосиф Панчић", Козица

Доња Козица бр.129

79263 Оштра Лука

                                             

                                                             

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

За попуну упражњеног радног мјеста

 

Поништава се јавно објављени конкурс ЈУ ОШ „Јосиф Панчић", Козица, Оштра Лука, објављен у дневним новинама „Глас Српске",  01.03. 2023. године за попуну сљедећег радног мјеста :

 1. Професор/ Наставник разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме, пуна норма, са положеним стручним испитом и радним искуством, до повратка радника са функције.

Одлука о поништењу Одлуке о расписивању напријед наведеног конкурса доноси се због техничких разлога.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас српске", на интернет страници и на огласној табли ЈУ ОШ „Јосиф Панчић", Козица, Оштра Лука.

***

Основни суд у Новом Граду

 улица Надежде Петровић број 13

79220  Нови Град.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

       

          ДАКТИЛОГРАФ

- 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Општи услови:

 

1    да је држављанин Босне и Херцеговине,

 1. да има општу здравствену способност,
 2. да је пунољетан,
 3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послове у суду,
 4. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

Посебни услови:

 

    1. IV степен стручне спреме гимназија, управна или друга одговарајућа средња школа и звање дактилографа прве „А" или „Б" класе са положеним стручним испитом,

 1. познавање рада на рачунару,
 2. радно искуство 3 године на истим или сличним пословима.

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву доставити доказе у виду увјерења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење, увјерење да се против њега не води кривични поступак, диплому о завршеној школи, увјерење о радном искуству, с тим да докази не могу бити старији од шест мјесеци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које не испуњавају опште и посебне услове биће одбачене.

Са кандидатима који испуњавају прописане услове Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање у складу са Правилником суда и улазни интервју са кандидатима који на тестирању испуне услове.

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак  кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова ради коначног одлучивања, а након проведеног поступка коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда или поштом на адресу Основног суда.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

***

 Основни суд у Новом Граду

 улица Надежде Петровић број 13

79220  Нови Град

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

         

          СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ВОЛОНТЕР

 

- 1 (један) извршилац на период од двије (2) године.

 

Приправнику-волонтеру за вријеме обављања праксе не припада накнада за рад, нити друга права осим права на здравствено осигурање и осигурање за случај несреће на послу.

 

Општи услови:

 

 1. да је држављанин Босне и Херцеговине,

 2.  да има општу здравствену способност,

 3. да је пунољетан,

 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послове у суду,

 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

Посебни услови:

 

      1. ВСС дипломирани правник,

      2. познавање рада на рачунару.

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву доставити доказе у виду увјерења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење, увјерење да се против њега не води кривични поступак, диплому о завршеном правном факултету, с тим да докази не могу бити старији од шест мјесеци.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које не испуњавају опште и посебне услове биће одбачене.

Са кандидатима који испуњавају прописане услове Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће интервју.

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак  кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова ради коначног одлучивања, а након проведеног поступка коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда или поштом на адресу Основни суд у Новом Граду, улица Надежде Петровић број 13, Нови Град.Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

***

 

ЈУ Ош"Свети Сава" Нови Град

 Николе Пашића 13

 79220 Нови Град                                                                                    

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Рачуновођа школе  - 1 извршилац , лице са искуством и одговарајућом лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, 100% норме на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

 1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте
 3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци),  које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4 и 5 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

 на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

 1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. овјерену фотокопију одговорајуће лиценце у складу са законом којим се уређује област рачуноводства
 3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења),
 5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца са подацима о врсти посла, степену стручне спреме  и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним стажом,
 6. увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије бораца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће се тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана  31.03.2023. године у 10:00  часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервју сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс (навести радно мјесто за које се конкурише)", доставити путем поште на адресу школе.        

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ Ош „Ћирило и Методије"

Трнопоље, Трнопоље бб

 79202 Козарац

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

 

1. Школски библиотекар - 1 извршилац 35% радног времена, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 31.08.2023. године.

            Услови за учешће у конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном   васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и приправници чије ће пријаве бити разматране само  уколико не буде кандидата са положеним стручним испитом.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању и одредбама  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

     Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 - Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата увјерење ће прибавити школа службеним путем);

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата увјерење ће прибавити школа службеним путем);

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из суда доставља кандидат);

 

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

 1.  Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6.  Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу  издату од ранијег послодавца

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити:

 

      1. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2.Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3.Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса  биће у уторак, 28.03.2023. године у 10.00 часова,

у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе три дана прије заказаног тестирања и интервуја.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе, са назнаком „за конкурс".

***

                                                             

ЈУ Гимназија „Свети Сава"Приједор

 Ул. Николе Пашића бр.6

79102  Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА  ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈУ ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА"ПРИЈЕДОР

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Гимназије „Свети Сава"Приједор у Приједору  расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II – Опис послова

              Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са важећим правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и  Школском одбору. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених  Законом  о  систему  јавних служби, Законом  о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

III - Мандат

     Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.Школски одбор  министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНКУРСУ

 

За директора Јавне установе Гимназија"Свети Сава" Приједор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене:  Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

 1. Општи услови:

 1. Да има општу здравствену способност за рад,

 2.Да је држављанин БИХ/Републике Српске,

 3. Да је старији од 18 година.

 1. Посебни услови:
 1. Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
 3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега  покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетнимлицем,
 4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,
 5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

V- Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс приложити:

 1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и досада оствареним резултатима,
 2. Извод из матичне књиге рођених;
 3. Увјерење о држављанству;
 4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад (не старије од шест мјесеци),
 5. Диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент ,
 6. Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу,
 7. Потврда односно увјерење  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају  у школи након стицања дипломе;
 8. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће затражити службеним путем за изабраног кандидата  од надлежног центра јавне безбједности, прије заснивања радног односа,
 9. Увјерење да се против  кандидата  не води кривични поступак  ,
 10. Приједлог програма рада директора  у наредном четворогодишњем мандату .

Сва документација  коју кандидати прилажу уз пријаву на конкурс мора бити  оригинал или овјерене копије,и не смије бити старија од шест мјесеци.

VI  -  РОК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНКУРСУ И НАЧИН ДОСТВЉАЊА ПРИЈАВА.

          Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Гимназија „Свети Сава"Приједор, Ул. Николе Пашића бр.6  Приједор, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Гимназије „Свети Сава" Приједор ( НЕ ОТВАРАТИ). Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања  кандидата.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се  разматрати. Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VII-напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Гимназија „Свети Сава" Приједор у року од осам (8)  дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ "Младен Стојановић", Љубија

 ул. Драге Лукића бб

 

О Г Л А С

за упражњена радна мјеста

 

              1. Наставник историје – 4 часа - 1 извршилац - приправник,  на одређено вријеме, до 31.08.2023. године,

             2. Наставник математике – 4 часа - 1 извршилац - приправник,  на одређено вријеме, до 31.08.2023. године

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст,  кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном спитању и образовању рс, и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,
- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средствава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злобупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

-да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент и

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , која подразумијева:
1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом
5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити  љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс". Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 28.03.2023. године у 11,00 часова у посторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
               Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана