Не­оби­чан клуб још не­оби­чни­јег име­на

Не­оби­чан клуб још не­оби­чни­јег име­на 18.10.2018 16:07 | Си­ни­ша Ко­та­раш

Бањалу­ка - У го­ди­ни ко­ју су, бар ка­да је о ру­ко­ме­ту ри­јеч, обиљежи­ле афе­ре, смје­не и ос­тав­ке, суд­ске ту­жбе и ос­та­ли скан­да­ли, као пра­во ос­вје­жење је до­че­ка­на по­ја­ва но­вог и по све­му по­тпу­но не­оби­чног клу­ба, са још не­оби­чни­јим име­ном - Ка­лу­ђер.

Осно­ва­ли су га не­ка­дашњи чла­но­ви бањалу­чких клу­бо­ва ко­ји су тре­ни­ра­ли ру­ко­мет, а и ка­да су прес­та­ли, ни­ка­да ни­су прес­та­ли да га во­ле и пра­те. Све је по­че­ло ка­да су са­дашње ру­ко­ме­тне су­ди­је, Јо­ван Ба­бић и Огњен Да­ни­ло­вић, до­шли на иде­ју да оку­пе не­ка­дашње игра­че на ре­кре­аци­ју то­ком ко­је би се играо искључи­во ру­ко­мет.

- Ни­смо жељели да, као ве­ћи­на ре­кре­ати­ва­ца, игра­мо фу­дбал или бас­кет, већ ру­ко­мет и ми­слим да то ни­ка­да ни­ко ни­је ра­дио. То је до­че­ка­но са оду­шевљењем, а прво окупљање је би­ло у де­цем­бру 2017, до­ла­зи­ло нас је у за­ви­снос­ти од при­ва­тних оба­ве­за, ви­ше од 30 - по­ја­снио је Ба­бић.

Ре­кре­аци­ја је тра­ја­ла до при­је че­ти­ри мје­се­ца ка­да су ма­ло уо­збиљили при­чу и осно­ва­ли клуб. На­ра­вно, прво је тре­ба­ло осми­сли­ти име, а оно се са­мо на­ме­тну­ло.

- По­сли­је сва­ког окупљања има­ли смо стан­дар­дно "тре­ће по­лу­ври­је­ме" ко­је се оба­ве­зно за­врша­ва­ло уз пје­сму Сњежа­не Ђу­ри­шић "Ој, јој, ка­лу­ђе­ру мој". Ни­је би­ло ди­ле­ме да ће нам та пје­сма би­ти хи­мна, а он­да је би­ло нај­ло­ги­чни­је да и клуб на­зо­ве­мо по њој. У по­чет­ку је ово име ве­ћи­ни људи би­ло чу­дно, али са­да су се сви већ на­ви­кли - на­гла­сио је Ба­бић.

Иде­ја о осни­вању је ре­ла­ти­вно брзо ос­тва­ре­на, ура­ђе­но је све што за­кон пре­дви­ђа, а скуп­шти­на клу­ба одржа­на је уз ве­ли­ку по­моћ и по­дршку Бо­рац м:те­ла.

- Ли­цен­ци­ра­ли смо игра­че, тре­нин­ге пла­ћа­мо са­ми, а фи­нан­си­ра­мо се од чла­на­ри­на. Мо­рам да се по­хва­лим и да смо од на­ших при­ја­теља до­би­ли по­моћ, што зна­чи да је ци­је­ла ова при­ча пре­по­зна­та као по­зи­ти­вна. То по­ка­зу­је и по­да­так да су три­би­не дво­ра­не у Ла­за­ре­ву на на­шим ута­кми­ца­ма ре­до­вно пу­не. На­ра­вно, нас­то­ја­ће­мо да у до­гле­дно ври­је­ме обе­зби­је­ди­мо и спон­зо­ре по­што наш рад и та­кми­чење у Дру­гој ли­ги РС не изис­ку­ју ве­ли­ке тро­шко­ве но­вац - тврди пред­сје­дник Ка­лу­ђе­ра.

Иако нај­мла­ђи у Бањалу­ци, Ка­лу­ђер је већ са­да ура­дио мно­го на афир­ма­ци­ји ру­ко­ме­та.

- По­кре­ну­ли смо акци­ју "Дан отво­ре­них вра­та" ко­јом је­дном мје­се­чно по­зи­ва­мо све за­ин­те­ре­со­ва­не да до­ђу на наш тре­нинг и оку­ша­ју се на те­ре­ну, а по­сли­је да нас­та­ви­мо дру­жење. Акци­ја је наи­шла на фан­тас­ти­чан одјек код љуби­теља ру­ко­ме­та. Ина­че, осје­ти­ли су људи да је у пи­тању по­зи­ти­вна при­ча, па на "феј­сбу­ку" има­мо ско­ро 3.000 пра­ти­ла­ца. На­ше ма­ји­це, ко­је су ина­че врло ори­ги­нал­не, су врло тра­жен ко­мад тка­ни­не па нам и то го­во­ри да смо на пра­вом пу­ту и да не ми­јењамо курс - закључио је Ба­бић.

Ни­жу по­бје­де

Ипак, да има­ју и та­кми­чар­ске ам­би­ци­је пот­врди­ли су већ на стар­ту Дру­ге ли­ге.

- Оди­гра­ли смо до са­да дви­је ута­кми­це и са­вла­да­ли Сло­гу из Прњаво­ра са 28:12, те Ла­кта­ше са 27:17. На­ра­вно, же­ли­мо прво мјес­то, али при­је све­га да се дру­жи­мо и да на­ша при­ча по­тра­је - ка­же Ба­бић.

Ре­кре­ати­во

Нас­та­јање Ка­лу­ђе­ра под­сје­ћа на ФК Ре­кре­ати­во ко­ји ус­пје­шно егзис­ти­ра ско­ро де­се­так го­ди­на.

- На по­чет­ку ни­смо ра­змишљали о њима, али смо вре­ме­ном уви­дје­ли сли­чнос­ти. При­ми­је­ти­ли смо да кон­цеп­циј­ски стра­шно ли­чи­мо на њих и дра­го нам је што смо њихо­ву фу­дбал­ску при­чу пре­сли­ка­ли на ру­ко­мет. На­мје­ра­ва­мо да успос­та­ви­мо са­радњу и да се дру­жи­мо - обја­снио је Ба­бић.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица