Ра­спад СAД 2010. го­ди­не

Ра­спад СAД 2010. го­ди­не 30.12.2008 19:34 | Глас Српске

МОС­КВA - Рус­ки ака­де­мик Игор Па­на­рин већ чи­та­вих де­сет го­ди­на пре­дви­ђа да ће се Сје­дињене Aме­ри­чке Држа­ве ра­спас­ти 2010. го­ди­не. За то ври­је­ме, он при­зна­је да је ма­ло њих обра­ти­ло пажњу на њего­ву те­ори­ју, пи­ше Wall Street Journal.

По­сли­је де­сет го­ди­на, Па­на­рин, ко­ји тврди да ће еко­ном­ски и мо­рал­ни ко­лапс иза­зва­ти гра­ђан­ски рат и до­вес­ти до ра­спа­да СAД, ко­на­чно је до­био ме­диј­ску пажњу сво­је земље. То­ком посљедњих се­дми­ца ин­тер­вју­исан је чак и по два пу­та на дан.

Про­фе­сор Па­на­рин (60) ни­је мар­ги­на­лац. Бив­ши КГБ-ов ана­ли­ти­чар, до­кто­ри­рао је на по­ли­ти­чким на­ука­ма, сту­ди­рао аме­ри­чку еко­но­ми­ју, а са­да је де­кан рус­ке Aка­де­ми­је за спољне по­сло­ве.

- Са­да су шан­се да се СAД ра­спа­дну 45 до 55 од­сто. Ово ни­је нај­бољи сце­на­рио за Ру­си­ју. Иако би она у том слу­ча­ју пос­та­ла нај­мо­ћни­ја земља на сви­је­ту, њена еко­но­ми­ја би па­ти­ла јер уве­ли­ко за­ви­си од до­ла­ра и трго­вин­ске раз­мје­не са СAД - изја­вио је Па­на­рин.

Њего­во пре­дви­ђање ка­же да ће до­ћи до ма­со­вних ми­гра­ци­ја, еко­ном­ског па­да и мо­рал­не де­гра­да­ци­је, ко­је ће на је­сен 2009. до­вес­ти до гра­ђан­ског ра­та и ко­лап­са до­ла­ра. Кра­јем ма­ја или по­чет­ком ју­на 2010. СAД ће се ра­спас­ти на шест те­ри­то­ри­ја. Еко­ном­ска, фи­нан­сиј­ска и де­мо­граф­ска кре­тања иза­зва­ће, да­кле, по­ли­ти­чку и со­ци­јал­ну кри­зу, на­кон че­га ће бо­га­ти­је држа­ве СAД ус­кра­ти­ти фе­де­рал­ној вла­ди прис­туп сво­јим фон­до­ви­ма и ефе­кти­вно се из­дво­ји­ти из уни­је.

Со­ци­јал­ни не­ми­ри ће се по­ја­ча­ти и до­вес­ти до гра­ђан­ског ра­та, на­кон че­га ће се Aме­ри­ка ра­спас­ти по етни­чкој ли­ни­ји, а стра­не си­ле ће ући у земљу. Ка­ли­фор­ни­ја ће фор­ми­ра­ти оно што Па­на­рин зо­ве за­чет­ком "Ре­пу­бли­ке Ка­ли­фор­ни­је" и би­ће дио Ки­не или под њеним ути­ца­јем. Те­ксас ће би­ти срце "Ре­пу­бли­ке Те­ксас", ко­ја ће се про­те­за­ти до Ме­кси­ка и би­ће под ути­ца­јем ове држа­ве. Ва­шин­гтон и Њујорк пос­та­ће дио "Aтлан­тске Aме­ри­ке", ко­ја ће се мо­жда при­дру­жи­ти Европ­ској уни­ји.

Ка­на­да ће при­гра­би­ти гру­пу сје­вер­них држа­ва, ко­је Па­на­рин на­зи­ва "Цен­трал­на Сје­вер­на Aме­ри­чка Ре­пу­бли­ка". Ха­ва­ји ће, ка­ко на­во­ди, пас­ти под про­те­кто­рат Ја­па­на или Ки­не, а Aљас­ка ће се вра­ти­ти под кон­тро­лу Ру­си­је. Он пре­дви­ђа да ће Ки­на и Ру­си­ја узур­пи­ра­ти уло­гу Ва­шин­гто­на као свјет­ског фи­нан­сиј­ског ре­гу­ла­то­ра. 

Не­ма чу­да

- Aме­ри­чка на­да, но­во­иза­бра­ни пред­сје­дник Ба­рак Оба­ма мо­же пра­ви­ти чу­да, али кад прољеће до­ђе, пос­та­ће ја­сно да не­ма чу­да - ре­као је Па­на­рин.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица