Knjiga Đor­đa Vu­ko­vi­ća pro­mo­vi­sa­na u Banjalu­ci: Srpsko pi­tanje u BiH i dalje otvo­re­no

Knjiga  Đor­đa Vu­ko­vi­ća pro­mo­vi­sa­na u Banjalu­ci: Srpsko pi­tanje u BiH i dalje otvo­re­no 18.10.2018 12:14 | Ž. M.

Banjalu­ka - Srpsko pi­tanje u BiH ve­oma je slo­že­no, još je otvo­re­no, a is­to­rij­ski pro­ce­si na ko­je su uti­ca­li i uti­ču inos­tra­ni i do­ma­ći či­ni­oci još ni­su za­vrše­ni.

Re­če­no je ovo pre­ksi­noć na pro­mo­ci­ji knjige "Pred­stra­ža sla­ve i pla­ča - srpsko pi­tanje u BiH pri­je i po­sli­je Ju­go­sla­vi­je", auto­ra pro­fe­so­ra na Fa­kul­te­tu po­li­ti­čkih na­uka u Banjalu­ci Đor­đa Vu­ko­vi­ća, u iz­danju banjalu­čkog FPN-a i In­sti­tu­ta za po­li­ti­čke stu­di­je iz Beo­gra­da.

Pro­fe­sor na FPN-u Željko Bu­di­mir is­ta­kao je da knjiga pred­stavlja je­din­stven pre­gled po­li­ti­čke mi­sli i uvid u akti­vnos­ti Srba u BiH od pe­ri­oda us­tan­ka u Bo­san­skoj Kra­ji­ni i Her­ce­go­vi­ni u dru­goj po­lo­vi­ni 19. vi­je­ka pa do re­cen­tnih po­li­ti­čkih do­ga­đa­ja u 21. vi­je­ku.

- Srpska na­uka o po­li­ti­ci ne­ma rad ova­kvog ka­ra­kte­ra u svom opu­su i ovaj ru­ko­pis će pos­ta­ti uga­oni ka­men svih nau­čnih is­tra­ži­vanja srpskog po­li­ti­čkog ži­vo­ta i mi­sli u BiH - re­kao je Bu­di­mir.

Is­to­ri­čar i pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Banjalu­ci Go­ran La­ti­no­vić re­kao je da je Vu­ko­vić po­ku­šao da od­go­vo­ri na niz kru­pnih pi­tanja da­ju­ći zna­ča­jan pri­log boljem ra­zu­mi­je­vanju srpskog pi­tanja u BiH, odno­sno pro­uča­vanju is­to­ri­je Re­pu­bli­ke Srpske.

- Pri to­me ni­je se us­tru­ča­vao da pos­ta­vi niz pi­tanja o sa­dašnjos­ti, ali i da po­nu­di mo­gu­će od­go­vo­re. Vu­ko­vić je do­bro pri­mi­je­tio da je na­ci­onal­na mi­sao ži­vi or­ga­ni­zam, po­dlo­žan pro­mje­na­ma - na­gla­sio je La­ti­no­vić.

U pu­noj vi­je­ćni­ci Ban­skog dvo­ra o dje­lu je go­vo­rio i sam autor. Pro­fe­sor Vu­ko­vić autor je vi­še zna­čaj­nih knjiga iz oblas­ti po­li­ti­ke i po­li­ti­čke kul­tu­re, a po­se­bno su za­pa­že­na dje­la "Te­melji i ra­zva­li­ne po­li­ti­čke kul­tu­re" i "Kon­tek­st po­li­ti­čke kul­tu­re".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica